Kritiky.cz > Recenze knih > Marta Knauerová a Jana Drnková: Atlas Bylin

Marta Knauerová a Jana Drnková: Atlas Bylin

Atlas

Zdravím všech­ny u dneš­ní recen­ze. Tato recen­ze bude vzá­ta z tro­chu jiné­ho soud­ku než jste u mě zvyklí, podí­vá­me se na kníž­ku zamě­ře­nou na pří­ro­du kon­krét­ně na byli­ny a jejich léči­vé účin­ky...

V dneš­ní době všech che­mic­kých pří­prav­ků je jak­sik nor­mál­ní že se zapo­mí­ná na tako­vé věci jako jsou pří­rod­ní léči­va, kte­rá byla kdy­si hoj­ně vyu­ží­va­ná jeli­kož neby­lo zby­tí. Dle mého názo­ru by se aspoň k těm­to léči­vům by se mělo aspoň z čás­ti vrá­tit a odtrh­nout se od che­mie kte­ré je všu­de kolem plno...

Naskytla se mi mož­nost blí­že pro­zkou­mat tuto kníž­ku a tak jsem toho vyu­žil a musím říct že jsem nad­mí­ru spo­ko­jen. A proč? To vám zde popíšu:

Kniha jako celek má vel­mi nád­her­né zpra­co­vá­ní, plné uži­teč­ných infor­ma­cí o daných bylin­kách kte­ré najde­te pře­de­vším u nás v České repub­li­ce, Celkově je jich více než 100, nemu­sí­te se tedy bát že by jste o něja­kou byli­nu byli ochu­ze­ni. Kniha má taky vel­mi vel­kou pře­hled­nost, je totiž řaze­na abe­ced­ně a pod­le bar­vy kvě­tů. Jednoduché urču­jí­cí zna­ky a  jejich foto­gra­fie poří­ze­ny v jejich při­ro­ze­ném pro­stře­dí pomo­hou k jejich snad­né­mu urče­ní všem, kdo se zají­ma­jí o pří­ro­du a chtě­jí se dozvě­dět více o kon­krét­ním dru­hu. Kniha dále uvá­dí bota­nic­ké zařa­ze­ní rost­lin, lido­vé názvy, půvo­dy jmen, zají­ma­vos­ti i vyu­ži­tí rost­lin jako léči­vých byli­nek či zdra­vých potravin.Rostliny zařa­ze­né do této pub­li­ka­ce jsou pou­hým vzor­kem z pes­t­ré nabíd­ky pla­ně ros­tou­cích dru­hů, kte­ré nám naše pří­ro­da na kaž­dém kro­ku nabí­zí a kte­ré může­me na svých toul­kách pří­ro­dou spo­leč­ně obje­vo­vat. Cílem této kni­hy je sezná­mit lidi s těmi nejbšž­něj­ší­mi a pomo­cí jed­no­du­ché­ho vám pomo­ci s jejich základ­ním urče­ním.

Kniha je vel­mi pěk­ná, jedi­ná věc co to kazí je věc kte­rá tam chy­bí a to je něja­ký malý receptář. Kniha tedy dostá­vá ode mne 8/10

  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Štěstí mi uniká mezi prsty (Příběh moderní Popelky, která nečekala, až ji víla zachrání.)11. září 2018 Štěstí mi uniká mezi prsty (Příběh moderní Popelky, která nečekala, až ji víla zachrání.) Iris odmala toužila být módní návrhářkou. Její rodiče ji v tom ale nepodporovali a proto nyní pracuje v bance a tak nějak ztratila sama sebe. Když se ji potom naskytla příležitost, aby se […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera20. ledna 2018 Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera Josef Schrötter je jako autor známý tím, že jeho knihy jsou jasné, stručné a s encyklopedickou přesností ukáží, jak funguje lidské tělo na fyzické i energetické úrovni. Snadno a rychle […] Posted in Recenze knih
  • ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách13. ledna 2019 ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách Už se vás někdy vaše zvídavé děti zeptaly na to, jak vlastně funguje tělo, z čeho se skládá? Že ano? Tak právě pro vás je určen tento úžasný atlas lidského těla určený právě pro děti od […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Atlas Evropy pro děti28. září 2017 Atlas Evropy pro děti „Evropa je sice druhým nejmenším světadílem, ale pokud jde o objevování zajímavostí, je přímo nevyčerpatelným zdrojem. V Evropě žije přes sedm set milionů obyvatel, kteří hovoří více než […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...