Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Martina Lukášková – Eva Francová: Svatojanský lunární kalendář

Martina Lukášková – Eva Francová: Svatojanský lunární kalendář

Luna
Luna

Po úspěš­ném foto­blo­gu Kuchařka ze Svatojánu a vydá­ní „papí­ro­vých“ Kuchařek, kte­ré se sta­ly best­selle­rem a loni vyda­né čte­nář­sky úspěš­né kni­ze Rok ve Svatojánu potě­ši­la Eva Francová své čte­ná­ře letos na pod­zim Svatojanským lunár­ním kalen­dá­řem. Nabízí návod, jak pro­žít nový rok v har­mo­nii s pří­ro­dou a jak zís­kat fyzic­kou i dušev­ní poho­du. „Pomocnicí“, respek­ti­ve spo­lu­au­tor­kou jí v tom je Martina Lukášková, ast­ro­lož­ka a psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka, absol­vent­ka Institutu pro sku­pi­no­vou tera­pii a ško­le­ná arte­te­ra­pe­u­t­ka. Ilustracemi kni­hu dopro­vo­dil Karel Jerie, výtvar­ník, kres­líř komik­sů a kniž­ní ilu­strá­tor.

Možná bys­te rádi žili jinak. Tak nějak při­ro­ze­ně­ji, více spja­tí s pří­ro­dou, což je v džun­g­li beto­no­vé­ho měs­ta s pra­cí od nevi­dím do nevi­dím, tak nějak obtíž­něj­ší a obtíž­něj­ší. Možná bys­te rádi zača­li poslou­chat svo­je tělo, utří­di­li myš­len­ky, našli ztra­ce­nou har­mo­nii a vnitř­ní klid. Možná sta­čí jen malé změ­ny ve vašem živo­tě, pár rad, sou­vi­se­jí­cích s respek­to­vá­ním běhu roku, roč­ních obdo­bí a dopo­ru­če­ní, jak toho­hle „běhu času“ vyu­žít pro pro­spěch své­ho těla. Není to slo­ži­té, nech­te se vést Svatojanským lunár­ním kalen­dá­řem.  Pracuje niko­li se zaži­tým čtve­rem roč­ních obdo­bí, rok dělí na osmi­ny, tak jako kdy­si, když ješ­tě lidé žili v těs­ném sepě­tí s pří­ro­dou. Nebylo to tak dáv­no, ješ­tě kon­cem 19. sto­le­tí bylo osmi­čet­né děle­ní roku v návaz­nos­ti na pro­mě­ny pří­ro­dy pou­ží­vá­no na ven­ko­vě. V nejis­tém svě­tě plném změn máme dvě těle­sa – Slunce a Měsíc – kte­rá nám svým vzá­jem­ným vzta­hem při­ná­še­jí jis­to­tu stá­le se opa­ku­jí­cí­ho cyk­lu. „Slunce a Měsíc jsou vhod­ný­mi prů­vod­ci, kte­ří nás upo­zor­ní na to, kdy je tře­ba být aktiv­ní, kdy odpo­čí­vat a kdy hle­dat smy­sl svých činů.“
Svatojanský lunár­ní kalen­dář začí­ná jarem a kon­čí zimou. V kaž­dé z osmi kapi­tol (Jaro, Podletí, Léto, Poletí, Podzimek, Předzima, Zima, Předjaří najde­te cha­rak­te­ris­ti­ku obdo­bí odpo­ví­da­jí­cích ast­ro­lo­gic­kých zna­me­ní, cha­rak­te­ris­ti­ku jed­not­li­vých měsí­ců z pohle­du ast­ro­lo­gie a byli­ny, recep­ty a dopo­ru­če­ní pro jed­not­li­vé měsí­ce. Některé se vám mohou zdát zná­mé z před­cho­zích knih Evy Francové, ale v nové kni­ze mají své opod­stat­ně­ní. Některé jsou svým způ­so­bem pri­mi­tiv­ní, ale – kdy napo­sle­dy jste napří­klad jen tak běha­li celý den nabo­so? „Jako pre­ven­ci srdeč­ních cho­rob a posí­le­ní orga­nis­mu a konec kon­ců i kvů­li pros­té rados­ti ze živo­ta dopo­ru­ču­ji chůzi nabo­so. Na jaře, nej­poz­dě­ji v květ­nu, může začít i člo­věk neo­tu­ži­lý. Chodit bos po asfal­tu a beto­nu, neřku-li v nákup­ních stře­dis­cích ale nemá pro naše srd­ce val­ný význam. Léčivě půso­bí pou­ze chůze po Matičce Zemi – po trá­vě, hlí­ně, pís­ku, jeh­li­čí. Nebojte se s důvě­rou opřít do půdy plnou vahou a prs­ty a celý­mi cho­di­dly vní­mat struk­tu­ru, tep­lo­tu a vlh­kost povrchu. Za něja­ký čas vám bude doslo­va nepří­jem­né sou­kat své osvo­bo­ze­né nohy zpát­ky do bot.“
Zajímavá je již zmí­ně­ná cha­rak­te­ris­ti­ka ast­ro­lo­gic­kých zna­me­ní – roz­dě­le­ná na dítě, muže a ženu.  „Děti Štíři jsou pro svět nesmír­ně dob­ře vyba­ve­né a snad prá­vě to jim tro­chu kom­pli­ku­je dět­ství. Síla a ener­gie, kte­rou mají, při­ta­hu­je obtíž­né a nároč­né situ­a­ce. Vystupují rezer­vo­va­ně a nehr­nou se do spo­leč­nos­ti. Vyčkávají, až při­jde jejich čas. Umí se samy zaba­vit. Jakmile však vstou­pí do vzta­hů, nejsou z těch, co by se dru­hým snad­no při­způ­so­bo­va­ly…“
Kdo má rád netra­dič­ní, zdra­vé a nápa­di­té recep­ty, při­jde si ve Svatojanském lunár­ním kalen­dá­ři na své – je libo ana­na­so­vý koktejl se špe­ná­tem, polen­to­vý koláč nebo čoč­ku se švest­ka­mi?
Kniha je inspi­ra­tiv­ní, pěk­ně pro­ve­de­ná.


Svatojanský lunár­ní kalen­dář
Autorky: Martina Lukášková – Eva Francová

Ilustrace: Karel Jerie
Nakladatelství: Motto
Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
Rok vydá­ní: 2018
Počet stran: 322
Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48001 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56582 KB. | 27.06.2022 - 22:57:47