Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Marťan (The Martian) – Recenze – 80%

Marťan (The Martian) – Recenze – 80%

Mart
Mart
Po Marsu se pro­chá­zí prv­ní lid­ská posád­ka ast­ro­nau­tů a sbí­rá data a vzor­ky. Jejich misi však naru­ší píseč­ná bou­ře, kte­rá je donu­tí pla­ne­tu po pár dnech před­čas­ně opus­tit. Navíc muse­jí nechat za sebou tělo ast­ro­nau­ta Marka, kte­ré­ho v nasta­lém cha­o­su sme­tl kus utr­že­né­ho sate­li­tu a vítr ho odne­sl s pro­tr­že­ným ska­fan­drem nezná­mo kam, tak­že ho zby­tek výpra­vy pova­žu­je za mrt­vé­ho. Jenže pak se Mark pro­bu­dí, sice zra­ně­ný, ale živý. Dobelhá se na základ­nu, kde se ošet­ří, spo­čí­tá si ome­ze­né záso­by jíd­la a vody a začne pře­mýš­let, jak kon­tak­to­vat inže­ný­ry v NASA a uvě­do­mit je o svém pře­ži­tí.
Že je Mark naži­vu, se v NASA kaž­do­pád­ně dozví ješ­tě před­tím, než k ono­mu kon­tak­tu dojde (sate­li­ty zachy­tí pohyb něja­ké­ho vozít­ka), a naplá­nu­jí, jak k němu dostat záso­by, jež by mu vydr­že­ly dosta­teč­ně dlou­ho, než se k němu vypra­ví záchran­ná mise. Jídlo by ale do té doby Markovi na Marsu stej­ně nevy­sta­či­lo, tak­že si tam začne v extrém­ních pod­mín­kách impro­vi­zo­va­ně vyrá­bět vodu a pěs­to­vat bram­bo­ry.
Marťan (The Martian) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz
Sci-fi Marťan, nato­če­né pod­le úspěš­né­ho stej­no­jmen­né­ho romá­nu Andyho Weira, má spíš než ke Gravitaci nebo Interstellar pře­kva­pi­vě blíž k Trosečníkovi s Tomem Hanksem. Jde totiž o nestan­dard­ní sur­vi­val dra­ma, jehož hlav­ním téma­tem je boj o pře­ži­tí na mís­tě, kde se dopo­sud o dlou­ho­do­bé pře­ží­vá­ní ješ­tě nikdy nikdo nepo­ku­sil, a řeše­ní sví­zel­ných situ­a­cí na způ­sob skau­ta s něko­li­ka vyso­ko­škol­ský­mi diplo­my (ješ­tě štěs­tí, že hlav­ní hrdi­na je bota­nik). První polo­vi­na fil­mu je věno­vá­na tomu, jest­li se Markovi poda­ří vytvo­řit si na Marsu dosta­teč­ně vhod­né pod­mín­ky pro fun­go­vá­ní na neu­r­či­to, v dru­hé čás­ti je zas vět­ší důraz kla­den na to, jest­li se poda­ří ho zachrá­nit a dostat zpát­ky na Zem, potaž­mo jakým způ­so­bem.
Zajímavé by bylo zabý­vat se otáz­kou, zda to ten Tom Hanks v Trosečníkovi neměl na tom neo­byd­le­ném ost­ro­vě upro­střed oce­á­nu vlast­ně hor­ší. Mark se sice nachá­zí téměř čtvrt mili­ar­dy kilo­me­t­rů od domo­va, ale ale­spoň má exklu­ziv­ní pří­stře­ší plné špič­ko­vých tech­no­lo­gií, před­při­pra­ve­ných potra­vin na něko­lik desí­tek dnů dopře­du, spous­tu uži­teč­né­ho vyba­ve­ní a od jis­té chví­le i mož­nost komu­ni­ko­vat i s někým jiným než s mlčen­li­vou miču­dou. Kromě toho film vzbu­zu­je dojem, že Mark si celou dobu vese­le hos­po­da­ří a jez­dí po Marsu v bugi­ně, poslou­chá osm­de­sát­ko­vé dis­co, hra­je si na pirá­ta, při natá­če­ní video­zá­zna­mů hází jed­nu hláš­ku za dru­hou a kro­mě vidi­ny dochá­ze­jí­cí­ho jíd­la se ničím dal­ším výraz­ně nestre­su­je, zatím­co to nej­vět­ší dra­ma zaží­va­jí hla­vou­ni v NASA, kte­ří si nad jeho situ­a­cí rvou vla­sy, zou­fa­le pře­mýš­le­jí, co budou dělat, a co řek­nou hla­do­vým médi­ím.
Marťan (The Martian) – Recenze
S tím bohu­žel sou­vi­sí to, že fil­mu pros­tě a jed­no­du­še chy­bí dosta­tek dra­ma­tic­kých situ­a­cí. Příběh je v hlav­ních bodech více­mé­ně před­ví­da­tel­ný a za celou dobu v něm dojde k pou­hým třem zvra­tům, kte­ré vyvo­lá­va­jí dojem, že teď koneč­ně o něco jde, a že je něco v sáz­ce. Gravitace byla od začát­ku do kon­ce věno­vá­na dech berou­cí­mu a nesku­teč­ně napí­na­vé­mu zápa­su hlav­ní hrdin­ky o život, kte­rý v mno­ha oka­mži­cích visel vylo­že­ně na vlás­ku, to vše navíc v bez­rad­ném pro­stře­dí neko­neč­né­ho vesmír­né­ho vakua (čemuž se Marťan při­blí­ží až ve svém závě­ru). Interstellar bylo zas výraz­ně osu­do­věj­ší, emo­tiv­něj­ší a více se opí­ra­jí­cí o posta­vy – Mark se např. zmí­ní o svých rodi­čích, kte­ří prav­dě­po­dob­ně pro­ží­va­li v prů­bě­hu jeho poby­tu na Marsu zásad­ní emo­ce, leč ve fil­mu s nimi neu­vi­dí­me ani sekun­du.
Neříkám při­tom, že Markovo tábo­ře­ní není zají­ma­vé nebo zábav­né, nebo že by Marťan nebyl kva­lit­ním fil­mem. Knižní před­lo­ha patr­ně sto­jí dost za pře­čte­ní a Marťan roz­hod­ně je nej­lep­ším sním­kem reži­sé­ra Ridleyho Scotta při­nejmen­ším za posled­ních čtr­náct let. Je reží­ro­va­ný leh­kou rukou a vel­mi inte­li­gent­ně, Matt Damon v hlav­ní roli je veli­ce sym­pa­tic­ký a skvě­le hra­je, ostat­ně jako napros­tá vět­ši­na všech ostat­ních her­ců v rolích ved­lej­ších (Jessica Chastain, Sean Bean, Michael Peña, Jeff Daniels…) a tri­ky jsou bez­chyb­né. Výjimečně oce­ňu­ji i 3D, kte­ré vynik­ne zejmé­na ve scé­nách z vesmí­ru, ale i jinak je cel­kem pří­jem­né, neru­ší a jeho exis­ten­ce je spí­še ku pro­spě­chu.
Marťan (The Martian) – Recenze

Také v celém fil­mu není čas na pro­sto­je nebo hlu­chá mís­ta. Prakticky pořád se něco děje, nebo se ale­spoň zají­ma­vě poví­dá, nebo se kame­ra opá­jí pís­či­tý­mi sce­né­ri­e­mi, na kte­ré se hez­ky divá (natá­če­lo se v pouš­ti v Jordánsku). Je pří­jem­né, že film je ukot­ven v naší rea­li­tě, a že jeho vize budouc­nos­ti (prav­dě­po­dob­ně nijak extra vzdá­le­né, přes­to­že přes­ný leto­po­čet není nikdy zmí­něn) půso­bí uvě­ři­tel­ně, a nejde jen o snůš­ku vědec­kých sci-fi výmys­lů. Líbí se mi, že posta­vy ve fil­mu logic­ky uva­žu­jí a necho­va­jí se jako idi­o­ti, nebo že aspoň nedě­la­jí fatál­ní chy­by a zby­teč­ně nezmat­ku­jí, když jde do tuhé­ho.

Marťanovi nechy­bí atrak­tiv­ní záplet­ka a chyt­rý děj, humor, dojí­ma­vé scé­ny, líbi­vý vizu­ál a napros­tá pro­fe­si­o­na­li­ta všech, co se podí­le­li na jeho vzni­ku. Nejvýraznější výtky smě­řu­jí k tomu, že mohl být ako­rát mno­hem dra­ma­tič­těj­ší, napí­na­věj­ší a osu­do­věj­ší. Na zmí­ně­nou Gravitaci nebo Interstellar kvů­li tomu sice nemá, ale i tak tu za posled­ní dva měsí­ce nebyl sní­mek tak vhod­ný k návštěvě kina, jako je ten­to (s výjim­kou Cameronových Vetřelců).
Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Marťan (The Martian)23. února 2016 Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi filmu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray. Mně se film líbil, samozřejmě z něho […] Posted in Filmové recenze
  • Odstřelovač19. srpna 2021 Odstřelovač Poté, co při jedné misi zahyne jeho kolega, prvotřídní odstřelovač Bob Lee Swagger opustí armádu a tři roky žije sám se svým psem vysoko v horách. Jednoho dne ho navštíví plukovník Johnson […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odstřelovač - Všeobecné vlastenectví, hvězdopruhatost, fráze typu „Vlast tě potřebuje, synku!“23. září 2020 Odstřelovač - Všeobecné vlastenectví, hvězdopruhatost, fráze typu „Vlast tě potřebuje, synku!“ Je klidná noc. Všichni lidé dobré vůle dávno spí. Velmi by je ale překvapilo, co se teď děje na okraji města. Tam, kam nikdo nechodí bezdůvodně. Místní hřbitov je totiž svědkem činnosti […] Posted in Retro filmové recenze
  • Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana29. září 2018 Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana Nolanův Interstellar patří mezi filmy, které neškodí vidět na velkém monitoru a televizi. Příběh je to jednoduchý, Země je na pokraji smrti, celou Zemi ohrožují prašné bouře. Vládnoucí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Recenze filmu Blade Runner24. září 2018 Recenze filmu Blade Runner Je velice obtížné napsat recenzi k tak kultovnímu, k tak sugestivnímu dílu, jakým Blade Runner bezesporu je. Blade Runner je už starší dílo, premiéru měl film už v roce 1982. Film režiséra […] Posted in Retro filmové recenze
  • Interstellar na Blu-ray6. dubna 2015 Interstellar na Blu-ray Včera jsem recenzoval film. Dnes si čtete recenzi na Blu-ray. Je to pochvalné hodnocení. Kdyby byly veškeré filmy na digitálních nosičích v takové kvalitě, tak by se určitě prodávalo více […] Posted in Filmové recenze
  • Interstellar (2014)2. prosince 2014 Interstellar (2014) Interstellar jsem viděl už před několika dny, tak si troufám tvrdit, že mi v hlavě dostatečně "zkontemploval". Tož, vzhůru do toho... Mám rád sci-fi filmy, myslím tím skutečné sci-fi […] Posted in Filmové recenze
  • Interstellar – Nolanova devátá symfonie12. listopadu 2014 Interstellar – Nolanova devátá symfonie Na kinematografii je krásné, že nás ještě stále dokáže překvapovat. I když podle upoutávek čekáte něco jako „Vesmírnou odyseu“ kříženou s „Gravigací“, "Vetřelcem" a většinou […] Posted in Filmové recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85959 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56741 KB. | 29.06.2022 - 12:33:01