Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Marvel nezaháľa,pripravuje pokračovania....

Marvel nezaháľa,pripravuje pokračovania....

marvel

Pred pár rokmi mali šéfo­via štúdia Marvel víziu.Víziu zalo­žiť vlast­nú pro­dukč­nú spoločnosť,kde by nebo­li odká­za­né na iné štúdia a poten­ci­ál ich komi­xo­vých hrdi­nov by mali úpl­ne vo vlast­ných rukách.Na koľ­ko ale pre­da­li veľ­kú väč­ši­nu svo­jich hrdinov,zostalo im len pár zau­jí­ma­vých postav,ktoré majú poten­ci­ál na plát­ne nenu­diť a v kase sluš­ne zarobiť.Jeden z tých mala hrdi­nov je aj Iron Man.Jednotka zaro­bi­la v roku 2008 celo­sve­to­vo 585 174 222 $,Iron Man 2 v roku 2010 celo­sve­to­vo 623 933 331 $ to sú naj­lep­šie čís­la štúdia Marvel z pomed­zi všet­kých ich hrdinov,šancu pre­ko­nať to majú jedi­ne The Avengers,kde súčas­ťou par­ty je aj Iron Man.A ten sa nám vrá­ti do kín už bud­úci rok,režírovať ho nebu­de už Jon Favreau kto­rý pre­sed­lal na pro­du­cent­skú sto­lič­ku a namies­to neho sa cho­pí réžie Shane Black,kto­rý aj pra­cu­je na sce­nári z Drew Piercem.Hlavným zápo­rá­kom bude Sir Ben Kingsley,kto­rý by mal hrať naj­zná­mej­šie­ho Iron Manovho pro­tiv­ní­ka Mandarína,kto­rý vďaka desi­a­tim prs­te­ňom má obrov­skú moc.Mandarín bude prav­de­po­dob­ne tro­cha vytunin­go­va­ný a prispô­so­be­ný, na koľ­ko jeho posta­va sa do aktu­ál­nej doby veľ­mi neho­dí a mož­no ani sa nebu­de volať Mandarín.Ďalším pokra­čo­va­ním kto­ré Marvel plá­nu­je je Captain America 2,prvé Capitánovo dob­ro­druž­stvo zaro­bi­lo v roku 2011,368 608 363 $ pri roz­poč­te 140 000 000 $...na Iron Mana to síce nemá,ale pomoh­lo to upev­niť Marvel uni­ver­sum a pred­sta­viť nám Captaina Americu aby nám v The Avengers nebol neznámi.O réžiu dvoj­ky boli v užšom okru­hu 4 reži­sé­ri George Nolfi,F.Gary Gray ten je teraz ale mimo,pretože čo nevi­dieť pod­pí­še zmlu­vu k fil­mu o rap­pe­vej legen­de NVA a posled­ný­mi sú bra­tia AnthoniJoseph Russovi.Takže tu máme duel a kto vyjde z neho víťazne,sa doz­vi­e­me čo nevi­dieť.Captain America dora­zí do kín v roku 2014.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,32806 s | počet dotazů: 211 | paměť: 53580 KB. | 19.01.2022 - 14:51:49