Kritiky.cz > Recenze her > Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice

Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice

Mass3Nahled
Mass3Nahled
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sakra, sedám k počí­ta­či, že koneč­ně napíšu recen­zi na posled­ní Mass Effect před vydá­ním legen­dár­ní edi­ce, no a ona je už ven­ku – vyšla v pátek 14.5 (z něja­ké­ho důvo­du jsem to čekal až dnes 17.5.). No nic hůra na recen­zi Mass Effect 3 ten­to­krát PO vydá­ní Legendární edi­ce.

Poslední díl tri­lo­gie nás koneč­ně posta­ví do boje pro­ti galak­tic­ké hroz­bě v podo­bě Smrťáků a hra se s tím oprav­du nema­že, začí­ná totiž jejich inva­zí na Zemi. Shaperd, kte­rý je na Zemi vyšet­řo­ván za činy z před­cho­zí­ho dílu, tak dostá­vá za úkol sehnat pro Zemi pomoc a najít způ­sob, jak Smrťáky pora­zit. Nejedná se roz­hod­ně o jed­no­du­chý úkol a vás tak čeká parád­ní vesmír­ná jíz­da, kte­rá uza­ví­rá všech­ny pří­bě­ho­vé lin­ky z před­cho­zích dílů a čeká na vás i pár srd­ce­ryv­ných momen­tů.

Epické ukon­če­ní tri­lo­gie?

V tomhle pří­pa­dě není potře­ba pří­běh shr­no­vat. Galaxie se zmí­tá ve vál­ce a Shaperd potře­bu­je na svo­ji stra­nu zís­kat maxi­mum spo­jen­ců, co to jen jde a záro­veň sehnat zdro­je pro stav­bu zbra­ně schop­né Smrťáky zni­čit. Cestujete tak mezi pla­ne­ta­mi, pomá­há­te řešit i stov­ky let sta­ré kon­flik­ty a postup­ně uza­ví­rá­te roz­je­té dějo­vé lin­ky. Za zís­ká­vá­ní spo­jen­ců a zdro­jů dostá­vá­te body a čím víc bodů nasbí­rá­te tím lep­ší­ho kon­ce dosáh­ne­te. No tenhle sys­tém je troš­ku kře­čo­vi­tý, ale moh­lo to být hor­ší. Hlavní dějo­vá lin­ka je pros­tě epic­ká smršť per­fekt­ních úko­lů a dob­ře napsa­ných pří­bě­hů a postav. Vrací se sta­ří zná­mí z před­cho­zích her, a tak na zají­ma­vé cha­rak­te­ry tady není nou­ze. Po pří­bě­ho­vé strán­ce je hra parád­ní … až na konec. Říká se, že není důle­ži­tý cíl ale ces­ta, v pří­pa­dě ME 3 to pla­tí tuplo­va­ně. Konec není per­fekt­ní, ale ces­ta k němu sto­jí za to.

Co se týče hra­tel­nos­ti, tak Bioware v tom­to pří­pa­dě vsa­dil ješ­tě více na akci než u ME 2, což neva­dí, ale pros­tě by to chtě­lo víc RPG. Potenciál vel­ké galak­tic­ké vál­ky také není dosta­teč­ně vyu­žit, tady to moh­lo být lep­ší. Cerberus, kte­rý vám tu a tam zkří­ží ces­tu, občas půso­bí jako srov­na­tel­ná hroz­ba se smr­ťá­ky a absurd­ně může půso­bit také ten­den­ce všech kolem vás začít, v době inva­ze obřích smr­tí­cích robo­tů, řešit svo­je pro­blémy. Většinu času vám to ale vadit nebu­de, hra je v někte­rých momen­tech krás­ná a per­fekt­ní hudeb­ní pod­kres záži­tek krás­ně dopl­ňu­je. Někdy je zkrát­ka lep­ší nepře­mýš­let a jen si to užít.

Multiplayer? Tak to je pec­ka

Ano ME3 při­nes­lo mul­tipla­yer a tady se jed­ná o pří­růs­tek, kte­rý baví a záro­veň dává smy­sl. V mul­tipla­ye­ru dosta­ne­te mož­nost zahrát si i za jiné rasy než jen za lidi a je to pros­tě zába­va. I dnes v roce 2021 je hráč­ská základ­na stá­le aktiv­ní, a tak i po vydá­ní legen­dár­ní edi­ce (kte­rá zatím mul­tipla­yer nemá…) má ori­gi­nál­ní ME 3 stá­le něja­kou cenu.

Tak teď k mínu­sům. Vedlejší úko­ly Biowaru nejdou, a tak i v pří­pa­dě tře­tí­ho dílu nesto­jí za nic. Ale je potře­ba při­dat bonu­so­vé body za to že jim došlo, že o ty nud­né mini­hry nikdo nesto­jí. Občas nara­zí­te na bugy, není to sice na kaž­dém kro­ku, ale doká­žou otrá­vit. No a víc mě toho nena­pa­dá, nebu­du to ze sebe tahat, ME 3 je pro mě pros­tě srd­cov­ka a jed­na z nej­lep­ších her co jsem kdy hrál. Bohužel se taky jed­ná o prv­ní hru, kde se pro­je­vi­li pro­blémy v Bioware. Studio si pak násled­ně pod­koplo žid­li tím, že zača­lo pro své hry vyu­ží­vat Frostbite engi­ne, ale to už je na jiné vyprá­vě­ní.

Mass Effect 3 je parád­ní zakon­če­ní tri­lo­gie, kte­ré moh­lo být lep­ší a konec mohl být roz­hod­ně lep­ší, ale i přes­to to za to sto­jí. Proto pokud ješ­tě váhá­te: Mass Effect tri­lo­gie v legen­dár­ní edi­ci se vším všu­dy za 60 €? Tady není o čem, tahle tri­lo­gie za to sto­jí a já dou­fám, že se k ode­hrá­ní legen­dár­ky dosta­nu co nejdří­ve.


Foto:BioWare


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Mass Effect


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,57857 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61820 KB. | 28.09.2023 - 20:01:38