Kritiky.cz > Zajímavosti > Máte rádi parodie? Tak to jste tu správně

Máte rádi parodie? Tak to jste tu správně

FrMraz

V dneš­ní době, kdy je kolem nás tolik lidí tou­ží­cích po doko­na­los­ti, bez­chyb­ném vzhle­du a super kari­é­ře, je cel­kem úle­va zjis­tit, že jsou ješ­tě mezi námi lidé, kte­ří si dove­dou udě­lat legra­ci sami ze sebe.

 • Typy lidí na instagra­mu
 • Vtipná videa you­tu­be­ra Franty Mráze nejsou ale pou­ze prvo­plá­no­vou „sran­dou“.
 • Mají něco do sebe.
 • Každé z nich vět­ši­nou kari­ku­je něja­ký sou­čas­ný trend.
 • Dívka, jejíž náhled na původ­ně sym­pa­tic­ké­ho mla­dí­ka se rázem změ­ní, když zjis­tí, že ten „chudák“ neví nic o soci­ál­ních sítích.
 • Dva mla­dí lidé, kte­ří si nemo­hou při­jít v sou­kro­mí na jmé­no, ale na kaž­dém „sel­fíč­ku“ jsou doko­na­lým, a hlav­ně milu­jí­cím se párem.

Videa jsou oko­ře­ně­na necen­zu­ro­va­nou mluvou. V žád­ném pří­pa­dě ale tato mnoh­dy drs­ná slo­va nezně­jí ve videích hrubě. I ta totiž do slov­ní­ku dneš­ních lidí bohu­žel pat­ří a tady jsou nut­nos­tí, bez kte­ré by nemě­lo video šmrnc a šťá­vu.

 • Franta Mráz se ale pouš­tí mno­hem dál.

Chcete zjis­tit, jak je to doo­prav­dy s těmi zázrač­ný­mi pří­prav­ky na hub­nu­tí?

 • Jak je mož­né, že člo­věk na těch foto­gra­fi­ích jed­nou vypa­dá, že málem nepro­jde dveř­mi, za něko­lik dnů je štíh­lý jako prou­tek, a navíc se mu jako ved­lej­ší pro­dukt vyrý­so­val i „pekáč buchet“?

Nic není tabu

Pokud zhléd­ne­te videa s Frantou Mrázem, pak mys­le­te na to, že podo­ba s někým, koho zná­te, je sku­teč­ně čis­tě náhod­ná. On si totiž bere na paškál lidi růz­ných typů. Zajisté má skvě­lý pozo­ro­va­cí talent.

 • Mezi jeho „obět­mi“ může­me najít i někte­ré zná­mé osob­nos­ti.
 • Například z hudeb­ní­ho svě­ta.

Ale nebe­re si pověst­ný ser­ví­tek ani v pří­pa­dě kari­ko­vá­ní pří­sluš­ní­ků poli­cie. Videa nejsou v žád­ném pří­pa­dě urá­že­jí­cí. O tom, že se u nich lidé dob­ře baví a jis­tě i chá­pou jejich skry­tou myš­len­ku, hovo­ří i fakt, že prá­vě video „Typy poli­caj­tů“ zís­ka­lo za něko­lik málo dnů TŘI STA TISÍC zhléd­nu­tí.

 • Sledujte je pozor­ně.
 • Nepotkali jste náho­dou někte­ré­ho podob­né­ho ochrán­ce záko­na?
 • Typy poli­caj­tů


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...