Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > MÁŠA MÁLKOVÁ

MÁŠA MÁLKOVÁ

Vystudovala praž­skou kon­zer­va­toř. Už v prů­bě­hu stu­dia hos­to­va­la a poslé­ze byla v angaž­má ve Východočeském diva­dle v Pardubicích, účin­ko­va­la na scé­nách řady praž­ských diva­del (Divadlo na Vinohradech, diva­dlo Viola, diva­dlo Na Prádle, A Studio Rubín, Divadlo v Řeznické, Divadlo pod Palmovkou, diva­dlo bez Zábradlí, diva­dlo Palace, Komorní Činohra, Městská diva­dla praž­ská, kte­rá jsou v sou­čas­né době její domov­skou scé­nou.

Byla dlou­ho­le­tou mode­rá­tor­kou tele­viz­ní­ho maga­zí­nu České tele­vi­ze o počí­ta­čo­vých hrách Game Page.

Filmografie (výběr):  Fotograf (2015), Donšajni (2013), Aplaus (TV, 2012), O rodi­čích a dětech (2007), Obsluhoval jsem ang­lic­ké­ho krá­le (2006)

 Líba je vaše dosud nej­vět­ší fil­mo­vá role a je vel­mi slo­ži­tá. Co vás napadlo při prv­ním pře­čte­ní scé­ná­ře?

 Když jsem scé­nář čet­la, byla jsem už ovliv­ně­ná reži­sér­kou Irenou. Řekla mi, že to není o sku­teč­né posta­vě, je to jen na moti­vy udá­los­tí, tak­že bude­me hle­dat  podo­bu mé posta­vy. Takže já vní­ma­la pře­de­vším to, že je to krás­ná herec­ká pří­le­ži­tost. Od začát­ku jsem se na tu prá­ci moc těši­la. Tam má herec oprav­du co hrát.  I když jsem na dru­hé stra­ně vědě­la, že to bude těž­ké.

Podřídila jste se zce­la vizi, kte­rou reži­sér­ka o vaší hrdin­ce měla, nebo jste o ní v prů­bě­hu natá­če­ní či před ním dis­ku­to­va­ly?

 Před natá­če­ním jsme měly schůzku, kde jsme tak rám­co­vě pro­bra­ly, co bych já měla pod­le její vize spl­ňo­vat, co by po mně chtě­la,  a vlast­ně ten scé­nář byl tak pěk­ně psa­ný, že všech­no pod­stat­né bylo už na papí­ře. Spíš jsme si necha­ly čas pra­co­vat na koneč­né podo­bě na pla­ce, tam to vzni­ka­lo. Já jsem věři­la, že Irena přes­ně ví, co chce.  Během natá­če­ní se scé­nář ješ­tě tro­chu pozmě­nil, tak­že i moje figu­ra se v prů­bě­hu natá­če­ní měni­la.

Takovou vel­kou roli před kame­rou hra­je­te popr­vé. Je to vel­ký roz­díl v sou­stře­dě­ní opro­ti tře­ba natá­če­ní tele­viz­ní­ho seri­á­lu Ulice, z něhož vás divá­ci zna­jí nej­víc?

 Určitě ano. Když při­jde­te na dva tři dny na natá­če­ní, kte­ré je v plném prou­du, nemá­te vůbec něja­ký ten oblouk toho, jaký je to vývoj. Tady je to opač­né. Strávili jsme spo­lu hod­ně času a byla to pro mne krás­ná inten­ziv­ní prá­ce.

 Jak se vám hrá­lo s tak zku­še­ným fil­mo­vým her­cem, jakým je Karel Roden?

 Karel je pře­de­vším úžas­ný pro­fík. Má čuch na situ­a­ce. Hrálo se mi s ním dob­ře. Myslím, že jsme hle­da­li oba dva hlav­ně tu rov­no­váhu, aby to bylo prav­di­vé, aby to neby­lo moc. Myslím, že nám na tom moc zále­že­lo i pro­to, že je to pří­běh sku­teč­né­ho člo­vě­ka, i když s jis­tou autor­skou licen­cí. Já mám snaz­ší úlo­hu, pro­to­že nehra­ji něja­kou kon­krét­ní posta­vu, ale Karel to měl těž­ší, pře­ce jen ztě­les­ňo­val reál­nou figu­ru.

Co pro vás bylo nej­těž­ší při vytvá­ře­ní vaší posta­vy?

 Asi najít tu mez expre­se, aby to bylo uvě­ři­tel­né v tom, že člo­věk, v rám­ci mé posta­vy, je něče­ho tako­vé­ho scho­pen. Těžké byly v tom smys­lu asi hád­ky a taha­ni­ce na kon­ci fil­mu. Vědět,  kdy tu mas­ku už sun­dá, na jakou stra­nu hra­je. Byla to krás­ná prá­ce. Jsem Ireně vděč­ná za důvě­ru, kte­rou mi dala.

 Čím si vysvět­lu­je­te, že ta vaše fil­mo­vá Líba, zdán­li­vě naiv­ní děv­če, se ocit­la v živo­tě tako­vé­ho živo­tem pro­tře­lé­ho bouř­li­vá­ka, jako je Jan,  a  vlast­ně ho obrá­ti­la naru­by?

 Myslím, že urči­tý talent by v sobě muse­la mít.

 Talent v jakém smys­lu?

 Určitě v sobě měla něja­kou sílu jít touhle ces­tou. Chtěla žít tenhle pří­běh. Na jed­nu stra­nu jít přes mrt­vo­ly, na dru­hou pře­ko­nat obrov­ské poní­že­ní. Hlavní ale je, že ona ho pros­tě oprav­du milu­je. Jen nara­zí na to, že ač ví, do čeho jde a tvá­ří se, že jí nic neva­dí, tak to pros­tě neu­sto­jí. Nedokáže ho změ­nit, a pro­to jeho zra­du nese těž­ce. Velkou roli tam hra­je také žen­ské ego. Když člo­vě­ka milu­je­te a on vám dělá tohle a vy to všech­no kvů­li němu vydr­ží­te, pro­to­že si mys­lí­te, že tím vás bude milo­vat a změ­ní se, o to vět­ší pak je ta nená­vist, když si uvě­do­mí­te rea­li­tu a to, kam až jste kles­la.

Dozvěděla jste se z fil­mo­vé­ho pří­bě­hu nebo z osob­ních setká­ní na pla­ce o Janu Saudkovi něco, co vás tře­ba pře­kva­pi­lo?

 Já jsem byla pře­kva­pe­ná z naše­ho prv­ní­ho setká­ní. Vždycky jsem si pod­le jeho suve­rén­ní­ho vystu­po­vá­ní mys­le­la, že má všech­no „levou zad­ní“, ale ve sku­teč­nos­ti půso­bí pla­še.

 Jak pro vás byly pro dotvo­ře­ní role důle­ži­té reá­lie a kos­týmy?

 Já ty deva­de­sát­ky zaži­la. Pro mne to zase nebyl až tak mar­kant­ní roz­díl. Samozřejmě, když jsme hle­da­li v prů­bě­hu vývo­je posta­vy i odpo­ví­da­jí­cí vnějš­ko­vé změ­ny, tam samo­zřej­mě měl kos­tým vel­ký význam. Na tom byl vel­ký důraz, aby byl zřej­mý ten její pře­rod i vizu­ál­ně. Že se jinak oblé­ká, zís­ká­vá sebe­dů­vě­ru a začí­ná se suve­rén­ně pohy­bo­vat v té pro ni nové spo­leč­nos­ti. Začíná se o sebe jinak sta­rat.


  • Nejlepší filmy roku 2003 - Část první1. února 2004 Nejlepší filmy roku 2003 - Část první Šest nejlepších filmových hitů z první půlky roku 2003Leden > Pán prstenů: Dvě věže Leden byl v roce 2003 poměrně bohatý, pro filmové fanoušky a příznivce kvalitní podívané pak také […] Posted in Články
  • Hororové seriály se špetkou humoru25. září 2016 Hororové seriály se špetkou humoru Podzimní seriálová sezóna opět začíná, a tak je vhodný čas na dané téma utrousit pár slov. Loni mi to stačilo na dva dlouhé články a jeden kratší, letos už se ale nechci opakovat. Rád bych […] Posted in Zajímavosti
  • Internet pro seniory2. března 2017 Internet pro seniory Josefa Pecinovského (1946) znají čtenáři hlavně jako autora české literární fantastiky. Základ jeho tvorby tvoří pochmurné dystopické příběhy plné akce. Na české literární sci-fi a fantasy […] Posted in Recenze knih
  • V akčním thrilleru Our Man From Jersey si zahraje také Halle...26. března 2021 V akčním thrilleru Our Man From Jersey si zahraje také Halle... V akčním thrilleru Our Man From Jersey si zahraje také Halle Berry, která se přidává po bok Marka Wahlberga. Posted in Krátké filmové aktuality
  • #1839: Nejmocnější hrdinové Marvelu 57: Sentry - 50 %1. listopadu 2018 #1839: Nejmocnější hrdinové Marvelu 57: Sentry - 50 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 57: Sentry (Sentry)Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 5 série "Sentry" a jako "Sentry: Fantastic Four", […] Posted in Recenze knih
  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […] Posted in Recenze knih
  • Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete1. srpna 2019 Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete Dlouhé sukně jsou ženami často zatracovány, což je velká škoda. Hodně z nás se jejich nošení vyhýbá ze strachu, že jim dlouhý střih jednoduše nesluší. Jiné po nich nesáhnou z toho důvodu, […] Posted in Pro ženy
  • Slonisko a Medvídek Pú16. února 2005 Slonisko a Medvídek Pú Když jsou obyvatelé Stokorcového lesa jednoho rána probuzeni troubením, které nemůže mít na svědomí nikdo jiný než obávané Slonisko, vydávají se společně nebezpečnou stvůru polapit. […] Posted in Filmové premiéry
  • Sniper Elite III15. února 2020 Sniper Elite III Ve hře se stejně jako v prvním dílu hry Sniper Elite vžijete do role odstřelovače Karla Ferburna,který se vydá daleko od Evropy a vydá se bojovat do námi vzdálené Afriky. Grafické […] Posted in Recenze her
  • Plastici, Brabenec, Toufar i Kolja připomenou v České televizi výročí sametové revoluce11. listopadu 2015 Plastici, Brabenec, Toufar i Kolja připomenou v České televizi výročí sametové revoluce Česká televize připomene v úterý 17. 11. revoluční listopadové události sérií tematických pořadů. Vedle přímého přenosu z předávání Cen paměti národa nabídne i premiérové dokumenty, […] Posted in Články

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,33187 s | počet dotazů: 214 | paměť: 54567 KB. | 15.04.2021 - 02:56:12
X