Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Martin Finger: Hrát kriminalisty je plnění mých snů

Martin Finger: Hrát kriminalisty je plnění mých snů

Finger

Koho v Metanolu hra­je­te?

Jednoho ze dvou hlav­ních vyšet­řo­va­te­lů.

Jak jste ke své posta­vě při­stu­po­val?

Snažil jsem se vpus­tit do sebe co nej­ví­ce in for­ma­cí a emo­cí. To dru­hé se při před­sta­vě toli­ka obě­tí dosta­vo­va­lo samo. V tom prv ním mi mimo jiné pomoh­lo něko­lik setká ní se sku­teč­ný­mi vyšet­řo­va­te­li, kte­ří na tom teh­dy pra­co­va­li.

Setkal jste se s reál­ným předob­ra­zem Vaší posta­vy?

Tím předob­ra­zem nebyl abso­lut­ně jen jeden kon­krét­ní poli­cis­ta, ale jde spíš o kom­pi­la­ci více­ro kri­mi­na­lis­tů, kte­ří Metanol vyšet­řo vali. Nicméně nej­sil­něj­ší inspi­ra­cí byl ten, se kte­rým jsem se na natá­če­ní něko­li­krát po tkal. Byl jsem z toho vždyc­ky nad­še­ný. Sám jsem kdy­si chtěl být kri­mi­na­lis­tou a o to víc z toho vyplý­val můj zájem o celé to vyšet­řo vání. To potká­ní jsem bral vždy jako setká­ní s oprav­do­vým hrdi­nou.

Čím pro Vás byla role vyšet­řo­va­te­le zají­ma­vá?

Ta kri­mi­nál­ní kauza, kte­rá teh­dy hýba­la ce lou repub­li­kou, ta byla pro mě sil­ným moti vem podí­let se na tom­to pro­jek­tu. A zau­jal mě i samot­ný scé­nář.

Dával jste si pozor, jaký alko­hol pije­te v době, kdy afé­ra pro­bí­ha­la?

Pár vtíp­ků a nará­žek na to téma samo­zřej­mě padlo. Nicméně jsem při občas­né kon­zu­ma ci zůstal věr­ný svým znač­kám, kte­ré v pří padu nefi­gu­ro­va­ly. Doteď se cítím výbor­ně, tak­že ten­to sla­lom nástrah v mís­tech, kde jsme toči­li a kde se to ten­krát sku­teč­ně ode hrá­va­lo, jsem pro­jel bez pádu.

Jak se Vám spo­lu­pra­co­va­lo s reži­sér­kou Terezou Kopáčovou?

Výborně. Celé natá­če­ní se nes­lo v pra­cov­ně poho­do­vém duchu. Vždycky jsem se tam tě šil. Myslím, že jsme si s Terezou rozu­mě­li. Do káza­la mě ve vhod­ný oka­mžik inspi­ro­vat a po sunout i do jiných poloh, kte­ré mě nena­padly.

Jak jste se na roli při­pra­vo­val co do fak­tic­ké strán­ky? Studoval jste něja­ké mate­ri­á­ly?

Autorka scé­ná­ře Lenka Szántó nebo reži sér­ka Tereza Kopáčová nám o tom dost poví­da­ly. Nejrůznějších detai­lů, kte­ré mě udi­vo­va­ly, bylo hod­ně. Nad čím mi pořád zůstá­vá rozum stát, je tupost jed­no­ho z těch nej­hlav­něj­ších pacha­te­lů, toho, kte­rý to celé vymys­lel a dopus­til, aby tolik lidí zemře­lo nebo bylo doži­vot­ně zmr­za­če­no.

Měla pro Vás mís­ta, kde se afé­ra sku­teč­ně ode­hrá­va­la a kde jste pak i natá­če­li, něja­kou zvlášt­ní atmo­sfé­ru?

Mělo to roz­hod­ně sil­nou atmo­sfé­ru. Třeba jsme toči­li v jed­nom are­á­lu plném skla­dišť. Byli  u  toho  i  ti  poli­cis­té,  kte­ří  pří­mo  tam v jed­nom skla­du ten­krát obje­vi­li to roz­ho dují­cí  množ­ství  otrá­ve­né  smě­si  a  pohnu­li tak  s  pří­pa­dem  hod­ně  dopře­du.  Rozhod ně mi v tako­vé atmo­sfé­ře to hra­ní šlo líp, všech­no  mělo  kon­krét­ní  kon­tu­ry,  bylo  to úpl­ně na dosah.

Čím bude Metanol pro divá­ky atrak­tiv­ní?

Většina divá­ků si tuhle kau­zu jis­tě pama­tu­je z pozi­ce divá­ků zpráv a čte­ná­řů novin. Po zval bych je teď na jiný záži­tek, při kte­rém se na ten­to pří­pad můžou podí­vat hod­ně zblíz ka oči­ma pacha­te­lů, obě­tí a vyšet­řo­va­te­lů. A taky je zvu na výbor­nou kri­mi­nál­ku.

  • Martin Finger (rozhovor)30. května 2018 Martin Finger (rozhovor) Jak vnímáte svého hrdinu – otce? Je to jen pijácký hrubián a primitiv, nebo v něm dřímá jiskřička citu a svou snahu navázat se synem aspoň nějaký kontakt myslí upřímně?   Každé […] Posted in Rozhovory
  • MARTIN FINGER JINDŘICH26. dubna 2017 MARTIN FINGER JINDŘICH Vaše postava je pro celou trilogii zásadní, jste vlastně „mladší verzí“ Jiřího Kodeta v Pelíškách. Jak byste Jindřicha popsal? Jindřich Rohn je člověk pevných zásad, který kvůli svému […] Posted in Rozhovory
  • Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y12. září 2018 Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y Pro peníze udělají postavy filmu Toman cokoli. Stejně jako kdysi jejich předobrazy. Dva z nich ztvárnili oblíbení filmoví a divadelní herci Martin Finger a Jaroslav Plesl. Martina […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)22. srpna 2018 Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu) Olga Hepnarová, poslední popravená žena v Československu, po letech čekání dostala "svůj" film. V režii dua Tomáš Weinreb (který si téma dostatečně osahal už v roce 2009 snímkem "Všechno […] Posted in Filmové recenze
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […] Posted in Filmové recenze
  • Stockholmský syndrom8. ledna 2020 Stockholmský syndrom Kriminalista Viktor Mojžíš (David Švehlík) při obraně své dcery, kterou napadne rotvajler, zastřelí nejen psa, ale nešťastnou náhodou postřelí i jeho majitele Jindřicha Oseckého (Martin […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […] Posted in Filmové recenze
  • Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR10. října 2018 Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde […] Posted in Retro filmové recenze
  • „Nápadník“ umí vyloudit slzu17. listopadu 2017 „Nápadník“ umí vyloudit slzu Dobře vychovaný mladík Mirek se zamiluje do půvabné Dany a jejich vzájemné sympatie napovídají, že to bude láska na celý život. Jenže lásce nepřeje Danin podezíravý otec Jindřich (známý […] Posted in Filmové recenze
  • Na krátko30. května 2018 Na krátko Na krátko je příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, jaký svět skutečně je. A které svoji zkoušku z dospělosti musejí […] Posted in Filmové premiéry

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...