Kritiky.cz > Recenze her > Mass Effect – retro recenze před vydáním legendární edice

Mass Effect – retro recenze před vydáním legendární edice

Mass2

Konečně se blí­ží vydá­ní vytou­že­né legen­dár­ní edi­ce tri­lo­gie Mass Effect (vyjde 17.5.2021). Tato sku­teč­nost svá­dí k ohléd­nu­tí se za původ­ní tri­lo­gií, a zjis­tit, zda sku­teč­ně sto­jí za pozor­nost.

Herní stu­dio Bioware se v roce 2008, po úspě­chu Star Wars: Knight of the Old Republic, roz­hod­lo jít vlast­ní ces­tou a vytvo­řit spa­ce ope­ru, schop­nou kon­ku­ro­vat ostat­ním vel­kým a již zaži­tým uni­ver­sům jako Star Wars a Star Trek. Povedlo se jim toto sna­že­ní? Zcela urči­tě ano.

Mass Effect je sci-fi RPG a ode­hrá­vá se v ne tak vzdá­le­né budouc­nos­ti poté, co lid­stvo obje­ví mož­nost mezihvězd­né­ho ces­to­vá­ní a je zařa­ze­no do spo­le­čen­ství mimo­zem­ských civi­li­za­cí. Hra začí­ná na vesmír­né lodi Normandy, kde pře­bí­rá­te roli Shaperda, deko­ro­va­né­ho váleč­né­ho hrdi­ny (nebo hrdin­ky), kte­rý je jako prv­ní člo­věk vybrán jako mož­ný kan­di­dát vesmír­ných agen­tů s povo­le­ním zabí­jet (SPECTRE). Tyto agen­ti spa­da­jí pod ges­ci tzv. Rady síd­lí­cí na Citadele – obří vesmír­né lodi, kte­rá je středo­bo­dem moder­ní­ho civi­li­zo­va­né­ho živo­ta. Posádka lodi je vyslá­na na rutin­ní misi na lid­skou kolo­nii, kde byl obje­ven pra­sta­rý arte­fakt. Ale jak už to bývá, mise nepro­běh­ne zce­la pod­le plá­nu a na povrch se dosta­ne mno­hem vět­ší pro­blém, než si Shaperd a osád­ka Normandy doká­za­la před­sta­vit.

Takto roz­je­tý pří­běh nás v prů­bě­hu celé hry pohá­ní vpřed při odha­lo­vá­ní dáv­no zapo­me­nu­té hroz­by, kte­rá číhá v hlu­bo­kém vesmí­ru. Zároveň jsme svěd­ky i nedů­vě­ři­vos­ti Rady vůči hlav­ní­mi hrdi­no­vy a zleh­čo­vá­ní zjiš­tě­ných sku­teč­nos­tí, a nechy­bí ani mimo­zem­ský rasis­mus. Ke zvlád­nu­tí všech nástrah však postup­ně dostá­vá­me něko­lik spo­leč­ní­ků, kte­ré je oprav­du těž­ké si neza­mi­lo­vat. Postavy a pří­běh, spo­lu s dia­lo­gy, je to v čem prv­ní Mass Effect vskut­ku exce­lu­je. Nechybí zde ani hrá­čo­vo roz­hod­nu­tí, kte­ré začí­ná u tvor­by vzhle­du a půvo­du posta­vy, a kon­čí u pří­běh ovliv­ňu­jí­cích roz­hod­nu­tí (ale masiv­ní změ­ny neče­kej­te). Příběhové mise na sebe krás­ně nava­zu­jí, plně­né úko­ly jsou smys­lu­pl­né a zábav­né a nechy­bí ani nápa­di­tost loka­cí, kte­ré se nachá­ze­jí na růz­ných pla­ne­tách napříč Galaxií.

Na rok 2008 má hra obstoj­né gra­fic­ké zpra­co­va­ní, kte­ré je stra­vi­tel­né i dnes (pokud ne, mohou pomo­ci módy). Co se týče hud­by ta je per­fekt­ní a do dnes mi při hlav­ní zněl­ce naska­ku­je husí kůže. Dabing je pro­fe­si­o­nál­ní a až na pár nepo­ve­de­ných momen­tů s ved­lej­ší­mi posta­va­mi záži­tek pří­jem­ně dopl­ňu­je.

Čímž se dostá­vá­me k hra­tel­nos­ti. Ta opro­ti ostat­ním aspek­tům hry poně­kud pokul­há­vá a ovlá­dá­ní není tak sviž­ně, jak jsme dnes zvyklí, a cel­ko­vě akce půso­bí lehce kře­čo­vi­tě. V pod­sta­tě se jed­ná o kla­sic­ké kry­tí a stří­le­ní, kte­ré je dopl­ně­no o spe­ci­a­li­za­ci typu tech­nik a bio­tik (vyu­ži­tí teleki­ne­ze). Umělá inte­li­gen­ce NPC je v mno­ha pří­pa­dech hlou­pá, a vari­a­cí nepřá­tel také není mno­ho. Další hor­ší část hry před­sta­vu­je sys­tém inven­tá­ře, kdy na vás hra neu­stá­le sype tuny zbra­ní a zbro­jí, kte­rý­mi si násled­ně, v kon­zo­lím urče­né­mu inven­tá­ři, sna­ží­te pro­brat, což spo­lu s nud­ný­mi mini­hra­mi po chví­li pře­stá­vá bavit.

I když hlav­ní pří­běh je napros­tá pará­da, tak ved­lej­ší úko­ly doká­ží doce­la obstoj­ně nudit, a to zejmé­na dlou­hé jež­dě­ní pla­ne­tár­ním vozít­kem Mako a pro­zkou­má­vá­ní prázd­ných pla­net, kte­ré se tedy Biowaru i přes vel­ký poten­ci­ál moc nepo­ved­lo. Vedlejší pří­běhy je tedy zají­ma­vé spl­nit pou­ze v pří­pa­dě, že chce­te znát jejich dopad v násle­du­jí­cích hrách, kte­rý je ale, naro­vi­nu, zce­la pře­hléd­nu­tel­ný, a tak se jim lze bez výči­tek vyhnout.

Mass Effect i přes někte­ré nedo­stat­ky poklá­dá veli­ce dob­rý základ per­fekt­ní tri­lo­gii. Tato hra si zaslou­ží naši pozor­nost a legen­dár­ní edi­ci dosta­ne zce­la opráv­ně­ně. Z celé tri­lo­gie je v sou­čas­né době nej­hůře stra­vi­tel­ná, kvů­li čemuž se tomu­to, per­fekt­ním pří­bě­hem a bez­chyb­ný­mi dia­lo­gy napl­ně­né­mu, skvos­tu spous­ta hrá­čů vyhý­bá. A to je vel­ká ško­da.

70%

Foto: BioWare

Části seriálu:  Mass Effect


  • Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice5. května 2021 Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice Před týdnem jsem s chutí napsal recenzi na první Mass Effect, a tak teď nastal čas se zaměřit na jeho slavnější pokračování. Mass Effect 2 je dle mnohých tím nejlepším co trilogie přináší. […] Posted in Recenze her
  • Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje9. května 2021 Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje Od doby, kdy jsem poprvé dohrál druhý díl série Darksiders jsem se nemohl dočkat dalšího pokračování. Darksiders 1 a 2 představili zajímavý příběh, a ještě zajímavější postavy v podobě […] Posted in Recenze her
  • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her
  • Turok - remaster Steam edition10. května 2021 Turok - remaster Steam edition Turoka jsem v minulosti pokoušel rozehrávat vícekrát. Nikdy se mi do něj nepodařilo dřív proniknout, než se mi z toho udělalo blbě. Asi to dělá pohupování kamery při chůzi. Hráč má tři […] Posted in Recenze her
  • Supaplex – staňte se virem v počítači27. dubna 2021 Supaplex – staňte se virem v počítači Hry pro DOS prostředí měly kromě výborné hratelnosti a příjemné barevnosti ještě jednu obrovskou výhodu. Velmi často šlo o fantastický nápad, který byl sice zařaditelný do některé z […] Posted in Retro games
  • The Forest27. dubna 2021 The Forest Timmy, ty jeden návykovej bastarde! Po pár aktualizacích v minulosti se hra stala hratelnou a návykovou survival horor chodičkou, u které se nudit nebudete. Procházečky jeskyní kde nevíte […] Posted in Recenze her
  • Come True – sním či bdím?31. března 2021 Come True – sním či bdím? Jsou filmy, které si vybíráte podle toho, jakou máte náladu. Ale jsou i filmy, které si vás svou atmosférou omotají kolem prstu a náladu určí sami. A to i přesto, že jsou poměrně […] Posted in Filmové recenze
  • Zack Snyder's Justice League - Recenze - 75%20. března 2021 Zack Snyder's Justice League - Recenze - 75% Je obří 4 hodinová verze Justice League Zacka Snydera lepší než "původní" kinoverze? ANO! A je tato verze přístupnější širšímu publiku? NE! I když možná trochu jo. Kvůli pandemii se tento […] Posted in Filmové recenze
  • Tenet – neurčitost času22. února 2021 Tenet – neurčitost času Režisér Christopher Nolan patří k mým největším oblíbencům. Už na přelomu tisíciletí mě zaujmul svým Mementem a od té doby jsem postupně nakoukal všechny jeho filmy. Jak tedy dopadl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ad Astra - Recenze - 65%16. září 2019 Ad Astra - Recenze - 65% Ke hvězdám. Přesněji řečeno latinsky Ad Astra. To je název nového filmu režiséra Jamese Graye, který má na kontě filmy jako Noc patří nám nebo Ztracené město Z. Tentokrát se vydáme na […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,26897 s | počet dotazů: 216 | paměť: 52008 KB. | 12.05.2021 - 18:53:01
X