Matky, které se proslavily díky svým dětem

word image 7

Letuška, zdra­vot­ní sestřič­ka, taneč­ni­ce u tyče. To byly jejich původ­ní pro­fe­se, než se z nich sta­ly medi­ál­ní hvězdy. K tomu, aby se pra­vi­del­ně obje­vo­va­ly na titul­ních stra­nách bul­vár­ních maga­zí­nů, nemu­se­ly skvě­le zpí­vat, vyni­kat ve svém obo­ru ani být poli­tic­ky aktiv­ní. Slavné se sta­ly jen díky své počet­né rodi­ně a díky tomu, že nevá­ha­ly pře­mě­nit svůj sou­kro­mý rodin­ný život ve veřej­nou rea­li­ty show. Jak se Kris Jennerové, Nadye Sulemanové a Kate Gosselinové změ­nil život pod neu­stá­lým dohle­dem kamer a co si děti mys­lí o roz­hod­nu­tí svých mami­nek uka­zo­vat jejich život jako veřej­né diva­dlo?

 

Kris Jennerová (63)

Pokud se v Americe a mož­ná i kde­ko­li na svě­te zeptá­te na nej­slav­něj­ší rodi­nu, prav­dě­po­dob­ně vám neřek­nou tu brit­skou krá­lov­skou ani počet­ný rodin­ný klan Davida a Victorie Beckhamových. Většina z dotá­za­ných by vám nej­spíš jme­no­va­la Kardashianovy. Kim, Khloé nebo Kourtney pat­ří v sou­čas­nos­ti mezi celebri­ty, kte­ré se vám asi nepo­da­ří pře­hléd­nout, ani

kdy­bys­te sto­krát chtě­li. Bez těch­to vnad­ných krá­sek se totiž neo­be­jde žád­ná důle­ži­tá spo­le­čen­ská akce. A pokud své výraz­né tvá­ře spo­jí s jakou­ko­li znač­kou, buď­te si jis­ti, že její pro­de­je stoup­nou do závrat­ných výšin.

Přitom do roku 2007 to byla jen běž­ná, dob­ře situ­o­va­ná rodi­na. Vše se změ­ni­lo spuš­tě­ním prv­ní řady rea­li­ty show Keeping up with Kardashians, kte­rá zapří­či­ni­la, že se v Americe v době vysí­lá­ní vylid­ňo­va­ly uli­ce. Všichni tou­ži­li vidět, co nové­ho se sta­ne v rodi­ně, v jejímž čele sto­jí ener­gic­ká Kris Jenner. Ta kari­é­ru letuš­ky bez váhá­ní hodi­la za hla­vu a při­ja­la medi­ál­ní roli zaslou­ži­lé mat­ky šes­ti dětí. Sledovanost hádek, nových lásek i oby­čej­ných den­ních sta­ros­tí vynes­lo Kardashianovy mezi opě­vo­va­né celebri­ty. Z Kris Jenner se sta­la mana­žer­ka svých dětí a účast­ni­ce pres­tiž­ních spo­le­čen­ských akcí. V živo­tě, kde je prak­tic­ky celým svě­tem sle­do­vá­na na kaž­dém kro­ku, si vyslo­ve­ně libu­je. A aby v bul­vár­ních plát­cích vypa­da­la skvě­le, je čas­tou zákaz­ni­cí reno­mo­va­ných plas­tic­kých chi­rur­gů.

Nadya Sulemanová (43)

Kvůli finanč­ním pro­blé­mům tan­či­la u tyče, natá­če­la por­no nebo si necha­la pla­tit za milost­né schůz­ky. Jako důvod svých při nejmen­ším nestan­dard­ních při­vý­děl­ků udá­va­la Nadya Sulemanová, kte­ré nikdo neřek­ne jinak než mat­ka osmer­čat, zou­fa­lou finanč­ní situ­a­ci. Do té se dosta­la z důvo­du, že nedo­ká­za­la sama uži­vit svých 14 dětí! Přitom neza­měst­na­ná mat­ka šes­ti potom­ků tou­ži­la po ješ­tě vět­ším počtu svých rato­les­tí, a jeli­kož nemě­la žád­né­ho part­ne­ra, roz­hod­la se pro umě­lé oplod­ně­ní. Z dva­nác­ti embryí se jich uja­lo osm a Nadye se v roce 2009 naro­di­la zdra­vá osmer­ča­ta. Celý svět se zata­je­ným dechem sle­do­val prv­ní krůč­ky šes­ti chla­peč­ků a dvou dívek. Toho jejich mat­ka vyu­ži­la a pode­psa­la smlou­vu na rea­li­ty show, kde se sna­ži­la všem doká­zat, jak skvě­lá mat­ka doká­že být. Na roz­díl od rodi­ny Kardashianových však Nadya divá­ky pří­liš neza­u­ja­la a brzy se dosta­la do vel­kých finanč­ních pro­blé­mů. Aby s dět­mi neskon­či­la na uli­ci, živi­la se por­nem. Problém byl v tom, že své ved­lej­ší pří­jmy z natá­če­ní fil­mů pro dospě­lé (v pře­poč­tu přes 670 000 korun) nepři­zna­la, aby moh­la pobí­rat štěd­ré pří­dav­ky na děti a soci­ál­ní dáv­ky.

Aby toho neby­lo málo, ozva­ly se ješ­tě dvě chůvy, kte­ré svor­ně tvr­di­ly, že Nadya své děti zane­dbá­vá a roz­hod­ně není pří­klad­nou mat­kou, z níž by si divač­ky měly brát pří­klad. To, že svou počet­nou rodi­nu nezvlá­dá, při­zna­la poté i sama Sulemanová.

„Jediný způ­sob, jak se doká­žu vyrov­nat s neu­stá­lým zmat­kem a dět­ským kři­kem, je zamknout se v kou­pel­ně a pla­kat. Někdy tam sedím hodi­ny, dokon­ce tam i oběd­vám a sedím na pod­la­ze,“ pro­zra­di­la.

Být sama na tolik dětí pod drob­no­hle­dem médií evi­dent­ně není pro kaž­dé­ho.

Kate Gosselinová (44)

Ano, slá­va a popu­la­ri­ta není pro kaž­dé­ho, ale pro Kate Gosselinovou ano. I ona se do pod­vě­do­mí divá­ků dosta­la díky účin­ko­vá­ní v rea­li­ty show, jejímž obsa­hem byl život rodi­ny s osmi dět­mi sklá­da­jí­cí se ze šes­ter­čat a dvoj­čat. Na roz­díl od Nadyii Sulemanové se sta­la jejich rodin­ná show Jon & Kate Plus 8 nato­lik popu­lár­ní, že se dočka­la něko­li­ka pokra­čo­vá­ní. Jeden z důvo­du, proč si divá­ci tuto rodi­nu tak oblí­bi­li, byla ener­gic­ká mamin­ka. Bývalá porod­ní asi­s­tent­ka, jenž z důvo­du cyst na vaječ­ní­kách nemoh­la spon­tán­ně otě­hot­nět, pomo­cí umě­lé­ho oplod­ně­ní poro­di­la nejdří­ve v roce 2000 dvoj­čát­ka a o čty­ři roky poz­dě­ji při­ved­la na svět tři dív­ky a stej­ný počet chlap­ců. Prakticky od naro­ze­ní si děti v jejich vel­kém domě muse­ly zvyk­nout na pří­tom­nost kamer, kte­rým neu­nik­la stou­pa­jí­cí dishar­mo­nie mezi rodi­či. Ta vyvr­cho­li­la v roce 2009, kdy Kate a Jon ozná­mi­li v pří­mém pře­no­su roz­vod.

Více na Kritiky.cz
ČT art se zaměří na kulturní fenomény. Zmapuje legendární divadelní scény, historii Čechomoru i Rolling Stones v Česku V pátek 31. srpna zahájí ČT art šestý rok svého vysílání. Po úvodním Týdnu dárků, kt...
Star Wars: Vzestup Skywalkera (Star Wars: The Rise of Skywalker) – Recenze – 60% Co se poslední trilogie Star Warstýče, tak Epizoda VII: Síla se probouzí(režie J.J. Abrams) by...
Reportáž: Humbook 2017 Humbook, oblíbená jednodenní akce zaměřená na young adult literaturu, přilákala nejen mladé...
BENICIO DEL TORO BENICIO DEL TORO  získal za svou kariéru řadu poct. Za roli ve filmu Stevena Soderbergha Traffic...
AUTA: Nejkrásnější kolekce Máte-li doma malé nadšence aut a autíček všeho druhu, zcela určitě byste si neměli nechat...

Tím se roz­jel kolo­toč hádek a obvi­ňo­vá­ní, kte­ré se čas­to­krát neo­be­šly bez pří­tom­nos­ti mužů záko­na. Jednou tak poli­cis­té muse­li řešit hla­si­tou hád­ku býva­lých part­ne­rů o to, kdo odve­ze jejich dce­ru od léka­ře, jin­dy Kate kri­ti­zo­va­la chůvu, kte­rou si Jon pro jejich potom­ky vybral. Ani fakt, že dvě z jejich dětí odmí­ta­ly žít s mat­kou pod jed­nou stře­chou a natr­va­lo se pře­stě­ho­va­ly k otci, Kate neu­bra­lo na popu­la­ri­tě. Momentálně je na tele­viz­ní sta­ni­ci TLC hvězdou pořa­du Kate plus Date (Randění s Kate), kde se kaž­dou stře­du od 20 hodin sna­ží najít koneč­ně toho pra­vé­ho.

Zatímco z jeho ženy se sta­la oblí­be­ná hvězda, Jon po kon­ci medi­ál­ní slá­vy jen hor­ko těž­ko při­vy­ká­val živo­tu běž­ných smr­tel­ní­ků a zkou­šel se uži­vit jako číš­ník, dýdžej nebo insta­lo­vá­ním solár­ních pane­lů.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: