Maska spravedlnosti - Silver Hawk (Fei ying)

Nebýt tvůr­ců z Asie, kde by teď byl asi akč­ní film. Neustále jsou „vykrá­dá­ny“ titu­ly z výcho­du. A mož­ná, pokud pomi­nu etic­ké hle­dis­ko, je to dob­ře. Hong Kong je doslo­va kon­cen­t­ra­cí mis­trů akč­ní­ho fil­mu. Na mys­li mám jak reži­sé­ry, tak herec­ké hvězdy. Mezi ty nej­zná­měj­ší (nejen díky titu­lu Tygr a drak) pat­ří Michelle Yeoh. Tato exo­tic­ká krás­ka si postup­ně vybu­do­va­la sta­tus krá­lov­ny bojo­vých umě­ní. Představila se nejen v mno­ha asij­ských pro­jek­tech, ale napří­klad také v Bondovce Zítřek nikdy neu­mí­rá. V recen­zo­va­ném fil­mu Silver Hawk – Maska spra­ve­dl­nos­ti (mám zvlášt­ní dojem, že čeští dabé­ři název fil­mu troš­ku pozmě­ni­li) hra­je hlav­ní roli mili­o­nář­ky Lulu. Ta se v  pří­pa­dě potře­by změ­ní v mas­ko­va­nou hrdin­ku Silver Hawk. A její dvo­jí osob­nost jí oči­vid­ně baví. Především pak boj pro­ti zlo­či­nu si vyslo­ve­ně uží­vá. Policie ale není z její­ho dová­dě­ní zrov­na nad­še­ná a tak povo­lá­vá inspek­to­ra Rich Mana (Richie Ren). Ten, aniž by to zpo­čát­ku tušil, má s Lulu spo­leč­nou minu­lost.

Nejen bez­peč­nost­ní slož­ky, ale děla­jí Silver Hawk sta­ros­ti. Despotický zlo­či­nec Alexander Wolf (Luke Goss) se roz­ho­dl zne­u­žít vyná­le­zu pro­fe­so­ra Ho (Daming Chen) a jeho pomoc­ní­ka Kita (Brandon Chang). Neplánuje samo­zřej­mě nic men­ší­ho, než je ovlád­nu­tí svě­ta. Vydatně mu v tom pomá­há duo v podá­ní mršt­né bojov­ni­ce se sla­bos­tí pro paru­ky a extrém­ně sil­né­ho Morrise (v  pod­dá­ní něko­li­ka­ná­sob­né­ho drži­te­le čer­né­ho pásu v růz­ných bojo­vých sty­lech Michaela Jai Whita).

Protože je film inspi­ro­va­ný comic­so­vou před­lo­hou, kte­rá vychá­ze­la ve čty­ři­cá­tých a pade­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí, troš­ku té nai­vi­ty mu pro­mi­ne­me. Přece jen, pří­běh o  zlo­du­cho­vi, kte­rý chce ovlád­nout svět, to už je cel­kem ohra­ná pís­nič­ka. Ale kli­šo­vi­tost není jedi­nou sla­bi­nou scé­ná­ře. Občas jsou to i  pří­liš umě­lé dia­lo­gy. Naštěstí jsme ten­to­krá­te byli ušet­ře­ni extrém­ně komic­ké posta­vy. Rich Man je sice humo­ris­ta, ale jeho gagy jsou stra­vi­tel­né i  pro západ­ní divá­ky.

Určité nedo­stat­ky v ději kom­pen­zu­je pove­de­ná sty­li­za­ce. Celý film má lehce futu­ris­tic­ký nádech a kuli­sám se dá vytknout málo­co. U bojo­vých scén je situ­a­ce malin­ko jiná. Některé jsou vyni­ka­jí­cí, ale dal­ší spa­da­jí do vod mír­né­ho nad­prů­mě­ru. Jsem si jist, že Michelle Yeoh a Michael Jai White by byli schop­ni zvlád­nout cho­re­o­gra­fic­ky vytří­be­něj­ší stře­ty. Střih není zma­te­ný, ale na můj vkus se pří­liš inspi­ru­je (podí­vej­me se, jak se situ­a­ce obra­cí) v holly­wo­od­ském sty­lu. Místy to půso­bí (u hon­g­kon­gské­ho titu­lu) nepři­ro­ze­ně a násil­ně.

Více na Kritiky.cz
Omluva Omluva od spravců hostingu www.pipni.cz...
Christian a Fabian Jeremiesovi: Poldík a Pavlík. Párty u tučňáků - 90 % Neohrabaný, roztomilý tučňák v černém fraku je jednou z postaviček půvabně ilustrované ...
Soutěž o Steam klíč Vyhlašujeme soutěž o Steam klíč Trvání soutěže 11.11. - 18.11.2016. Klíč získá autor ne...
25. Dny evropského filmu - 4 ...
Hra o trůny - Jacob Anderson Sedmé video z premiéry 7. sezóny seriálu Hra o trůny....

Přesto je Silver Hawk – Maska spra­ve­dl­nos­ti sluš­nou akč­ní podí­va­nou. To pře­de­vším díky sym­pa­tic­ké­mu obsa­ze­ní, občas­né­mu humo­ru, pove­de­né vizu­ál­ní strán­ce a něko­li­ka sou­bo­jům, kte­ré mají něco do sebe. I když, poci­tu, že poten­ci­ál nebyl vyu­žit na plno, se nevy­hne­te. Snad tomu tak nebu­de v chys­ta­ném dru­hém dílu, uvi­dí­me.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Rychle a zběsile 6 - 50%19. února 2016 Rychle a zběsile 6 - 50% Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Před půlnocí (Before midnight) - 60%27. června 2013 Před půlnocí (Before midnight) - 60% Když spisovatel Jesse (Ethan Hawke) a jeho žena Celin (Julie Delpy) dostanou od přátel dárek ve formě jedné noci strávené v hotelu, netuší, že jedno z jejich konverzačních témat bude […]
  • Maggie má plán - 55 %17. května 2016 Maggie má plán - 55 % Romantický příběh funguje v každé době a výjimkou není ani současná moderní doba, kdy jsou ženy sebevědomé a dokážou vyřešit každý problém stejně dobře jako kterýkoliv muž. Ale existuje […]
  • Fantastická čtyřka a Silver Surfer - Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer8. července 2007 Fantastická čtyřka a Silver Surfer - Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer Fantastická čtyřka je svérázným comicsem, jeho hlavní hrdinové nejsou smrtelně vážnými charaktery, které musí každodenně řešit svou výjimečnost. Jsou rodinou, rádi se špičkují, provokují a […]
  • King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi10. srpna 2015 King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi Co si tak pustit v letním počasí, když je vedro jako v pekle? Aktuální novinky v kinech nejsou až tak dobré. V multikině lehce nastydnete a chytnete rýmu. Nejlepší je zůstat doma a vybrat […]
  • Machři 2 - 55 %20. srpna 2013 Machři 2 - 55 % Lenny (A.Sandler) se po letech vrací z Los Angeles do svého rodného města na východním pobřeží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a třemi dětmi ve velkém domě na předměstí. […]
  • Hra na hraně | Runner Runner [50%]3. ledna 2014 Hra na hraně | Runner Runner [50%] Hazard není zas tak častým tématem kriminálních filmů. Několik kousků ale vždy za rok do kin přeci jen přijde. Většinou však tyto snímky končí jen jako solidní avšak lehce průměrné […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • n200709111830 Crank13. září 2007 Crank - Zastav a nepřežiješ! Ráno se probudíte a v hlavě vám znějí všechny zvony. Zkoušíte si vzpomenout, co se dělo včera, ale zatím bezúspěšně. Dopotácíte se do pokoje, kde na DVD najdete nahraný vzkaz od jednoho […]