Martin Myšička - Horníci si dnes rozhodně zaslouží více respektu a péče

Mysicka

Jak bys­te popsal inže­ný­ra Tomana, kte­ré­ho ve fil­mu hra­je­te?

Je to člo­věk, kte­rý se pří­liš nepo­hy­bu­je v pod­ze­mí dolu, ale spí­še v kan­ce­lá­řích, kde měl na sta­ros­ti říze­ní pro­vo­zu. Toman měl podíl na chy­bách, kte­ré zavi­ni­ly důl­ní neštěs­tí roku 1961. Respektive měl podíl na tom, že se neštěs­tí neza­brá­ni­lo, pod­ce­nil někte­rá alar­mu­jí­cí hlá­še­ní.

Jak jste po pře­čte­ní scé­ná­ře k pří­bě­hu při­stu­po­val?

Prvním odra­zo­vým můst­kem byl samo­zřej­mě scé­nář. A pak také samo­zřej­mě roz­ho­vor s reži­sé­rem a sce­náris­tou. Inspirovaly nás i reá­lie, kos­týmy a kon­krét­ní situ­a­ce, kte­ré v tom­to pří­pa­dě muse­ly být pro sku­teč­ně akté­ry vel­mi těž­ké. Nicméně mož­ná i kvů­li tomu se do nich dalo poměr­ně dob­ře vcí­tit. A dou­fám, že se nám to poda­ři­lo.

Dovede si před­sta­vit, že bys­te se sám oci­tl v situ­a­ci, jako Vaše posta­va, když zjis­ti­la, že má podíl na smr­ti toli­ka lidí?

Myslím, že tu hrů­zu si doká­že před­sta­vit kaž­dý. Je potře­ba říci, že to ale neby­la jen jeho vina. Bylo to způ­so­be­no pochy­be­ním více slo­žek a také to byla sou­hra něko­li­ka nešťast­ných okol­nos­tí. Navíc se to ode­hrá­lo v nově ote­vře­né što­le, kte­rou všich­ni pova­žo­va­li za jaký­si Titanic, tedy před vyplu­tím, a ukáz­ku moder­ní­ho bez­peč­né­ho pro­vo­zu. Bohužel tu što­lu potkal podob­ný osud jako prá­vě Titanic. Nicméně násled­ně po neštěs­tí se uká­zal i Tomanův cha­rak­ter, kdy doká­zal vystou­pit před vdo­vy po zava­le­ných hor­ní­cích a o tragé­dii je infor­mo­vat.

Z jaké­ho důvo­du Vám při­šel pro­jekt atrak­tiv­ní a proč jste se roz­ho­dl se na něm podí­let?

Líbí se mi ten­to způ­sob dra­ma­tic­ké tvor­by, kte­rý se sna­ží urči­tým nená­sil­ným, edu­ka­tiv­ním způ­so­bem pou­ká­zat na urči­té sku­teč­nos­ti nebo udá­los­ti z his­to­rie. Také si mys­lím, že svět hor­nic­tví, kte­rý je v dneš­ní době v urči­tém útlu­mu, si zaslou­ží naši pozor­nost a oce­ně­ní. Tohle mi bylo vel­mi sym­pa­tic­ké. A záro­veň je pří­běh Dukly nahlí­žen z úhlu osu­dů čle­nů jed­né kon­krét­ní rodi­ny. To mi při­šlo vel­mi zají­ma­vé.

Dostal jste se i Vy sám během natá­če­ní do dolu?

Nějaké dvě nebo tři scé­ny jsem v dole natá­čel. Nebylo to ovšem v uhel­ném dole, ale v dole na kao­lín, kde pro nás archi­tekt se svým týmem tu šach­tu vyro­bi­li.

Dokázal jste si po této zku­še­nos­ti před­sta­vit, že bys­te byl sám hor­ní­kem?

Kdysi jsem jako turis­ta navští­vil muze­um hor­nic­tví Landek na Ostravsku. Tam jsem zjis­til, že je oprav­du vel­ké rozpě­tí čin­nos­tí, kte­ré hor­ní­ci v dolech vyko­ná­va­jí. Můžete tře­ba rubat někde vle­že v úzké šachtě se sbí­ječ­kou, což musí být oprav­du těž­ká prá­ce. Něco jiné­ho je tře­ba, když někdo pra­cu­je na „kom­baj­nu“. V kaž­dém pří­pa­dě je tam ale neu­stá­lé nebez­pe­čí záva­lu nebo výbuchu. Představit si to umím, ale že by mě to láka­lo, to se říci nedá. Určitě si ale hor­ní­ci zaslou­ží můj vel­ký respekt.

Proběhla pro natá­če­ní v dolech něja­ká spe­ci­ál­ní bez­peč­nost­ní pří­pra­va?

Měli jsme tako­vé krát­ké ško­le­ní. Museli jsme také mít neu­stá­le na sobě přil­bu a u sebe kra­bi­ci s dýcha­cím pří­stro­jem. Museli jsme oprav­du dávat pozor na hla­vu a také na to, kam šla­pe­me. Ale jak jsem říkal, byli jsme v dole, kte­rý byl něja­kých 100 met­rů pod zemí, a ten reál­ný uhel­ný je až něja­kých 500–700 met­rů, což je něco úpl­ně jiné­ho. Například v tom uhel­ném panu­je poměr­ně vyso­ká tep­lo­ta. V tom našem byla spí­še zima.

Co pro Vás bylo na natá­če­ní v dole nej­těž­ší?

Nezažil jsem to natvr­do, abych v dole strá­vil celou smě­nu. Byl jsem tam jen něko­lik hodin. Ale musím říct, že to v tom vlh­ku a prů­va­nu bylo vyčer­pá­va­jí­cí, neby­lo si tam pořád­ně ani kam sed­nout. Já byl kan­ce­lář­skej, tak­že i dob­ře oble­če­nej, ale mí kole­go­vé muse­li hrát, že je v šachtě vedro, a byli tedy oble­če­ní dost naleh­ko a navíc obar­ve­ní od mou­ru celí načer­no.

Jak se Vám spo­lu­pra­co­va­lo s reži­sé­rem Davidem Ondříčkem?

S panem reži­sé­rem se znám vel­mi dlou­ho, tak­že po lid­ské strán­ce to bylo úpl­ně v poho­dě. Zároveň mi vel­mi vyho­vo­val i způ­sob prá­ce. Každému zábě­ru dával dost pro­sto­ru, dával si na něm zále­žet, bylo jas­ně cítit, že je to zku­še­ný reži­sér. A i když to bylo nároč­né, byla i sran­da. Měli jsme u kaž­dé­ho zábě­ru více jetí a pokaž­dé dával zpět­nou vazbu, dobrou při­po­mín­ku, což v tvor­bě mno­ha jiných pro­duk­cí z finanč­ních důvo­dů bohu­žel už nebý­vá zvy­kem, pro­to­že se na všech­no vět­ši­nou vel­mi spě­chá. Pro mě to byla spo­lu­prá­ce veli­ce plod­ná a tvůr­čí.

Co Vám ze svě­ta hor­ní­ků při­šlo nej­pře­kva­pi­věj­ší?

Takové to nej si teď neu­mím vyba­vit. Ale bylo pro mě vel­mi zají­ma­vé zjis­tit, že když se sta­ne něja­ké důl­ní neštěs­tí, tak důl musí dal­ší den pokra­čo­vat nor­mál­ně dál, na smu­tek není čas.

Jaký vztah má pod­le Vašeho názo­ru spo­leč­nost k hor­ní­kům dnes?

Rozhodně si zaslou­ží více respek­tu a péče.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta)6. prosince 2017 MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta) Jak jste se k roli tatínka hlavního hrdiny dostal? A jak jste natáčení filmu prožíval? V létě mi zavolal režisér Vítek Karas s nabídkou role. Zrovna jsme se sousedem opravovali společný […]
  • MARTIN MYŠIČKA (Petr)14. března 2018 MARTIN MYŠIČKA (Petr) „Chtěli jsme obhájit pozitivní mužství“  Jaké to bylo hrát po boku všech těch úžasných hereček? Díky natáčení jsem se mohl po dosti letech znovu osobně setkat s Eliškou Balzerovou. […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj26. října 2010 Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj Další filmový výlet do časů husákovské normalizace, který by měli povinně zhlédnout všichni fanoušci retro seriálu Vyprávěj. Na rozdíl od nekonfliktního televizního nostalgického […]
  • Ve stínu - Herecký koncert Ivana Trojana13. března 2019 Ve stínu - Herecký koncert Ivana Trojana Detektivní případ, který musí řešit kapitán Hakl, začíná pěkným vyloupením trezoru. Zdá se, že stačí zapátrat v policejní kartotéce, a lupič bude rychle dopaden. U židovského kasaře […]
  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]
  • Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL6. prosince 2017 Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL Natáčení filmu Přání k mání trvalo 4 měsíce. O měsíc déle oproti plánu. Prodleva byla způsobena především sněhem a chřipkou, která postihla dětské herce. Ve filmu bylo použito 236 […]
  • Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka12. února 2019 Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská (v roce 2003).Režisér David Ondříček si vzal do filmu podobnou skupinu lidí, co s ním vytvářela film […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT6. prosince 2017 Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT „A hlavně je film o tom, čeho jsme schopni dosáhnout, když uvěříme sami sobě.“ VÍT KARAS, režisér Dne 2. 10. 2017 to byly přesně čtyři roky, kdy Vítu Karasovi přinesl producent Jan Maxa […]