Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Máta, bylinka věčného mládí

Máta, bylinka věčného mládí

mmáta

Máta v létě chla­dí, osvě­žu­je a v zimě nao­pak tělu dopl­ňu­je potřeb­nou dáv­ku ener­gie. Pokrmům dodá­vá svě­ží nádech a najde­me ji prak­tic­ky ve všem, co milu­je­me. Ať už je to Mojito nebo čaj, jež doko­na­le nabu­dí smys­ly stej­ně tak jako šálek kávy. My se však zamě­ří­me na mátu, coby pomoc­ní­ka v péči o pleť, vla­sy a har­mo­nii duše.

Svoje jmé­no si tato bylin­ka vyslou­ži­la v dáv­né řec­ké myto­lo­gii, kdy se vod­ní nym­fa Minthe zami­lo­va­la do pána pod­svě­tí Hádese. Když se o tom dozvě­dě­la jeho žár­li­vá man­žel­ka Persefona, pře­mě­ni­la Minthe v rost­li­nu, kte­rá se vzhle­dem podo­ba­la kopři­vě.

Jakmile po této rost­lin­ce naštva­ná a roz­zu­ře­ná Persefona šla­pa­la, uvol­ňo­va­la se z polá­ma­ných ston­ků a líst­ků slad­ká, svě­ží vůně vyvo­lá­va­jí­cí tak tro­chu i chlad. A tako­vá je i máta. Nenápadná bylin­ka, kte­rá nejen chla­dí, ale uti­šu­je i bolest.

mmata2

Máta je prak­tic­ky neškod­ná a vel­mi vše­stran­ná bylin­ka, jež doká­že zato­čit se spous­tou zdra­vot­ních nedu­hů od nadýmá­ní, při žalu­deč­ních pro­blé­mech nejen ner­vo­vé­ho půvo­du, ale i doko­na­le zlep­šu­je chuť k jídlu, účin­ně zasta­vu­je zvra­ce­ní a prů­jmy.

Celkově uklid­ňu­je a posi­lu­je orga­nis­mus díky anti­o­xi­dan­tům, kte­ré obsa­hu­je a kte­ré jsou účin­nou zbra­ní pro­ti oxi­dač­ní­mu stre­su mají­cí vel­ký vliv na stár­nu­tí a nemo­ci z povo­lá­ní. Jak jed­no­du­ché a pros­té! Stačí vymě­nit jed­nu kávu den­ně za máto­vý čaj a doko­na­le odbou­rá váš dosa­vad­ní stres a nega­tiv­ní poci­ty s tím spo­je­né.

A ochra­na před stár­nu­tím či stre­sem je tepr­ve začá­tek toho, co všech­no máta umí. Dost čas­to se pou­ží­vá pro výro­bu domá­cí kos­me­ti­ky. V péči o pleť máta skvě­le sta­hu­je roz­ší­ře­né póry, pří­jem­ně chla­dí a zne­cit­li­vu­je, hojí drob­ná zra­ně­ní a v nepo­sled­ní řadě i vypí­ná a hyd­ra­tu­je suchou pokož­ku. Kromě vše­ho zmí­ně­né­ho navíc krás­ně a pří­jem­ně voní a cel­ko­vě osvě­žu­je celý orga­nis­mus.

Trpíte-li na tma­vé kru­hy pod oči­ma a drob­né oto­ky či váč­ky, jež tuto pokož­ku dost trá­pí, věř­te, že máto­vý obklad tuto pleť pod oči­ma krás­ně pro­jas­ní, osvě­ží, oto­ky zmír­ní a kru­hy čás­teč­ně zmi­zí.

V kom­bi­na­ci s medem a okur­kou máta úžas­ným způ­so­bem zesvět­lu­je pleť, nao­pak v kom­bi­na­ci s baná­nem ji pro­ka­za­tel­ně roz­zá­ří. A v létě, když se spá­lí­te? I zde máta bodu­je na jed­nič­ku. Stačí pokož­ku spá­le­nou a zarud­lou od slun­ce zchla­dit roz­mi­xo­va­nou mátou s okur­kou.

mmata3

Mátová voda na pro­ble­ma­tic­kou pleť

Suroviny:

2 hrs­ti čer­s­tvých máto­vých líst­ků, 1 dcl vod­ky

Postup:

Lístky máty natrhej­te nahru­bo do men­ší skle­ni­ce. Namačkejte ji natěs­no a zalij­te vod­kou tak, aby byly pono­ře­ny všech­ny líst­ky. Skleničku uza­vře­te uzá­vě­rem a nech­te na slun­ném a tep­lém mís­tě  odpo­čí­vat při­bliž­ně dva týd­ny. Po uply­nu­tí této doby pře­ceď­te a pomo­cí kos­me­tic­ké­ho tam­po­nu naná­šej­te vždy ráno a večer na pro­ble­ma­tic­ká mís­ta v obli­če­ji, dekol­tu či zad.

mmata4

Výživná mas­ka pro záři­vou pleť

Suroviny: 

1 zra­lý banán, 5 až 6 líst­ků čer­stvé máty, 1 lží­ce citró­no­vé šťá­vy

Postup:

Čerstvé máto­vé líst­ky natr­há­me nahru­bo a při­dá­me do mis­ky k roz­mač­ka­né­mu baná­nu a citró­no­vé šťá­vě. Pořádně pro­mí­chá­me v hlad­kou pas­tu, kte­rou naná­ší­me na pře­dem očiš­tě­nou pleť. Masku nechá­me na obli­če­ji půso­bit při­bliž­ně pat­náct minut, a poté důklad­ně smy­je­me vlaž­nou vodou.

Čistící mas­ka na mast­nou a smí­še­nou pleť

Suroviny:

men­ší salá­to­vá okur­ka, ? avo­ká­da, hrst líst­ků čer­stvé máty, 1 lží­ce citró­no­vé šťá­vy, 1 vaječ­ný bílek

Postup:

Všechny suro­vi­ny roz­mi­xuj­te na vel­mi jem­nou hmo­tu, kte­rou nanes­te na pře­dem vyčiš­tě­nou pleť. Masku nech­te půso­bit při­bliž­ně dva­cet minut, a poté důklad­ně oplách­ně­te vlaž­nou vodou. Pokud vás s pro­mi­nu­tím bolí celý člo­věk, cítí­te se pře­ta­že­ní, bez špet­ku ener­gie a celý svět vám takří­ka­jíc leze na ner­vy, nic vás neba­ví; není nic jed­no­duš­ší­ho, než se nalo­žit do vany s osvě­žu­jí­cí mátou.

Příjemně tep­lá voda nejen krás­ně uvol­ní vaše ztuh­lé sva­ly a bola­vé klou­by, ale i pří­jem­ně nala­dí všech­ny vaše smys­ly, pomů­že vám vol­ně dýchat a cítit se jako zno­vuzro­ze­ni. Zažene boles­ti hla­vy, pod­po­ří váš imu­nit­ní sys­tém a uvol­ní vás při jakém­ko­liv stre­su a psy­chic­kém napě­tí. A jak si tako­vou kou­pel při­pra­vit sami doma?

mmáta

Mátová osvě­žu­jí­cí kou­pel

Suroviny:

100 g suše­né máty, 2 l vody

Postup:

Sušenou mátu vař­te ve vodě při­bliž­ně pat­náct minut, a poté nech­te asi ješ­tě dva­cet minut lou­ho­vat, než nálev sce­dí­te. Mátový nálev nalij­te do při­pra­ve­né hor­ké láz­ně, kte­rá by nemě­la pře­sáh­nout tep­lo­tu vět­ší jak 38 stup­ňů. Nebojte se napus­tit plnou vanu, neboť správ­ná lázeň by měla být tako­vá, abys­te se v ní úpl­ně pono­ři­li. Ve voňa­vé a pří­jem­né láz­ni zůstaň­te hez­ky v kli­du ležet, rela­xuj­te a odpo­čí­vej­te po dobu dva­ce­ti až tři­ce­ti minut.

Poté se krát­ce o sprchuj­te a neza­po­meň­te své tělo odmě­nit výživ­ným ole­jem či kré­mem. Ideální doba tako­vé­to „rela­xač­ní a záro­veň rege­ne­rač­ní“ kou­pe­le je vždy večer, kdy se pak může­te v kli­du zaba­lit do tep­lé­ho župa­nu nebo měkouč­ké deky a už jen odpo­čí­vat a nic nedě­lat.

mmata5

Máta jako skvě­lý pomoc­ník s mast­ný­mi vla­sy

Nevěříte? Pokud se vám vla­sy nad­měr­ně mas­tí, věř­te, že tato bylin­ka je stvo­ře­ná prá­vě pro vás. Máta nejen pokož­ku hla­vy doko­na­le zklid­ní a zatáh­ne, ale i krás­ně pro­vo­ní a zpo­ma­lí pro­ces „maš­tě­ní“. A k docí­le­ní toho­to malé­ho zázra­ku sta­čí oprav­du vel­mi málo. Po umy­tí si vla­sy pros­tě hned pře­lij­te jed­ním lit­rem vel­mi sil­né­ho vlaž­né­ho máto­vé­ho čaje a uvi­dí­te, že se vám vla­sy pře­sta­nou tak hod­ně mas­tit.

Zdroj: Kniha Máta od Anity Ponešové a Lenky Tréglové

Zdroj Foto: 2 34 5

 

  • Letní osvěžení v podobě mátové marmelády5. srpna 2019 Letní osvěžení v podobě mátové marmelády K osvěžení do horkých letních dnů bez pochyby patří máta, a to ať už v jakékoliv podobě. Ale co takhle zkusit ráno k snídani výbornou osvěžující mátovou marmeládu, která nejen skvěle […] Posted in Zdraví
  • Dáte si čaj?19. května 2020 Dáte si čaj? Přichází ten pravý čas pro pití vlažných čajů plných bylinek, plodů a sušeného ovoce. Mají skvělé zdravotní účinky, podpoří vaši imunitu a hned po vodě považuji čaje za nejlepší volbu k […] Posted in Zdraví
  • Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti1. září 2019 Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti Jóga restorativní je jeden z úžasných způsobů, jak příjemně relaxovat, osvěžit mysl a výborně redukovat stres. Na této józe je dobré, že je velice laskavá a přijme prakticky kohokoliv, […] Posted in Zdraví
  • Bylinkový čaj proti kašli28. února 2020 Bylinkový čaj proti kašli Při silném kašli je vhodné použít podběl pro jeho odhleňující a protizánětlivé účinné látky. A jak si připravíme bylinkový čaj proti kašli? Smícháme stejné množství květu a listu […] Posted in Zdraví
  • Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení15. srpna 2019 Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení Když nás postihne rýma, kašel a nachlazení, není to zrovna dvakrát příjemná záležitost a bohužel právě v tomto nevlídném počasí se nám to málokdy vyhne. Po čem ale rychle sáhnout, […] Posted in Zdraví
  • Nejlepší přírodní pomocníci při cukrovce22. července 2020 Nejlepší přírodní pomocníci při cukrovce Při cukrovce tělo nedokáže udržet koncentraci glukózy, tedy krevního cukru ve správných mezích. Ať už jde o cukrovku 1. typu, která se objevuje v dětství či mládí a charakterizuje ji […] Posted in Zdraví
  • Intuice aneb šestý smysl?16. září 2019 Intuice aneb šestý smysl? O intuici se často mluví jako o šestém smyslu, ale co to vlastně ta intuice je? Zamyslete se na chvíli na tím, jakou roli hrají naše další smysly jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat […] Posted in Zdraví
  • 5 tipů, jak zvládnout boj s vysokými letními teplotami díky přírodním pomocníkům12. června 2020 5 tipů, jak zvládnout boj s vysokými letními teplotami díky přírodním pomocníkům Léto máme za dveřmi a teploměr jistě brzy zase začne lámat rekordy. Pro lidský organismus to rozhodně není dobrá zpráva. I zdravé jedince dlouhotrvající vysoké teploty značně vyčerpávají, […] Posted in Zdraví
  • Nenechte se zaskočit hladem8. května 2020 Nenechte se zaskočit hladem Již nějakou dobu žijete zdravě, stravujete se s minimem jednoduchých cukrů, jste na sebe pyšní. Pak vás ale překvapí delší doba v práci, protáhne se vám procházka s dětmi, nebo se […] Posted in Zdraví
  • První pomoc - žaludek15. května 2020 První pomoc - žaludek Přicházím za Vámi se sérií článků, jak si rychle a jednoduše pomoci při různých zdravotních potížích, které nám ukazuje naše tělo. Podle tradiční čínské medicíny se symptomy ukazují […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...