Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 %

Plovoucí po hvězdách

Plovoucí po hvězdách

Co dát mla­dé­mu čte­ná­ři jako dárek k pozd­ním Vánocům nebo do nové­ho roku? Nejspíš dru­hou povíd­ko­vou kni­hu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně pro­vá­za­ný cyk­lus dva­nác­ti poví­dek se věnu­je téma­tům lás­ky, vzta­hů a nových život­ních etap mla­dých hrdi­nů i hrdi­nek. Lehce psa­ná pró­za nás tak zave­de do zná­mých tuzem­ských kou­tů jako je praž­ský Břevnov nebo Klášterec nad Ohří, ale také do Vietnamu, Colorada a Chile.

Plovoucí po hvězdách je vel­mi lid­ská, čas­to dojem­ná výpo­věď jed­né gene­ra­ce, kte­rá se v živo­tě tepr­ve hle­dá a obje­vu­je svět, i když ne vždy se jí to daří tak, jak by to pod­le spo­leč­nos­ti a rodi­čů mělo vypa­dat. Vedeni sviž­ným a při­ro­ze­ným jazy­kem navští­ví­me živo­ty stře­do­ško­lá­ků, vyso­ko­ško­lá­ků a jiných mla­dých dospě­lých, kte­ří se jed­no­ho dne roz­hod­li udě­lat něco jinak: odjet do Ameriky za let­ní lás­kou, stát se model­kou a najít si trva­lé­ho part­ne­ra, sblí­žit se s nevlast­ní mlad­ší sestrou, vyjet do svě­ta, vzít svou čes­kou pří­tel­ky­ni do Vietnamu, roze­jít se s nevěr­ným pří­te­lem, pře­stě­ho­vat se do malo­měs­ta. Po pár desí­tek stran sle­du­je­me jejich osud, a nako­nec se s nimi roz­lou­čí­me, pří­běh vět­ši­ny z nich v nás ale zůsta­ne, jeli­kož je nato­lik rea­lis­tic­ký a #rela­table, avšak záro­veň tak kou­zel­ně napsa­ný, že se nedá jen tak zapo­me­nout.

A pak jsem se jed­nou ráno pro­bu­di­la v cizím bytě a ved­le mě na poste­li ležel vzkaz: „Hned jsem zpát­ky, zašel jsem ti pro sní­da­ni.“ A já si uvě­do­mi­la, že nemám ani hlad, ani žízeň, ani chuť na sex, ani chuť žít. Že nemám chuť na nic. Že jsem zou­fa­le prázd­ná. V kou­pel­ně jsem nepo­zná­va­la tvář hol­ky, kte­rá před pár týd­ny osla­vi­la dva­cet let a kte­rá pat­ři­la mně.

           (str. 146)

Ve vět­ši­ně poví­dek se mih­ne posta­va uměl­ce Franka, kte­rý zalo­ží břev­nov­ský squat, v žád­ném z pří­bě­hů ale nehra­je vět­ší roli a pad­ne o něm vždy jen zmín­ka. Autorka oči­vid­ně chtě­la Franka jako tme­li­cí prvek, kte­rý tak oprav­du fun­gu­je, nena­bí­zí však odpo­věď, proč vlast­ně on. Ale to neva­dí. Kromě této nezod­po­vě­ze­né otáz­ky jich totiž zod­po­ví víc, než bys­te se odvá­ži­li zeptat. Protože mlá­dí je o hle­dá­ní, a v této kni­ze nalez­ne­te. Příjemným bonu­sem jsou pak monochro­ma­tic­ké ilu­stra­ce od Aleny Brunhildy Oswaldové před kaž­dou novou kapi­to­lou.

 

Nakladatelství: Albatros Media, CooBoo

Doporučená cena: 299 Kč

  • Catwoman, Zlodějka duší - 60 %12. června 2019 Catwoman, Zlodějka duší - 60 % Když netopýr není doma, kočky mají pré. Autorka série Skleněný trůn, který sleduje osud mladé vražedkyně, se na objednávku pustila do psaní příběhu o jiné vražedkyni, o něco slavnější – […] Posted in Recenze knih
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […] Posted in Recenze knih
  • Malostranské humoresky - kniha7. června 2017 Malostranské humoresky - kniha Malostranské humoresky jsou soubor povídek od spisovatele Karla Pecky, rozdělených do tří částí, přičemž dohromady jich je v této knize osmnáct a všechny jsou dobré, aspoň teda podle mého […] Posted in Recenze knih
  • Divné dny - Láska v pěti novelách - kniha - recenze - 100 %1. května 2017 Divné dny - Láska v pěti novelách - kniha - recenze - 100 % Divné dny – první a nejdelší povídka z knihy. Mladá dívka jménem Alžběta má poměrně bezstarostný život. Škola je v pořádku, bezproblémoví rodiče a chodí s Kamilem, i když ne nijak navážno. […] Posted in Recenze knih
  • Dopisy ztraceným – Brigid Kemmerer21. prosince 2020 Dopisy ztraceným – Brigid Kemmerer Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Začínám mít pocit, že mi už dnešní doba začíná dost lézt na mozek. Celé dny pouze jen pracuji nebo čtu, nic mezi tím. Blogu se opět […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cass – Zaslíbená9. července 2020 Kiera Cass – Zaslíbená Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku!  Sepsání téhle recenze mi dalo dost zabrat. Snažila jsem se totiž, aby nevyzněla tak, jak možná ve finále vyzní (vím, […] Posted in Recenze knih
  • Moji pacienti mají čtyři nohy - Zápisky zvěrolékaře - co vše zvěrolékař zažil17. prosince 2019 Moji pacienti mají čtyři nohy - Zápisky zvěrolékaře - co vše zvěrolékař zažil Tato kniha pojednává o tom, co vše zažil jeden veterinář během své praxe. To takhle jednoho velmi horkého dne vyrazil k případu, který se jevil závažně. Byl volán ke psovi, jenž krvácel […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,45435 s | počet dotazů: 227 | paměť: 46788 KB. | 17.01.2021 - 09:59:02