Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Master & Commander: Odvrácená strana světa - Vítr do plachet, vyplouváme!

Master & Commander: Odvrácená strana světa - Vítr do plachet, vyplouváme!

Master

Filmové pře­pi­sy his­to­ric­kých romá­nů jsou zřej­mě nějak v módě. Měsíc se s měsí­cem sešel a po Čtyřech pír­kách tu máme dal­ší. Režisér Peter Weir si vzal na paškál dva­ce­ti­díl­nou romá­no­vou řadu zesnu­lé­ho irské­ho spi­so­va­te­le Patricka O’Briana Master and Commander. (Tři díly vyšly v nakla­da­tel­ství Talpress dokon­ce čes­ky.) O’Brian byl za své­ho živo­ta údaj­ně pro­ti zfil­mo­vá­ní svých knih, pro­to­že je pova­žo­val za nezfil­mo­va­tel­né, ale to víte, jak jste jed­nou ze hry, nikdo na vaše přá­ní nebe­re ohle­dy.

název článku Weir se samo­zřej­mě nepo­ku­sil vtěs­nat děj všech dva­ce­ti romá­nů do jedi­né­ho fil­mu. Vybral si román jen jedi­ný - desá­tý - a jeho děj pře­su­nul z americko-britské vál­ky roku 1812 do počát­ku napo­le­on­ských válek, do roku 1805. (O’Brian nej­spíš rotu­je v hro­bě.) Hlavní posta­vy však zůsta­ly stej­né. Sledujeme pří­běh odváž­né­ho a uzná­va­né­ho kapi­tá­na „Šťastného Jacka“ Aubreyho (Russel Crowe) a jeho pří­te­le, dok­to­ra Stephena Maturina (Paul Bettany), jejichž loď HMS Surprise brázdí vody již­ní­ho Atlantiku. Surprise má za úkol dopad­nout nepřá­tel­skou loď fran­couz­ských kor­zá­rů jmé­nem Acheron a pokud mož­no ji zni­čit. Acheron je však mno­hem lépe vyzbro­jen a je rych­lej­ší, oce­án­ská honič­ka se pro­ta­hu­je a blí­ží­cí se boj se mno­ha námoř­ní­kům jeví jako ztra­ce­ný…

název článku Děj není nijak sple­ti­tý, nao­pak je veli­ce pří­mo­ča­rý. Na kva­li­tě mu to ovšem nijak neu­bí­rá. Weir uka­zu­je, že v jed­no­du­chos­ti je krá­sa. A co víc, není tam žád­ná pito­má, tisíc­krát obe­hra­ná roman­tic­ká záplet­ka! Bohužel s tím­to obrov­ským kla­dem ruku v ruce jde též jeden veli­ký zápor - ve fil­mu není snad ani jedi­ná žen­ská. Zato je tam spous­ta dětí. Bylo snad ve stře­do­vě­ku běž­nou pra­xí, aby se děti pla­vi­ly na váleč­ných lodích? Sotva. Nebo se naro­di­ly (a vyrost­ly) během dlou­hé plav­by? Těžko - vždyť na lodi není žád­ná žen­ská. Filmaři se doká­za­li obe­jít bez eman­ci­po­va­ných žen, ale bez eman­ci­po­va­ných dětí to pros­tě asi nešlo. Štve mě to jak Wesley Crusher ve Star Treku.

Maximum pro­sto­ru naštěs­tí dostá­va­jí muži-námořníci, muži-válečníci. Několik hrdi­nů (kapi­tán Šťastný Jack Aubrey, lod­ní lékař Maturin...) je zpra­co­vá­no cel­kem do hloub­ky a vel­mi dob­ře. Kapitánův cíl - nebo až posed­lost - dopad­nout loď fran­couz­ských kor­zá­rů sil­ně při­po­mí­ná honbu legen­dár­ní­ho kapi­tá­na Achaba za bílou velry­bou zva­nou Moby Dick. Ale nic pro­ti tomu - rád jsem se vrá­til do sta­rých časů a míra inspi­ra­ce tvůr­ců Mastera and Commandera ostat­ně v žád­ném pří­pa­dě nedo­sa­hu­je úrov­ně plagi­á­tor­ství.

Kromě hlav­ní­ho moti­vu se tu vysky­tu­je řada nemé­ně zají­ma­vých sub­zá­ple­tek - viz napří­klad důstoj­ník, kte­rý by hroz­ně rád velel, ale nedo­ká­že si zís­kat potřeb­nou auto­ri­tu. Je ško­da. Že tyto psy­cho­lo­gič­těj­ší, ve fil­mu méně čas­to zpra­co­vá­va­né, moti­vy nema­jí v Odvrácené stra­ně svě­ta více pro­sto­ru. Většinou jsou zde totiž řeše­ny tako­vé ty běž­né věci jako čest vs. pýcha, smrt kama­rá­da v bitvě, roz­ho­do­vá­ní o záchra­ně jed­not­liv­ce za cenu ohro­že­ní posád­ky celé lodi apod.

název článku Nejvýraznější, na prv­ní pohled vidi­tel­nou devi­zou fil­mu, díky kte­ré se nej­spí­še zapí­še do dějin svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, jsou ovšem námoř­ní sou­bo­je a bitvy. Žasl jsem už před pár měsí­ci nad Piráty z Karibiku (a to byla, pro­sím, jen kome­die) a nad Masterem and Commanderem jsem málem ská­kal rados­tí! To se pros­tě musí vidět! Bitvy v Pirátech byly sice skvě­lé, ale na Odvrácenou stra­nu svě­tapros­tě nema­jí. Úžasné detai­ly zde dosa­hu­jí tako­vé míry, jakou jsou tře­ba děla s vlast­ní­mi jmé­ny, fran­couz­ský kapi­tán nád­her­ně (a kla­sic­ky) prz­ní­cí ang­lič­ti­nu, pobli­ká­va­jí­cí pet­ro­lej­ky, pře­sý­pa­cí hodi­ny… a samo­zřej­mě všu­dypří­tom­ná špí­na, na niž tvůr­ci Pirátů z Karibiku jak­si tro­chu poza­po­mně­li.

Milovníci námoř­ních lodí a pro­pra­co­va­ných, logic­kých námoř­ních bojů si roz­hod­ně při­jdou na své. Snímek přes­to není uspě­cha­ný, na všech­no je v něm dost času. V dneš­ní hek­tic­ké době plné pře­plá­ca­ných, kýčo­vi­tých fil­mů, kde jed­na samo­ú­čel­ná akce stří­dá dru­hou, je to tako­vý malý zázrak.

Jistě, kro­mě vyni­ka­jí­cích bojů stře­do­vě­kých váleč­ných lodí, nád­her­ných zábě­rů pří­ro­dy na Galapágách a občas­ných psy­cho­lo­gic­kých ele­men­tů toho film bohu­žel nemá moc co nabíd­nout. Kdo ale říká, že to nesta­čí?

Než se na film do kina vypra­ví­te, přes­to vám dám jed­nu radu. Berte ho od počát­ku jako doku­ment. Jako his­to­ric­ký doku­ment o dáv­ném námoř­nic­tví a jako pří­ro­do­pis­ný doku­ment o dale­ké zemi. Uvidíte, že pokud to udě­lá­te, nebu­de­te zkla­má­ni.

  • Master & Commander: Odvrácená strana světa6. května 2020 Master & Commander: Odvrácená strana světa Jsme v době napoleonských válek. Britská bitevní fregata Surprise má za úkol najít a zničit francouzskou korzárskou loď Acheron. Jak se však ukáže, podobný záměr má i Acheron. Hlavní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Wimbledon20. listopadu 2021 Wimbledon Peter a Lizzie mají společnou lásku, kterou je tenis. Lizzie je toho času úspěšná americká hráčka, Peter dříve úspěšný, nyní veteránský anglický hráč. Peter uvažuje o ukončení […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pán prstenů: Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.17. listopadu 2021 Pán prstenů: Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny. „Natočili jsme všechny tři snímky najednou, takže jsou si v mnohém podobné. Dvě věže se ale více než okolo elfů, trpaslíků a hobitů točí okolo světa lidí a to filmu dává mnoho […] Posted in Zajímavosti
  • Noe - Noe pozoruje zkázu lidstva a cítí se vyvolen Stvořitelem...1. srpna 2021 Noe - Noe pozoruje zkázu lidstva a cítí se vyvolen Stvořitelem... Starostlivý otec Noah (Russell Crowe) se dokáže postarat o svou rodinu a v případě potřeby ji dokáže ochránit před nebezpečím. Neublížil by ani mouše, ale dokáže porazit zlé lidi bez […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu19. července 2021 Noc v muzeu Příběh se točí okolo muže jménem Larry Daley (BEN STILLER). Ten v posledních měsících střídal zaměstnaní snad ještě více než své spodní prádlo a to se samozřejmě nelíbí ani jeho bývalé […] Posted in Retro filmové recenze
  • Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami12. července 2021 Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami Spojení zcela odlišných tvůrčích osobností jakými jsou Tom Tykwer a (dnes už) ségry Andy a Lana Wachowští je na první pohled celkem riskantní, zvlášť v případě, že mají na plátna převést […] Posted in Retro filmové recenze
  • WandaVision - Recenze - 75%10. července 2021 WandaVision - Recenze - 75% WandaVision je seriál s dílny Marvel Studia a zároveň touto minisérií načínáme tzv. Fázi 4. Začínáme tak novou ságu hrdinů Marvelu po událostech způsobených Thanosem. Wanda (Elizabeth […] Posted in Recenze, Seriály
  • WandaVision5. července 2021 WandaVision Streamovací služba Disney+ dorazila na americký trh v listopadu roku 2019. Platforma, jejíž popularita každým měsícem roste, zahrnuje tvorbu produkovanou studii Walt Disney Studios a Walt […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,16664 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53386 KB. | 27.11.2021 - 18:50:11