Masaryk

Masaryk

SYNOPSE

Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hle­dá v Americe únik před nedáv­nou minu­los­tí. Mnichovská doho­da evrop­ských moc­nos­tí v září 1938 a násled­né udá­los­ti fak­tic­ky ukon­či­ly exis­ten­ci Československé repub­li­ky, země, kte­rou zalo­žil Masarykův otec, náro­dem uctí­va­ný pre­zi­dent. Jeho syn je nyní mužem bez vlas­ti. Masaryk je depri­mo­va­ný poci­tem vlast­ní­ho selhá­ní i zra­dou poli­tic­kých spo­jen­ců, jejíž obě­tí se stal on i jeho země. Prostřednictvím roz­ho­vo­rů s psy­chi­at­rem, němec­kým emi­gran­tem dr. Steinem, kte­rý vede sana­to­ri­um v New Jersey, se vra­cí­me do dra­ma­tic­ké doby poli­tic­kých šar­vá­tek a intrik, kte­ré pro­vá­ze­ly mar­ný boj vel­vy­slan­ce v Londýně o zacho­vá­ní Československa. Jeho ztros­ko­tá­ní však nedo­ká­zal zabrá­nit. Setkání s okouz­lu­jí­cí spi­so­va­tel­kou Marcií Davenportovou dává Masarykovi nový impuls do živo­ta. Získává sílu pře­ko­nat vlast­ní démo­ny, vyrov­nat se s udá­lost­mi, kte­ré neod­vrat­ně ved­ly k vypuk­nu­tí dru­hé svě­to­vé vál­ky, ale také sílu při­jmout odpo­věd­nost, kte­rou s sebou nese slav­né jmé­no a bez nějž by byla budouc­nost jeho vlas­ti mno­hem slo­ži­těj­ší.

O FILMU

Prožil život bohé­ma, milo­val ženy, hud­bu, vel­ká ges­ta i vel­ké zápa­sy. Uvnitř jeho srd­ce a duše bojo­va­la nespou­ta­nost extra­va­gant­ní­ho uměl­ce s morál­kou a povin­nos­tí úřed­ní­ka a diplo­ma­ta. Smrt Jana Masaryka je dodnes zaha­le­na tajem­stvím. Mnohá tajem­ství se však skrý­va­la i v jeho živo­tě!

Dramatický pří­běh, věno­va­ný osudům diplo­ma­ta a poz­děj­ší­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho minis­t­ra zahra­ni­čí, Jana Masaryka, se vra­cí do doby těs­ně před dru­hou svě­to­vou vál­kou. Tehdejší vel­vy­sla­nec v Londýně se najed­nou ztra­til z veřej­né­ho živo­ta, pře­ru­šil kon­takt s poli­tic­ký­mi kole­gy i s přá­te­li. Co se s ním dělo v době něko­li­ka­mě­síč­ní­ho zmi­ze­ním, kde­si v Americe?

Přestože Jana Masaryka vní­má veřej­nost pře­de­vším v sou­vis­los­tech s jeho dodnes neob­jas­ně­nou, záhad­nou smr­tí, film, kte­rý pod­le scé­ná­ře Alexe Koenigsmarka a Petra Kolečka nato­čil reži­sér Julius Ševčík, se vra­cí k jiné­mu, nemé­ně dra­ma­tic­ké­mu obdo­bí Masarykova živo­ta. Ve tři­cá­tých letech vrcho­lí Masarykova diplo­ma­tic­ká kari­é­ra, kte­rou strá­vil pře­de­vším ve Velké Británii. Muž, oce­ňo­va­ný jako bri­lant­ní řeč­ník, zábav­ný spo­leč­ník a milov­ník živo­ta, má však také svou tem­nou strán­ku. Postupně se před námi odkrý­vá pří­běh muže, dlou­ho­do­bě depta­né­ho tíhou závaz­ků a oče­ká­vá­ním ostat­ních, muže, kte­rý nikdy nemohl zce­la vystou­pit ze stí­nu své­ho otce. A kom­pli­ko­va­ný byl i jeho vztah k „náhrad­ní­mu otci“, pre­zi­den­tu Benešovi. Masaryk hle­dá únik před svým jmé­nem, před odpo­věd­nos­tí i před sebou samým v hýři­vém živo­tě, alko­ho­lu a dro­gách, ale také v neu­stá­lém sebetrýz­ně­ní. Na poza­dí his­to­ric­kých udá­los­tí se ode­hrá­vá napí­na­vý život­ní pří­běh okouz­lu­jí­cí­ho, ale nevy­rov­na­né­ho, sebe­de­struk­tiv­ní­ho muže a jeho mar­né­ho boje o budouc­nost vlast­ní země.

„Masaryk je krás­ná fil­mo­vá posta­va, pro­to­že je samý pro­blém a záro­veň má vel­kou zod­po­věd­nost,“ říká reži­sér Julius Ševčík. „Jan Masaryk by byl radě­ji uměl­cem, bohé­mem, ale měl smůlu, pro­to­že pochá­zel ze slav­né rodi­ny. Ta posta­va v sobě má neu­stá­le vnitř­ní kon­flikt, je to člo­věk, od nějž se nave­nek oče­ká­vá prá­ce ve jmé­nu vel­kých věcí, a při­tom to je muž s křeh­kou, váš­ni­vou a bola­vou duší,“ dodá­vá reži­sér.

Více na Kritiky.cz
#1988: Arzach / Hermetická garáž - 95 % Arzach / Hermetická garáž (Arzach & le garage hermétique)Vydalo nakladatelství Crew v pevn...
Komiks 102 ...
Není čas zemřít Dnes má premiéru poslední trailer na film James Bond. Poslední role Daniela Craiga. O režii se ...
Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 % Už jsme si zvykli na nová Akta X. Prvních 9 řad se v televizi pořád opakuje a 10. byla uveden...
Masaryk Video z novinářské konference....


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Masaryk - 60 %2. března 2017 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […]
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Dnes tvůrci představili film na tiskové konferenci a projekci novinářům. Hlavní postavu hraje výborně Farel Roden, který dle jeho slov nemusel podstupovat nijak velké líčení, ale dokázal […]
  • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia […]
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Video z novinářské konference. https://youtu.be/ZuOdVTmZ9WM
  • Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně16. prosince 2016 Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně Nový snímek režiséra Julia Ševčíka MASARYK, věnovaný jednomu životnímu období diplomata a politika Jana Masaryka vstoupí do kin 9. března 2017, kam jej doprovodí nová verze plakátu s […]
  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […]
  • Skleněný pokoj - SYNOPSE19. března 2019 Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. […]
  • Skleněný pokoj - Herci a tvůrci19. března 2019 Skleněný pokoj - Herci a tvůrci Herečka Carice van Houten, je známa ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra, kde hrála po boku Toma Cruise, oceňovaného snímku Paula Verhoevena Černá kniha, nebo filmů Love […]
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […]
  • Habermannův mlýn – promarněná šance10. dubna 2019 Habermannův mlýn – promarněná šance Mlynář August Habermann byl skutečnou postavou. V jesenickém pohraničí mu za první republiky patřila velká pila. Jakožto sudetský Němec se oženil těsně před válkou s Češkou židovského […]