MÁTA

mátaaaa

Voňavá kni­ha Máta, aneb vše, co nut­ně potře­bu­je­te vědět, abys­te ji moh­li pěs­to­vat, inha­lo­vat, vařit, péct a kou­pat se v ní, je skvě­lým a prak­tic­kým rád­cem pro všech­ny, kte­ří milu­jí bylin­ky stej­ně jako já. Knížka, kte­rou hra­vě str­čí­te do vět­ší kapsy, je tak ako­rát do ruky a navíc vás nau­čí vše kolem máty hez­ky a poma­lu krů­ček po krůč­ku.

„Máta, drs­ná hol­ka se zla­tým srd­cem“ zmír­ňu­je stres, ule­vu­je od boles­ti hla­vy, zahá­ní úna­vu a špat­nou nála­du, zlep­šu­je trá­ve­ní a chla­dí pále­ní žáhy, neob­sa­hu­je vůbec žád­né kalo­rie, odpu­zu­je komá­ry a jiné agre­so­ry, a pří­mo skvě­le se hodí při rýmě a nachla­ze­ní.

Mátová kni­ha je roz­dě­le­na na pět vel­kých kapi­tol tj. máto­vý základ, máta pro krá­su, máta pro zdra­ví, máta v kuchy­ni a barva máty, kde se kaž­dá z těch­to kapi­tol věnu­je jed­né kon­krét­ní oblas­ti, kte­rou dopo­drob­na roze­bí­rá.

mátaaa

Kapitola MÁTOVÝ ZÁKLAD nás sezna­mu­je s his­to­rií máty, odkud se vza­lo její jmé­no, dále s tím jak a kde ji pěs­to­vat, k čemu ji nej­čas­tě­ji pou­ží­vat, pro­zra­dí, pro koho nao­pak uží­vá­ní a pou­ží­vá­ní máty není vhod­né, a kdo by se jí měl vždy vyva­ro­vat. 

MÁTA PRO KRÁSU. Výroba domá­cí kos­me­ti­ky je zábav­ná a voňa­vá čin­nost, a pokud dodr­ží­te něko­lik důle­ži­tých pra­vi­del, bude­te se moci těšit ze svo­jí vlast­ní domá­cí kos­me­ti­ky, a pro­střed­nic­tvím ní se cítit svě­ží ráno a po celý den, a večer nao­pak krás­ně a uvol­ně­ně.

Obě autor­ky rády pora­dí, kde je samot­né pou­ži­tí  máty nej­vhod­něj­ší a nej­ú­čin­něj­ší v péči o pleť a tělo, jaké kon­krét­ní nedu­hy a chy­bič­ky na krá­se pomá­há eli­mi­no­vat. Nesmí samo­zřej­mě chy­bět ani jed­no­du­ché recep­ty, kte­ré si může­te sami při­pra­vit hez­ky z pohod­lí domo­va.

A jaké zají­ma­vé recep­ty si pro vás autor­ky při­pra­vi­ly? Například obli­čejo­vé mas­ky, ple­ťo­vé vody, tělo­vé pee­lin­gy, pee­lin­gy na cho­di­dla, šam­pon pro­ti lupům, domá­cí zub­ní pas­tu, tělo­vé más­lo ane­bo i šumi­vé máto­vé bom­by do kou­pe­le.

V kapi­to­le „MÁTA PRO ZDRAVÍ“ nalez­ne­te nej­růz­něj­ší čaje, čajo­vé smě­si pro nej­růz­něj­ší zdra­vot­ní pro­blémy a nedu­hy, klok­ta­dla či nále­vy. Poradí, jak vyu­ží­vat mátu pro napa­řo­vá­ní a inha­la­ce, ane­bo vás pro změ­nu pro­ve­dou tím, jak vyu­ží­vat mátu v aro­ma­te­ra­pii (to pře­váž­ně pro ty, jež tato oblast zají­má). 

Anebo si s jejich pomo­cí zkus­te dopřát máto­vou masáž, kte­rá je pro tělo nejen vel­mi pří­jem­ná, ale doko­na­le doká­že odbou­rat stres; popří­pa­dě máto­vou kou­pel uvol­ňu­jí­cí rych­le pře­tí­že­ní, a době, kdy se cítí­te bez ener­gie a máte tak říka­jíc všech­no plné zuby. Naopak když vám pijí krev oprav­do­ví komá­ři, pomů­že po domác­ku při­pra­ve­ný bylin­ko­vý repe­lent ane­bo vel­mi účin­ný odpu­zo­vač hmy­zu. 

Více na Kritiky.cz
Na dotek Zajímavě poskládaný psychologický film, v němž dominují dialogy, vás určitě vydrží bavi...
Festival Zlatá Praha startuje ve středu 19.září Pětapadesátý ročník festivalu Zlatá Praha proběhne ve dnech 19. – 22. Září 2018. Kromě ...
Rogue One: Star Wars Story - film o filmu Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví pří...
Tajemství jejich očí - 55 % Režisér a scénárista Billy Ray (nominovaný na Oscara za scénář Kapitána Phillipse) natočil...
Football Arena Osobně jsem on-line počítačovým hrám nikdy moc nerozuměl a de facto je nikdy ani nehrál. Zm...

MÁTA V KUCHYNI. Co by to bylo za bylin­ku, kdy­bychom ji nemoh­li hlav­ně vyu­žít i v kuchy­ni. A jak jinak než v leh­kých a zdra­vých vari­an­tách jídel jako je leh­ký bylin­ko­vý salát ze Středního výcho­du zva­ný Tabouleh, okur­ko­vou Raitu z Indie a spous­tu jiných dob­rot, kde lze pou­žít jako jed­nu z hlav­ních ingre­di­en­cí prá­vě zmi­ňo­va­nou mátu.

Pro milov­ní­ky zmrz­li­ny nesmí chy­bět ani recept na domá­cí máto­vou zmrz­li­nu a recep­ty na osvě­žu­jí­cí nápo­je jako je Matcha čaj s mátou, domá­cí ledo­vý čaj s mátou, maroc­ký máto­vý čaj a pro děti nanu­ky z cuk­ro­vé­ho melou­nu a máty.

mátaa

Knížka vás sezná­mí s tím, že mátu nemu­sí­te kon­zu­mo­vat pou­ze čer­stvou ze zahrád­ky, ale i pomo­cí něko­li­ka recep­tů si ji ucho­vat i na zimu v podo­bě máto­vé­ho siru­pu nejen pro děti, ane­bo pro­střed­nic­tvím domá­cí­ho máto­vé­ho liké­ru, kte­rý nej­ví­ce oce­ní tatín­ko­vé a dědeč­ko­vé.

V závě­ru kni­hy se autor­ky věnu­jí kon­krét­ně bar­vě máty jako tako­vé. Nahlíží do jed­not­li­vých inte­ri­é­rů pro inspi­ra­ci, vždy upra­ve­né v náde­chu bar­vy máty. Nechybí samo­zřej­mě zasta­ve­ní se nad barev­ným pro­ve­de­ní máty v deko­ra­cích inte­ri­é­ru, oble­če­ní, bar­vy laků na neh­ty, bar­vy vla­sů, kde vždy tak tro­chu balan­cu­je na roz­hra­ní bar­vy mod­ré a zele­né.

Ti, kdo milu­jí a pěs­tu­jí mátu, nalez­nou v této kni­ze spous­tu uži­teč­né a pod­nět­né moti­va­ce, inspi­ra­ce a spous­tu neza­po­me­nu­tel­ných a ori­gi­nál­ních nápa­dů, jak mátu pro­po­jit se svým kaž­do­den­ním živo­tem, a doko­na­le ji sklou­bit v oblas­ti krá­sy, zdra­ví, výži­vy, ale i domo­va.

Pevně věřím, že v kni­ze najde­te a obje­ví­te vše, co hle­dá­te a nasmě­ru­je vás tím správ­ným smě­rem, a bylin­ku „Mátu“ jako tako­vou si oblí­bí­te stej­ně jako já.

Máta

Autorky: Anita Ponešová, Lenka Tréglová

Vydala Grada Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2018

Počet stran 112

ISBN 978-80-271-0726-1

 

 

 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy17. října 2018 Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy Pohádka je v našem životě nesmírně důležitá. Již odmalička jsme slýchávali pohádky od našich babiček či prababiček. Provází nás celým životem.  Děti znají v dnešní době především ty […]
  • Škola řeči – logopedie od 4 do 7 let25. února 2019 Škola řeči – logopedie od 4 do 7 let Vývoj řeči je u každého dítěte individuální a je třeba jej nenásilnou formou trénovat. Má vaše dítě potíže s výslovností jednotlivých hlásek? Chcete, aby váš předškolák zvládl zápis do […]
  • OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.19. května 2019 OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství. Kniha je určena pro všechny, kdo hledají "plnost" života, jeho skutečné naplnění tj. snahu o pojmutí světa "principů života" ve vztahu k plnosti a naplněnému životu. OMEGA jako taková pak […]