Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > matka!

matka!

06cb5833ad 104596048 o2
Nejnovější počin legen­dár­ní­ho tvůr­ce Darrena Aronofskyho vlast­ně nemá pořád­ný děj, pozor­né­mu divá­ko­vi však neu­nik­ne, že se jed­ná o jed­nu z nej­do­ko­na­lej­ších ale­go­rií ve fil­mo­vém svě­tě vůbec. Darren, kte­rý sto­jí za režií i scé­ná­řem, se po třech letech zno­vu roz­ho­dl adap­to­vat Bibli, ten­to­krá­te však sáhl k mno­hem drs­né­j­ší­mu, ale o to lep­ší­mu zpra­co­vá­ní, mat­ka! je urči­tě lep­ší než Noe.
Film sto­jí na fan­tas­tic­kém výko­nu Javiera Bardema, kte­rý jas­ně zastí­nil Jennifer Lawrence. Tento špa­něl­ský herec­ký titán nám opět před­ve­dl svou fan­tas­tic­kou for­mu z posled­ních let a ztvár­nil posta­vu, u níž si kaž­dý divák musí vybrat, zda-li je klad­ná či zápor­ná. Vedle Bardema hra­jí stan­dard­ně dob­ře i nesto­ři sou­čas­né­ho Hollywoodu, Ed Harris a Michelle Pfeiffer. Ed, kte­rý je v posled­ní době opět na roz­tr­há­ní (hra­je i v novém kata­stro­fic­kém fil­mu Geostorm), zahrál posta­vu stár­nou­cí­ho prv­ní­ho hos­ta bri­lant­ně a che­mie s fil­mo­vou ženou v podá­ní Michelle byla napros­to vyni­ka­jí­cí. Z herec­ké­ho ansám­blu se ješ­tě zmiň­me o Domhnallu Gleesonovi, kte­rý během dvou! minut doká­že skvě­le ztvár­nit svou roli, a rov­něž neče­ka­ně kru­tou Kristen Wiig.
Takhle to vypa­dá, když se gene­rál Hux rve s kapi­tá­nem Salazarem. Foto: Protozoa Pictures
Vedle herec­kých výko­nů se mat­ka! spo­lé­há na šoku­jí­cí vývoj fil­mo­vých scén. Za všech­ny jme­nuj­me neče­ka­né „poste­lo­vé hrát­ky“ v podá­ní Harrise a Pfeiffer, kte­ré pře­kva­pi­ly i toho nej­o­tr­lej­ší­ho divá­ka. Rovněž konec celé­ho fil­mu půso­bí jako napros­té zje­ve­ní a kaž­dý divák si jej může vyklá­dat pod­le sebe. Matku! totiž nejde úpl­ně pocho­pit a nej­spíš ani sám Arronofsky ji nechá­pe, avšak prá­vě ten­to fakt je na ni to nej­pů­vab­něj­ší.
Pokud tedy máte dost pro­s­to­du­chých akč­ních výpla­chů, komik­so­vých oma­lo­vá­nek MCU, komik­so­vě tem­né­ho „digi­bor­de­lu“ DCEU, či vše­li­ja­kých rema­keů, rebo­o­tů, seque­lů, apod., roz­hod­ně vyraž­te na ori­gi­nál­ní mat­ku!, kte­rá vás pří­jem­ně šoku­je.
Hodnocení: 90%

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,09961 s | počet dotazů: 243 | paměť: 54772 KB. | 27.07.2021 - 15:18:27