Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Master & Commander: Odvrácená strana světa - Vítr do plachet, vyplouváme!

Master & Commander: Odvrácená strana světa - Vítr do plachet, vyplouváme!

Master
Master

Filmové pře­pi­sy his­to­ric­kých romá­nů jsou zřej­mě nějak v módě. Měsíc se s měsí­cem sešel a po Čtyřech pír­kách tu máme dal­ší. Režisér Peter Weir si vzal na paškál dva­ce­ti­díl­nou romá­no­vou řadu zesnu­lé­ho irské­ho spi­so­va­te­le Patricka O’Briana Master and Commander. (Tři díly vyšly v nakla­da­tel­ství Talpress dokon­ce čes­ky.) O’Brian byl za své­ho živo­ta údaj­ně pro­ti zfil­mo­vá­ní svých knih, pro­to­že je pova­žo­val za nezfil­mo­va­tel­né, ale to víte, jak jste jed­nou ze hry, nikdo na vaše přá­ní nebe­re ohle­dy.

název článku Weir se samo­zřej­mě nepo­ku­sil vtěs­nat děj všech dva­ce­ti romá­nů do jedi­né­ho fil­mu. Vybral si román jen jedi­ný - desá­tý - a jeho děj pře­su­nul z americko-britské vál­ky roku 1812 do počát­ku napo­le­on­ských válek, do roku 1805. (O’Brian nej­spíš rotu­je v hro­bě.) Hlavní posta­vy však zůsta­ly stej­né. Sledujeme pří­běh odváž­né­ho a uzná­va­né­ho kapi­tá­na „Šťastného Jacka“ Aubreyho (Russel Crowe) a jeho pří­te­le, dok­to­ra Stephena Maturina (Paul Bettany), jejichž loď HMS Surprise brázdí vody již­ní­ho Atlantiku. Surprise má za úkol dopad­nout nepřá­tel­skou loď fran­couz­ských kor­zá­rů jmé­nem Acheron a pokud mož­no ji zni­čit. Acheron je však mno­hem lépe vyzbro­jen a je rych­lej­ší, oce­án­ská honič­ka se pro­ta­hu­je a blí­ží­cí se boj se mno­ha námoř­ní­kům jeví jako ztra­ce­ný…

název článku Děj není nijak sple­ti­tý, nao­pak je veli­ce pří­mo­ča­rý. Na kva­li­tě mu to ovšem nijak neu­bí­rá. Weir uka­zu­je, že v jed­no­du­chos­ti je krá­sa. A co víc, není tam žád­ná pito­má, tisíc­krát obe­hra­ná roman­tic­ká záplet­ka! Bohužel s tím­to obrov­ským kla­dem ruku v ruce jde též jeden veli­ký zápor - ve fil­mu není snad ani jedi­ná žen­ská. Zato je tam spous­ta dětí. Bylo snad ve stře­do­vě­ku běž­nou pra­xí, aby se děti pla­vi­ly na váleč­ných lodích? Sotva. Nebo se naro­di­ly (a vyrost­ly) během dlou­hé plav­by? Těžko - vždyť na lodi není žád­ná žen­ská. Filmaři se doká­za­li obe­jít bez eman­ci­po­va­ných žen, ale bez eman­ci­po­va­ných dětí to pros­tě asi nešlo. Štve mě to jak Wesley Crusher ve Star Treku.

Maximum pro­sto­ru naštěs­tí dostá­va­jí muži-námořníci, muži-válečníci. Několik hrdi­nů (kapi­tán Šťastný Jack Aubrey, lod­ní lékař Maturin...) je zpra­co­vá­no cel­kem do hloub­ky a vel­mi dob­ře. Kapitánův cíl - nebo až posed­lost - dopad­nout loď fran­couz­ských kor­zá­rů sil­ně při­po­mí­ná honbu legen­dár­ní­ho kapi­tá­na Achaba za bílou velry­bou zva­nou Moby Dick. Ale nic pro­ti tomu - rád jsem se vrá­til do sta­rých časů a míra inspi­ra­ce tvůr­ců Mastera and Commandera ostat­ně v žád­ném pří­pa­dě nedo­sa­hu­je úrov­ně plagi­á­tor­ství.

Kromě hlav­ní­ho moti­vu se tu vysky­tu­je řada nemé­ně zají­ma­vých sub­zá­ple­tek - viz napří­klad důstoj­ník, kte­rý by hroz­ně rád velel, ale nedo­ká­že si zís­kat potřeb­nou auto­ri­tu. Je ško­da. Že tyto psy­cho­lo­gič­těj­ší, ve fil­mu méně čas­to zpra­co­vá­va­né, moti­vy nema­jí v Odvrácené stra­ně svě­ta více pro­sto­ru. Většinou jsou zde totiž řeše­ny tako­vé ty běž­né věci jako čest vs. pýcha, smrt kama­rá­da v bitvě, roz­ho­do­vá­ní o záchra­ně jed­not­liv­ce za cenu ohro­že­ní posád­ky celé lodi apod.

název článku Nejvýraznější, na prv­ní pohled vidi­tel­nou devi­zou fil­mu, díky kte­ré se nej­spí­še zapí­še do dějin svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, jsou ovšem námoř­ní sou­bo­je a bitvy. Žasl jsem už před pár měsí­ci nad Piráty z Karibiku (a to byla, pro­sím, jen kome­die) a nad Masterem and Commanderem jsem málem ská­kal rados­tí! To se pros­tě musí vidět! Bitvy v Pirátech byly sice skvě­lé, ale na Odvrácenou stra­nu svě­tapros­tě nema­jí. Úžasné detai­ly zde dosa­hu­jí tako­vé míry, jakou jsou tře­ba děla s vlast­ní­mi jmé­ny, fran­couz­ský kapi­tán nád­her­ně (a kla­sic­ky) prz­ní­cí ang­lič­ti­nu, pobli­ká­va­jí­cí pet­ro­lej­ky, pře­sý­pa­cí hodi­ny… a samo­zřej­mě všu­dypří­tom­ná špí­na, na niž tvůr­ci Pirátů z Karibiku jak­si tro­chu poza­po­mně­li.

Milovníci námoř­ních lodí a pro­pra­co­va­ných, logic­kých námoř­ních bojů si roz­hod­ně při­jdou na své. Snímek přes­to není uspě­cha­ný, na všech­no je v něm dost času. V dneš­ní hek­tic­ké době plné pře­plá­ca­ných, kýčo­vi­tých fil­mů, kde jed­na samo­ú­čel­ná akce stří­dá dru­hou, je to tako­vý malý zázrak.

Jistě, kro­mě vyni­ka­jí­cích bojů stře­do­vě­kých váleč­ných lodí, nád­her­ných zábě­rů pří­ro­dy na Galapágách a občas­ných psy­cho­lo­gic­kých ele­men­tů toho film bohu­žel nemá moc co nabíd­nout. Kdo ale říká, že to nesta­čí?

Než se na film do kina vypra­ví­te, přes­to vám dám jed­nu radu. Berte ho od počát­ku jako doku­ment. Jako his­to­ric­ký doku­ment o dáv­ném námoř­nic­tví a jako pří­ro­do­pis­ný doku­ment o dale­ké zemi. Uvidíte, že pokud to udě­lá­te, nebu­de­te zkla­má­ni.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Master & Commander: Odvrácená strana světa6. května 2020 Master & Commander: Odvrácená strana světa Jsme v době napoleonských válek. Britská bitevní fregata Surprise má za úkol najít a zničit francouzskou korzárskou loď Acheron. Jak se však ukáže, podobný záměr má i Acheron. Hlavní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda11. června 2022 Šifra mistra Leonarda Moc dlouho netrvalo a jedna z nejkontroverznějších knih poslední doby se dočkala své filmové podoby. Převést na plátno příběh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, rozhodl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mnichov: Na prahu války – Britové nepoužívají zrcadlo24. března 2022 Mnichov: Na prahu války – Britové nepoužívají zrcadlo Film není učebnicí dějepisu. To bych rád připomenul, než se pustíme do recenze snímku, který reflektuje jeden z nejvíce traumatických okamžiků našich novodobých dějin. Mnichov: Na prahu […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna19. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna je americký fantasy film z roku 2011, čtvrtý díl filmové série Piráti z Karibiku a samostatné pokračování filmu Na konci světa (2007). Jedná se o první […] Posted in Speciály
  • Wimbledon20. listopadu 2021 Wimbledon Peter a Lizzie mají společnou lásku, kterou je tenis. Lizzie je toho času úspěšná americká hráčka, Peter dříve úspěšný, nyní veteránský anglický hráč. Peter uvažuje o ukončení […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pán prstenů: Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.17. listopadu 2021 Pán prstenů: Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny. „Natočili jsme všechny tři snímky najednou, takže jsou si v mnohém podobné. Dvě věže se ale více než okolo elfů, trpaslíků a hobitů točí okolo světa lidí a to filmu dává mnoho […] Posted in Zajímavosti
  • Noe - Noe pozoruje zkázu lidstva a cítí se vyvolen Stvořitelem...1. srpna 2021 Noe - Noe pozoruje zkázu lidstva a cítí se vyvolen Stvořitelem... Starostlivý otec Noah (Russell Crowe) se dokáže postarat o svou rodinu a v případě potřeby ji dokáže ochránit před nebezpečím. Neublížil by ani mouše, ale dokáže porazit zlé lidi bez […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu19. července 2021 Noc v muzeu Příběh se točí okolo muže jménem Larry Daley (BEN STILLER). Ten v posledních měsících střídal zaměstnaní snad ještě více než své spodní prádlo a to se samozřejmě nelíbí ani jeho bývalé […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76306 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56788 KB. | 28.06.2022 - 17:10:26