Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > MARTIN DEJDAR - Richard

MARTIN DEJDAR - Richard

Dejdar

Jak se vám hrál své­ráz­ný hor­ský drs­ňák Richard, za jehož poně­kud neo­ma­le­ným cho­vá­ním tuší­me jem­nou duši?

Role si vybí­rám pod­le toho, jest­li se mi líbí. Což zna­me­ná, že scé­nář se mi líbil.

Ve vaší jinak boha­té fil­mo­gra­fii moc roman­tic­kých kome­dií nena­jde­me, zatím­co kome­dií dost. Asi je vám před kame­rou bliž­ší to „komic­ké“ než to „roman­tic­ké“, ne?

No to máte prav­du. Ani si nepa­ma­tu­ji, jest­li jsem něja­kou roman­tic­kou roli ve fil­mu hrál…

Jako hor­ský záchra­nář a instruk­tor adre­na­li­no­vých spor­tů ve vyso­ko­hor­ském stře­dis­ku

jste si užil při natá­če­ní na Chopku v Nízkých Tatrách i něja­ký ten adre­na­lin na vlast­ní kůži… Jak na natá­če­ní vzpo­mí­ná­te?

Tak adre­na­lin to byl od prv­ní­ho dne. Protože kdo to neza­žil, jen těž­ko si umí před­sta­vit, jaké to je být tři­cet dní den­ně na vrchol­ku Chopku s celým štá­bem pohro­ma­dě. Počasí tam bylo v pod­sta­tě hlav­ním reži­sé­rem, pro­to­že i když exis­to­val natá­če­cí plán, stej­ně se čas­to musel měnit pod­le poča­sí. A věř­te mi, to se tam na vrcho­lu změ­ní během minu­ty.

Jste jis­těj­ší na lyžích, nebo na snow­bo­ar­du?

Rozhodně na lyžích.

Jak se vám „roman­tic­ky jis­kři­lo“ s Aničkou Polívkovou?

S krás­nou a výbor­nou hereč­kou to jde samo!!!

V pří­bě­hu hra­jí důle­ži­tou roli děti. Oba jejich před­sta­vi­te­lé – Toník Holoubek a Emma Voksová, se shod­li, že prá­vě s vámi byla na pla­ce nej­vět­ší legra­ce. Jak se vám poved­lo dět­ské kole­gy tak nadchnout?

Protože jsem na tom stej­ně jako oni. Rozhodně mi jsou bliž­ší blbi­ny než seri­óz­ní deba­ty. A ve spo­je­ní „brá­chou” Markem Němcem to byla úpl­ná brn­kač­ka. Pro děti to bylo obzvlášť nároč­né, tak­že bylo potře­ba je i nějak zaba­vit.

Dostal jste od reži­sér­ky pro­stor si své­ho Richarda tro­chu dotvo­řit k obra­zu svému,nebo jste ho při­jal tako­vé­ho, jaké­ho ho stvo­ři­ly sce­nárist­ky – Hana Cielová a Lenka Kny?

Režisér, kte­rý s her­cem nevy­tvá­ří posta­vu spo­leč­ně, není tvůr­ce. A my jsme tvo­ři­li dohro­ma­dy…


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,09457 s | počet dotazů: 212 | paměť: 53356 KB. | 17.04.2021 - 01:24:45
X