Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Matka v trapu – útěk je někdy prospěšný

Matka v trapu – útěk je někdy prospěšný

015
015

Také máte občas pocit, že se vám život hrou­tí pod ruka­ma? Na part­ne­ra není spo­leh­nu­tí, děti nepo­slou­cha­jí a mají ve ško­le kázeň­ské pře­stup­ky, v prá­ci vás pře­tě­žu­jí? Co tře­ba se ze vte­ři­ny na vte­ři­nu roz­hod­nout a od vše­ho utéct? Přesně tak totiž zare­a­go­va­la Sylvie, úspěš­ná reklam­ní mana­žer­ka, man­žel­ka neu­zna­né­ho malí­ře a mat­ka dvou puber­tál­ních potom­ků.

Uljana Donátová, absol­vent­ka Fakulty žur­na­lis­ti­ky UK, sce­nárist­ka a dra­ma­tur­gy­ně něko­li­ka tele­viz­ních pořa­dů, medi­ál­ně zastu­po­va­la více než čty­ři­cet čes­kých fil­mů a od roku 2000 půso­bí jako tis­ko­vá mluv­čí i PR mana­žer­ka Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary. Matka v tra­pu je jejím dru­hým romá­nem.

Hlavní hrdin­ka je cit­li­vá, spo­leh­li­vá a peč­li­vá man­žel­ka, mat­ka i zaměst­nan­ky­ně. Při ces­tě do ško­ly, kde má urov­nat syno­vu osu­do­vou chy­bu, si uvě­do­mí, že je na všech­no sama. Musí vše řešit, tele­fon má stá­le dostup­ný a je ochot­na věno­vat prá­ci i celý víkend, jen aby kaž­dé­mu vyšla vstříc, niko­ho nezkla­ma­la a byla hod­ná hol­ka, jež se nikdy nevy­ja­dřu­je vul­gár­ně a dělá přes­ně to, co se od ní oče­ká­vá. Zatímco jiní rodi­če jdou do ško­ly v páru, ona při­jíž­dí jako vždy osa­mě­lá. Sama byla vždyc­ky na všech­no i v dva­cet let trva­jí­cím vzta­hu. Toto uvě­do­mě­ní ji omrá­čí nato­lik, že se s pomo­cí taxi­kář­ky Anny roz­hod­ne od vše­ho ujet. Svobodná a hru­bá Anna jí nabíd­ne pod­ná­jem, aby jí poskyt­la čas urov­nat si myš­len­ky a mož­ná tro­chu pomoh­la i  sobě. Tímto neče­ka­ným roz­hod­nu­tím se obrá­tí naru­by život jich obou.

Autorka na 223 stra­nách roz­ví­jí pří­běh něko­li­ka osob, z jejichž pohle­du se dozví­dá­me podrob­nos­ti ze živo­ta jed­not­li­vých hrdi­nů. Jazyk kaž­dé­ho z nich se liší spe­ci­fic­kým způ­so­bem vyja­d­řo­vá­ní i pohle­dem na svět. V tom­to smě­ru kni­ha při­po­mí­ná napří­klad Kunderův román Žert či Klímovo dílo Ani sva­tí, ani andě­lé. Anna, Sylviin man­žel Tomáš a jejich čtr­nác­ti­le­tá dce­ra Mia, prá­vě jejich oči­ma celý děj sle­du­je­me. S kaž­dou posta­vou se čte­nář může ale­spoň čás­teč­ně zto­tož­nit a pocho­pit její činy. Postupně zjiš­ťu­je­me, že i drs­ná Anna je ve sku­teč­nos­ti nešťast­ná žena tou­ží­cí po lás­ce, jež se nepří­stup­nos­tí chrá­ní před tra­gic­ký­mi vzpo­mín­ka­mi a rana­mi osu­du.

Z Anny a Sylvie se navzdo­ry jejich odliš­nos­ti postu­pem času stá­va­jí pří­tel­ky­ně. Jejich kama­rád­ství jim pomá­há vní­mat pro­blémy z jiné­ho úhlu a je pro ně obo­ha­ce­ním. Sylvie po dobu své­ho útě­ku z domo­va komu­ni­ku­je kro­mě Anny jen se svou mat­kou Reginou, jež jí objas­ní mno­ho netu­še­né­ho z man­žel­ství se Sylviiným otcem. Oddychový čas napo­mů­že hlav­ní hrdin­ce pocho­pit, že i zdán­li­vě bez­chyb­né part­ner­ství může být pro dru­hé­ho tís­ni­vé.

Napraví se nezdár­né děti a fleg­ma­tic­ký man­žel? Přinese Sylvii obdo­bí bez rodi­ny kro­mě času na zkou­má­ní dosa­vad­ní­ho živo­ta a sta­no­ve­ní si pri­o­rit i něco navíc? To se dozví­me v pou­ta­vém, hlu­bo­ce lid­ském pří­bě­hu, jenž se čte jed­ním dechem a nabí­zí kro­mě dra­ma­tic­kých udá­los­tí také špet­ku humo­ru.

  • Autor: Donátová, Uljana
  • Nakladatel: Motto
  • EAN: 9788026716501
  • ISBN: 978-80-267-1650-1
  • Počet stran: 223 stran
  • Rozměry: 12,5 × 19,3 cm
  • Rok vydá­ní: 2019 (1. vydá­ní)
  • Hodnocení: 95 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,27288 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56563 KB. | 25.06.2022 - 21:49:48