Kritiky.cz > Recenze knih > Máte-li doma malého vědátora, jež rád experimentuje, zcela určitě ho nechte vyzkoušet a otestovat „Senzační výbušné experimenty“

Máte-li doma malého vědátora, jež rád experimentuje, zcela určitě ho nechte vyzkoušet a otestovat „Senzační výbušné experimenty“

vybusné3 e1530819209111

Máte-li doma malé­ho vědá­to­ra, jež rád expe­ri­men­tu­je a trouf­ne si i na slo­ži­těj­ší poku­sy, jež vyža­du­jí pře­váž­ně dohled dospě­lé oso­by, je prá­vě kni­ha Senzační výbuš­né expe­ri­men­ty od Radka Chajdy, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Edika, prá­vě tou pra­vou „vědá­tor­skou“ pří­ruč­kou pro vás a vaše děti.

Kniha obsa­hu­je 50 efek­tiv­ních poku­sů pro mla­dé milov­ní­ky tech­ni­ky, samo­zřej­mě tak, aby byly nejen spo­leh­li­vé, ale hlav­ně i bez­peč­né. Ale pozor! Kniha je vhod­ná pro děti až od desí­ti let, a to díky pova­ze jed­not­li­vých, pro­vá­dě­ných poku­sů!

Pomocí této kni­hy si děti vyzkou­ší někte­ré z poku­sů, jež jsou bez­peč­né, sro­zu­mi­tel­né a jed­no­du­ché tak, aby pocho­pi­ly, jak se cho­va­jí jed­not­li­vé lát­ky v růz­ných pod­mín­kách, a záro­veň se zblíz­ka sezná­mí s tím, jak fun­gu­jí jed­not­li­vé fyzi­kál­ní záko­ny v pra­xi.

Ano, odteď se už děti nemu­sí bát hodin fyzi­ky, ani expe­ri­men­tů s tím spo­je­ných, pro­to­že všech­ny poku­sy jsou sku­teč­ně vybrá­ny a zvo­le­ny tak, aby děti nadchly, a kro­mě zába­vy jim při­nes­ly i to nej­dů­le­ži­těj­ší: POZNÁNÍ.

Autor dopo­ru­ču­je všech­ny expe­ri­men­ty pro­vá­dět pře­váž­ně ven­ku a na nehoř­la­vém povrchu např. beto­nu, aby nedo­šlo k něja­ké­mu neštěs­tí. Stejně jako ve ško­le, tak i zde se strikt­ně vyža­du­je dbát všech uve­de­ných poky­nů v návo­dech, pro­to­že vše je kon­ci­po­vá­no tak, aby se mini­ma­li­zo­va­lo jaké­ko­liv bez­peč­nost­ní rizi­ko na mini­mum.

Poslechněte tedy auto­ra a před pro­vá­dě­ním jed­not­li­vých poku­sů se pro jis­to­tu vybav­te i dopo­ru­če­ný­mi ochran­ný­mi pomůc­ka­mi či požá­dej­te dospě­lé­ho o asi­s­ten­ci při usku­teč­ňo­vá­ní poku­su. Nic sami radě­ji nedě­lej­te! Vždy radě­ji pou­ží­vej­te ochran­né brý­le, ruka­vi­ce a při zapa­lo­vá­ní pro jis­to­tu dlou­hý zapa­lo­vač.

Senzační, výbuš­né expe­ri­men­ty pro všech­ny milov­ní­ky tech­ni­ky pro­mě­ní dvo­rek v tes­to­va­cí pro­stor.  Díky této pří­ruč­ce se děti nau­čí hod­ně nejen ohled­ně bez­peč­nos­ti, o tom, na jakém prin­ci­pu fun­gu­jí mecha­nic­ké střel­né zbra­ně, něco o samot­ném střel­ném pra­chu, ale nau­čí se pozná­vat i vlast­nos­ti jed­not­li­vých látek, vyzkou­ší si jed­not­li­vé hoř­la­vi­ny, a do poku­sů samo­zřej­mě zapo­jí i mik­ro­vl­nou trou­bu.

Všechny poku­sy jsou vel­mi zábav­né, a kro­mě poku­sů se nau­čí i spous­tu věcí jako napří­klad o vyná­le­zu jmé­nem střel­ný prach, o jader­ném záře­ní a jak se před ním chrá­nit, o mimo­řád­ných kanó­nech, o nej­vět­ších bom­bách na svě­tě, o tom jak vlast­ně „fun­gu­je“ mik­ro­vln­ná trou­ba nebo nao­pak o prv­ních rake­tách.

U všech pro­vá­dě­ných poku­sů je krát­ký popis vše­ho, co bude­me k dané­mu poku­su potře­bo­vat. Vedle názvu poku­su se čas od času může obje­vit vpra­vo naho­ře i znač­ka, a tepr­ve potom až dole vyob­ra­ze­ní, jež buď zna­me­ná  „Dávej pozor“ ane­bo „Bacha! Jen s dospě­lá­kem!“ Následuje jed­no­du­chý a struč­ný postup expe­ri­men­tu včet­ně podrob­né­ho foto-návodu. V závě­ru kaž­dé­ho tako­vé­ho poku­su pak obje­ví­te buď něja­ký dob­rý tip na jinou vari­an­tu poku­su nebo vysvět­le­ní dané­ho jevu.

Kniha je moc pre­ciz­ně pro­pra­co­vá­na do posled­ní­ho detai­lu a díky podrob­ným foto-návodům lze dané expe­ri­men­ty dovést až do zdár­né­ho kon­ce. Knihu s dcer­ka­mi dopo­ru­ču­je­me, neboť na chví­le strá­ve­né nad poku­sy vám vytvo­ří spous­tu báječ­ných vzpo­mí­nek, na kte­ré bude­te rádi vzpo­mí­nat. A čas strá­ve­ný se svý­mi dět­mi je oprav­du k neza­pla­ce­ní!!!

Nebojte se výbuchů! Ty naše jsou efekt­ní a při­tom bez­peč­né!

SENZAČNÍ VÝBUŠNÉ EXPERIMENTY

Napsal: Radek Chajda

Fotografie poku­sů: Barbora Grünwaldová

Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v Brně roku 2018

Vydání prv­ní

Počet stran: 72

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • ZELENÁ KOSMETIKA od Michaely Suché11. června 2018 ZELENÁ KOSMETIKA od Michaely Suché Pro velké fanoušky a milovníky domácí přírodní kosmetiky je publikace "Zelená kosmetika" od finalistky soutěže bloggerka roku 2016 Michaely Suché, jež vydalo nakladatelství CPress, tou […] Posted in Recenze knih
  • Rudolf Klekner – KLEKNER - audiokniha - recenze19. dubna 2017 Rudolf Klekner – KLEKNER - audiokniha - recenze Rudolf Klekner byl svým způsobem interesantní osoba, a to v tom, že se stal pacientem několika psychiatrických léčeben. Jeho autentické zážitky vyšly na audioknize trvající více než čtyři […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...