Matěj Podzimek - Otrlost havířů není nic ve srovnání s tvrdostí žen, které na ně doma čekají

Podzimek

Stojíte za scé­ná­ři Dukly 61, ale i Metanolu. Jak se zvý­ší odpo­věd­nost sce­náris­ty za svě­ře­nou lát­ku, jedná-li se o zpra­co­vá­ní sku­teč­ných udá­los­tí?

Odpovědnost je základ­ním výcho­dis­kem obou fil­mů. Novinářská zku­še­nost Lenky Szántó i Jakuba Režného a pro­du­cent­ská bra­vu­ra Michala Reitlera ved­ly k roz­sáh­lým rešer­ším, díky kte­rým jsou Metanol i Dukla po fak­tic­ké strán­ce výji­meč­ně při­pra­ve­ny. Proto jsme si, pokud jde o kon­krét­ní posta­vy, moh­li dovo­lit odpo­věd­nou fabu­la­ci, jež bere ohled na všech­ny, kte­rých se udá­los­ti pří­mo dotk­ly.

Jak jste si s dru­hým sce­náris­tou roz­dě­li­li role? Jaký byl sys­tém Vaší spo­lu­prá­ce?

Jakub tvo­řil prv­ní ver­zi scén, o kte­ré jsme pak mlu­vi­li. Vzácně to pro­běh­lo obrá­ce­ně a občas jsme psa­li spo­leč­ně. Vyhovuje nám to tak.

Podobně jako u Metanolu se bude zřej­mě hod­ně řešit his­to­ric­ká věr­nost. Z čeho jste vychá­ze­li a co všech­no je autor­ská licen­ce?

Jakub četl odbor­nou lite­ra­tu­ru i dobo­vé mate­ri­á­ly, jez­dil do Havířova, pát­ral po pamět­ní­cích a hovo­řil s nimi. S jeho až expert­ní­mi zna­lost­mi jsme násled­ně sved­li úspěš­ný boj, aby se to méně důle­ži­té zjed­no­du­ši­lo a to pod­stat­né, tedy život typic­ké havíř­ské rodi­ny a prů­běh kata­stro­fy, zůsta­lo zacho­vá­no.

Nahlédněte sce­náris­to­vi přes rame­no a podí­vej­te se, jak se jím posbí­ra­né mate­ri­á­ly odra­zi­ly ve fil­mu

Co je pro Vás hlav­ní zprá­vou, kte­rou film podá­vá? Poselstvím, chcete-li.

Že prá­ce nemá být sty­lem živo­ta, bez ohle­du na to, jak těž­ká je a kolik peněz nese. A také jak zásad­ní je neak­cep­to­vat, že pokrok, vykou­pe­ný krví, víc lidí zachrá­ní, než zabi­je.

I když je šach­ta pře­váž­ně „chlap­ský“ svět, vel­mi důle­ži­tou roli ve fil­mu hra­jí ženy. Byl to záměr, dostat do pří­bě­hu tak výraz­ný žen­ský prvek?

Havíři se v mno­hém podo­ba­jí vojá­kům. Ale kaž­dý večer nebo ráno se vra­cí domů a jejich otr­lost není ničím ve srov­ná­ní s tvr­dos­tí těch, kte­ré na ně celý den čeka­jí. To jsme nemoh­li minout.

Dělal David Ondříček ve scé­ná­ři něja­ké změ­ny? Jak pří­běh posu­nul, když jej začal pře­vá­dět do fil­mo­vé podo­by?

S Davidem Ondříčkem jsme scé­nář výraz­ně zkrá­ti­li. Osudové uči­nil méně nápad­ným, civil­něj­ším. Vítám to.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Matěj Podzimek: Metanol je o alibismu v nás, který vede ke smrtící bezohlednosti19. dubna 2018 Matěj Podzimek: Metanol je o alibismu v nás, který vede ke smrtící bezohlednosti Vedle Metanolu jste se, téměř souběžně, podílel i na scénáři Dukly 61. Jak se zvýší odpovědnost scenáristy za svěřenou látku, jednáli se o zpracování skutečných událostí? Odpovědnost je […]
  • ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ6. března 2017 ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ Kdo přišel s nápadem natočit film o Vláďovi Mišíkovi? Točila jsem o Zuzaně Michnové, ta byla na prvním místě, a pak jsem si řekla, že bych natočila ještě o […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Cesta vzhůru - ROZHOVOR S PRODUCENTY FILMU – RICHARDEM NĚMCEM A PETREM PLEWKOU23. srpna 2015 Cesta vzhůru - ROZHOVOR S PRODUCENTY FILMU – RICHARDEM NĚMCEM A PETREM PLEWKOU Proč jste se rozhodl realizovat Cestu vzhůru, co bylo hlavním impulzem? Richard Němec: S nápadem realizovat film CESTA VZHŮRU mne oslovil Petr Plewka. Okamžitě mne nakazilo jeho […]
  • Aňa Geislerová VILMA26. dubna 2017 Aňa Geislerová VILMA Vaše postava Vilmy je pro první příběh naprosto stěžejní. Mohla byste ji popsat? Vilma je nejmladší ze tří sester. Je to žena odhodlaná udělat podle svých představ všechno správně nebo […]
  • Rozhovor s Galinou Miklínovou31. října 2016 Rozhovor s Galinou Miklínovou Lichožrouti  mají svůj první film, kterému předcházely tři dnes už kultovní knihy plné lichožroutích dobrodružství od Pavla Šruta s vašimi ilustracemi. Co ale předcházelo knihám? Kde se […]
  • Rozhovor s Patrickem Bruelem24. ledna 2013 Rozhovor s Patrickem Bruelem Mohl byste nám něco říci o Vaší filmové postavě? Victor je člověk, který si pevně stojí za svým přesvědčením. Ani kvůli svádění nechtěl dělat ústupky. On je osobnost, která mi je celkem […]
  • PAVEL LIŠKA (1972), role Trpělky4. dubna 2019 PAVEL LIŠKA (1972), role Trpělky Respektovaný filmový, televizní a divadelní herec. Narozen v Liberci. Po absolvování brněnské JAMU účinkoval v HaDivadle v Brně i Národním divadle v Praze. Jeho filmovým debutem byla role […]
  • Jak poznat, že člověk lže3. května 2019 Jak poznat, že člověk lže Není nic nepříjemnějšího, než vědomí, že nám někdo lže. Jak to ale poznat? V tomto článku si uvedeme nejčastější známky toho, když nám někdo lže. 1. Rychle mění polohu hlavy Pokud […]
  • JAKUB KOHÁK4. dubna 2016 JAKUB KOHÁK Pochází z Prahy. Vystudoval pražskou FAMU (obor produkce). Je známý nejen jako herec, komik, ale i jako režisér reklam a videoklipů. Jako herec se představil ve filmech, např.: v pohádce […]