Kritiky.cz > Filmové recenze > Marťan (The Martian) – Recenze – 80%

Marťan (The Martian) – Recenze – 80%

Mart
Po Marsu se pro­chá­zí prv­ní lid­ská posád­ka ast­ro­nau­tů a sbí­rá data a vzor­ky. Jejich misi však naru­ší píseč­ná bou­ře, kte­rá je donu­tí pla­ne­tu po pár dnech před­čas­ně opus­tit. Navíc muse­jí nechat za sebou tělo ast­ro­nau­ta Marka, kte­ré­ho v nasta­lém cha­o­su sme­tl kus utr­že­né­ho sate­li­tu a vítr ho odne­sl s pro­tr­že­ným ska­fan­drem nezná­mo kam, tak­že ho zby­tek výpra­vy pova­žu­je za mrt­vé­ho. Jenže pak se Mark pro­bu­dí, sice zra­ně­ný, ale živý. Dobelhá se na základ­nu, kde se ošet­ří, spo­čí­tá si ome­ze­né záso­by jíd­la a vody a začne pře­mýš­let, jak kon­tak­to­vat inže­ný­ry v NASA a uvě­do­mit je o svém pře­ži­tí.
Že je Mark naži­vu, se v NASA kaž­do­pád­ně dozví ješ­tě před­tím, než k ono­mu kon­tak­tu dojde (sate­li­ty zachy­tí pohyb něja­ké­ho vozít­ka), a naplá­nu­jí, jak k němu dostat záso­by, jež by mu vydr­že­ly dosta­teč­ně dlou­ho, než se k němu vypra­ví záchran­ná mise. Jídlo by ale do té doby Markovi na Marsu stej­ně nevy­sta­či­lo, tak­že si tam začne v extrém­ních pod­mín­kách impro­vi­zo­va­ně vyrá­bět vodu a pěs­to­vat bram­bo­ry.
Marťan (The Martian) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz
Sci-fi Marťan, nato­če­né pod­le úspěš­né­ho stej­no­jmen­né­ho romá­nu Andyho Weira, má spíš než ke Gravitaci nebo Interstellar pře­kva­pi­vě blíž k Trosečníkovi s Tomem Hanksem. Jde totiž o nestan­dard­ní sur­vi­val dra­ma, jehož hlav­ním téma­tem je boj o pře­ži­tí na mís­tě, kde se dopo­sud o dlou­ho­do­bé pře­ží­vá­ní ješ­tě nikdy nikdo nepo­ku­sil, a řeše­ní sví­zel­ných situ­a­cí na způ­sob skau­ta s něko­li­ka vyso­ko­škol­ský­mi diplo­my (ješ­tě štěs­tí, že hlav­ní hrdi­na je bota­nik). První polo­vi­na fil­mu je věno­vá­na tomu, jest­li se Markovi poda­ří vytvo­řit si na Marsu dosta­teč­ně vhod­né pod­mín­ky pro fun­go­vá­ní na neu­r­či­to, v dru­hé čás­ti je zas vět­ší důraz kla­den na to, jest­li se poda­ří ho zachrá­nit a dostat zpát­ky na Zem, potaž­mo jakým způ­so­bem.
Zajímavé by bylo zabý­vat se otáz­kou, zda to ten Tom HanksTrosečníkovi neměl na tom neo­byd­le­ném ost­ro­vě upro­střed oce­á­nu vlast­ně hor­ší. Mark se sice nachá­zí téměř čtvrt mili­ar­dy kilo­me­t­rů od domo­va, ale ale­spoň má exklu­ziv­ní pří­stře­ší plné špič­ko­vých tech­no­lo­gií, před­při­pra­ve­ných potra­vin na něko­lik desí­tek dnů dopře­du, spous­tu uži­teč­né­ho vyba­ve­ní a od jis­té chví­le i mož­nost komu­ni­ko­vat i s někým jiným než s mlčen­li­vou miču­dou. Kromě toho film vzbu­zu­je dojem, že Mark si celou dobu vese­le hos­po­da­ří a jez­dí po Marsu v bugi­ně, poslou­chá osm­de­sát­ko­vé dis­co, hra­je si na pirá­ta, při natá­če­ní video­zá­zna­mů hází jed­nu hláš­ku za dru­hou a kro­mě vidi­ny dochá­ze­jí­cí­ho jíd­la se ničím dal­ším výraz­ně nestre­su­je, zatím­co to nej­vět­ší dra­ma zaží­va­jí hla­vou­ni v NASA, kte­ří si nad jeho situ­a­cí rvou vla­sy, zou­fa­le pře­mýš­le­jí, co budou dělat, a co řek­nou hla­do­vým médi­ím.
Marťan (The Martian) – Recenze
S tím bohu­žel sou­vi­sí to, že fil­mu pros­tě a jed­no­du­še chy­bí dosta­tek dra­ma­tic­kých situ­a­cí. Příběh je v hlav­ních bodech více­mé­ně před­ví­da­tel­ný a za celou dobu v něm dojde k pou­hým třem zvra­tům, kte­ré vyvo­lá­va­jí dojem, že teď koneč­ně o něco jde, a že je něco v sáz­ce. Gravitace byla od začát­ku do kon­ce věno­vá­na dech berou­cí­mu a nesku­teč­ně napí­na­vé­mu zápa­su hlav­ní hrdin­ky o život, kte­rý v mno­ha oka­mži­cích visel vylo­že­ně na vlás­ku, to vše navíc v bez­rad­ném pro­stře­dí neko­neč­né­ho vesmír­né­ho vakua (čemuž se Marťan při­blí­ží až ve svém závě­ru). Interstellar bylo zas výraz­ně osu­do­věj­ší, emo­tiv­něj­ší a více se opí­ra­jí­cí o posta­vy – Mark se např. zmí­ní o svých rodi­čích, kte­ří prav­dě­po­dob­ně pro­ží­va­li v prů­bě­hu jeho poby­tu na Marsu zásad­ní emo­ce, leč ve fil­mu s nimi neu­vi­dí­me ani sekun­du.
Neříkám při­tom, že Markovo tábo­ře­ní není zají­ma­vé nebo zábav­né, nebo že by Marťan nebyl kva­lit­ním fil­mem. Knižní před­lo­ha patr­ně sto­jí dost za pře­čte­ní a Marťan roz­hod­ně je nej­lep­ším sním­kem reži­sé­ra Ridleyho Scotta při­nejmen­ším za posled­ních čtr­náct let. Je reží­ro­va­ný leh­kou rukou a vel­mi inte­li­gent­ně, Matt Damon v hlav­ní roli je veli­ce sym­pa­tic­ký a skvě­le hra­je, ostat­ně jako napros­tá vět­ši­na všech ostat­ních her­ců v rolích ved­lej­ších (Jessica Chastain, Sean Bean, Michael Peña, Jeff Daniels…) a tri­ky jsou bez­chyb­né. Výjimečně oce­ňu­ji i 3D, kte­ré vynik­ne zejmé­na ve scé­nách z vesmí­ru, ale i jinak je cel­kem pří­jem­né, neru­ší a jeho exis­ten­ce je spí­še ku pro­spě­chu.
Marťan (The Martian) – Recenze

Také v celém fil­mu není čas na pro­sto­je nebo hlu­chá mís­ta. Prakticky pořád se něco děje, nebo se ale­spoň zají­ma­vě poví­dá, nebo se kame­ra opá­jí pís­či­tý­mi sce­né­ri­e­mi, na kte­ré se hez­ky divá (natá­če­lo se v pouš­ti v Jordánsku). Je pří­jem­né, že film je ukot­ven v naší rea­li­tě, a že jeho vize budouc­nos­ti (prav­dě­po­dob­ně nijak extra vzdá­le­né, přes­to­že přes­ný leto­po­čet není nikdy zmí­něn) půso­bí uvě­ři­tel­ně, a nejde jen o snůš­ku vědec­kých sci-fi výmys­lů. Líbí se mi, že posta­vy ve fil­mu logic­ky uva­žu­jí a necho­va­jí se jako idi­o­ti, nebo že aspoň nedě­la­jí fatál­ní chy­by a zby­teč­ně nezmat­ku­jí, když jde do tuhé­ho.

Marťanovi nechy­bí atrak­tiv­ní záplet­ka a chyt­rý děj, humor, dojí­ma­vé scé­ny, líbi­vý vizu­ál a napros­tá pro­fe­si­o­na­li­ta všech, co se podí­le­li na jeho vzni­ku. Nejvýraznější výtky smě­řu­jí k tomu, že mohl být ako­rát mno­hem dra­ma­tič­těj­ší, napí­na­věj­ší a osu­do­věj­ší. Na zmí­ně­nou Gravitaci nebo Interstellar kvů­li tomu sice nemá, ale i tak tu za posled­ní dva měsí­ce nebyl sní­mek tak vhod­ný k návštěvě kina, jako je ten­to (s výjim­kou Cameronových Vetřelců).
Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Marťan (The Martian)23. února 2016 Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi filmu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray. Mně se film líbil, samozřejmě z něho […]
  • Interstellar – Nolanova devátá symfonie12. listopadu 2014 Interstellar – Nolanova devátá symfonie Na kinematografii je krásné, že nás ještě stále dokáže překvapovat. I když podle upoutávek čekáte něco jako „Vesmírnou odyseu“ kříženou s „Gravigací“, "Vetřelcem" a většinou […]
  • Interstellar na Blu-ray6. dubna 2015 Interstellar na Blu-ray Včera jsem recenzoval film. Dnes si čtete recenzi na Blu-ray. Je to pochvalné hodnocení. Kdyby byly veškeré filmy na digitálních nosičích v takové kvalitě, tak by se určitě prodávalo více […]
  • Interstellar (2014)2. prosince 2014 Interstellar (2014) Interstellar jsem viděl už před několika dny, tak si troufám tvrdit, že mi v hlavě dostatečně "zkontemploval". Tož, vzhůru do toho... Mám rád sci-fi filmy, myslím tím skutečné sci-fi […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana29. září 2018 Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana Nolanův Interstellar patří mezi filmy, které neškodí vidět na velkém monitoru a televizi. Příběh je to jednoduchý, Země je na pokraji smrti, celou Zemi ohrožují prašné bouře. Vládnoucí […]
  • Recenze filmu Blade Runner24. září 2018 Recenze filmu Blade Runner Je velice obtížné napsat recenzi k tak kultovnímu, k tak sugestivnímu dílu, jakým Blade Runner bezesporu je. Blade Runner je už starší dílo, premiéru měl film už v roce 1982. Film režiséra […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Terminátor: Temný osud - opravdu nás čeká temná budoucnost!25. října 2019 Terminátor: Temný osud - opravdu nás čeká temná budoucnost! Tak zase se producenti rozhodli, že natočí další díl série, která měla pouze dva úspěšné filmy. Ty další filmy, které se před letošní novinkou natočily nezopakovaly takový úspěch, jak se […]