Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > MARTIN HOFMANN (1978), role Macha

MARTIN HOFMANN (1978), role Macha

Teroristka02

Filmový, tele­viz­ní a diva­del­ní herec. Narozen v Českých Budějovicích. Po stu­di­ích na praž­ské DAMU - obor čino­her­ní herec­tví začal hos­to­vat v praž­ském Rokoku, kam nastou­pil do angaž­má. Po odcho­du na vol­nou nohu násle­do­va­la spo­lu­prá­ce s Dušanem D. Pařízkem na insce­na­ci The Bandits, dále hrál v Divadle Bez zábrad­lí, Divadle Radka Brzobohatého, ve Viole a Divadle v Řeznické. Nejvíce rolí ztvár­nil v praž­ském Spolku Kašpar, kde půso­bí dodnes. Dále je k vidě­ní v Divadle Bolka Polívky, ve Viole a Studiu Švandova diva­dla či v Ungeltu. Ve fil­mu debu­to­val v roman­tic­kém dra­ma­tu reži­sé­ra Karla Kachyni Hanele (1999). Poprvé na sebe výraz­ně upo­zor­nil v tragi­ko­me­dii o vzta­zích Silný kafe (2004), dále v rodin­ném fil­mu Kdopak by se vlka bál (2008) či v živo­to­pis­ném dra­ma­tu Masaryk (2016). Slavným her­cem se stal díky hlav­ní roli v kul­tov­ním tele­viz­ním seri­á­lu Most! (2019). V letoš­ním roce ho mohou divá­ci vidět hned ve třech fil­mo­vých titu­lech: v kome­dii Ženy v běhu, v dra­ma­tu Skleněný pokoj a tragi­ko­me­dii Teroristka.      

 Představte svou posta­vu Macha.

No něja­ký vzor ctnos­tí to není. A pod­le vše­ho nikdy nebyl. Nicméně je to zlo­duch spí­še lokál­ní­ho for­má­tu, není to žád­ný Michael Corleone. Je inte­li­gent­ní, cynic­ký, má zřej­mě něja­ký smy­sl pro humor. Myslí si, že z jeho stra­ny je vše dob­ře „ošé­fo­va­né“. Má vlast­ní pra­vi­dla morál­ky. Je samo­li­bý a své­ho sou­pe­ře pod­ce­ní.

Po tele­viz­ním seri­á­lu Most!, zde opět hra­je­te nega­tiv­ní roli, proč jste na roli aro­gant­ní­ho lehce úlis­né­ho mafi­á­na Macha kývl?

Spíš pro mne bylo důle­ži­té, s kým to je, než co to je. Setkání s Ivou Janžurovou, s Tatianou Vilhelmovou, ostat­ní­mi. Chápal jsem, že hlav­ní role musí mít něja­ké­ho „opo­nen­ta“. Asi nemůžu říct, že bych chtěl hrát výhrad­ně role toho­to typu, ale vždyc­ky vychá­zí­te z nabíd­ky, kte­rá je na sto­le. Já samo­zřej­mě na roli Gladiátora čekal, ale nako­nec to dělal Russell Crowe. Až se bude dělat rema­ke Pyšné prin­cez­ny, čekám na krá­le Miroslava.

„Učitelky v důcho­du pře­ce nestří­le­jí lidi,“ zazní z Vašich úst a paní uči­tel­ka Vám odpo­ví, než odjis­tí zbraň: „Právě. Ale teď už si tím nikdy nebu­de­te jis­tý.“ Má smy­sl se posta­vit zlu, jak je vidět ve fil­mu?

Věřím, že ano. A pokud na to v danou chví­li z něja­kých důvo­dů nemá­te, je jis­tě dob­ré nesta­vět se na stra­nu zla. Alespoň.

Pokud zavzpo­mí­ná­te na natá­če­ní, jaký je typ reži­sé­ra Radek Bajgar? Jak pra­cu­je s her­ci, a impro­vi­zo­va­li jste na pla­ce?

Radek Bajgar na mě udě­lal dojem. Je inte­li­gent­ní, klid­ný, přá­tel­ský. Je s ním dob­ře, vážím si ho jako sluš­né­ho kva­lit­ní­ho chla­pa. Ne vždy jsme se díva­li na věc od začát­ku stej­ně, ale vždyc­ky jsme se umě­li bez hys­te­rie domlu­vit. Je reži­sér, má posled­ní slo­vo - to je jas­né. Přeju mu skvě­lý film! I nám ostat­ním. Co se impro­vi­za­ce týče, to je výrob­ní tajem­ství.

Jak se Vám spo­lu­pra­co­va­lo s herec­kou legen­dou Ivou Janžurovou a ostat­ní­mi her­ci: Tatianou Vilhelmovou, Pavlem Liškou či slo­ven­skou hereč­kou Kristinou Svarinskou?

Bylo mi ctí a potě­še­ním.

Pokud bys­te měl pozvat své fanouš­ky a ostat­ní divá­ky na Teroristku, co bys­te jim řekl?

DYCKY Teroristka!

Jaké máte dal­ší herec­ké plá­ny, na co se těší­te?

Mám v plá­nu víc odpo­čí­vat. Tento plán se mi pří­liš neda­ří rea­li­zo­vat. Což je na dru­hou stra­nu asi dob­ře. Mám se na co těšit! A dou­fám, že i divá­ci.

  • S MARTINEM HOFMANNEM O ROLI PAVLA LANDOVSKÉHO A FILMU HAVEL22. července 2020 S MARTINEM HOFMANNEM O ROLI PAVLA LANDOVSKÉHO A FILMU HAVEL  . . o přípravách na roli Přípravy byly příjemné - nakoukával jsem Pavla Landovského, vytvářel jsem si nějaký celistvější obraz jeho osobnosti. No a on byl cokoli jen ne nudný, průměrný […] Posted in Rozhovory
  • Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule19. srpna 2019 Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule Natáčení komedie z vinařského prostředí začalo v první polovině července sice překvapivě v Praze, ale po třech natáčecích dnech se filmaři přesunuli na jižní Moravu, kde s přestávkami […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě28. března 2019 Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě Na novinářské projekci a následné tiskové konferenci představili tvůrci nový film s názvem “Teroristka“. Hlavní roli učitelky v důchodu, které se rozhodne k neobvyklému životnímu kroku, […] Posted in Filmové premiéry
  • Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku?22. července 2020 Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Jméno Václav Havel je pro mnoho lidí známé jako jméno našeho prvního polistopadového prezidenta. Jako významnou státnickou osobnost ho znají i v zahraničí. Jaký ale byl jako člověk a jaký […] Posted in Filmové recenze
  • Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu.27. ledna 2019 Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu. Ženy v běhu je režijní prvotinou, zkušeného scénáristy Martina Horského. Věra ( Zlata Adamovská ), se po smrti manžela snaží splnit jeho nedožitý sen a tím je uběhnout maraton. Zatímco ona […] Posted in Filmové premiéry
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […] Posted in Zajímavosti
  • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […] Posted in Články
  • Masaryk - 60 %2. března 2017 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Filmové recenze
  • Teroristka - Na každou svini jednou dojde4. dubna 2019 Teroristka - Na každou svini jednou dojde Tak nějak by se dal stručně shrnout příběh o jednom zlém Machovi a hodné učitelce Marii ve filmu Teroristka. Marie je slušná osoba, která by ráda dožila svůj život tam, kde žijí její […] Posted in Filmové recenze

MARTIN HOFMANN (1978), role Macha
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...