Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Marta Knauerová a Jana Drnková: Atlas Bylin

Marta Knauerová a Jana Drnková: Atlas Bylin

Atlas
Atlas
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zdravím všech­ny u dneš­ní recen­ze. Tato recen­ze bude vzá­ta z tro­chu jiné­ho soud­ku než jste u mě zvyklí, podí­vá­me se na kníž­ku zamě­ře­nou na pří­ro­du kon­krét­ně na byli­ny a jejich léči­vé účin­ky...

V dneš­ní době všech che­mic­kých pří­prav­ků je jak­sik nor­mál­ní že se zapo­mí­ná na tako­vé věci jako jsou pří­rod­ní léči­va, kte­rá byla kdy­si hoj­ně vyu­ží­va­ná jeli­kož neby­lo zby­tí. Dle mého názo­ru by se aspoň k těm­to léči­vům by se mělo aspoň z čás­ti vrá­tit a odtrh­nout se od che­mie kte­ré je všu­de kolem plno...

Naskytla se mi mož­nost blí­že pro­zkou­mat tuto kníž­ku a tak jsem toho vyu­žil a musím říct že jsem nad­mí­ru spo­ko­jen. A proč? To vám zde popíšu:

Kniha jako celek má vel­mi nád­her­né zpra­co­vá­ní, plné uži­teč­ných infor­ma­cí o daných bylin­kách kte­ré najde­te pře­de­vším u nás v České repub­li­ce, Celkově je jich více než 100, nemu­sí­te se tedy bát že by jste o něja­kou byli­nu byli ochu­ze­ni. Kniha má taky vel­mi vel­kou pře­hled­nost, je totiž řaze­na abe­ced­ně a pod­le bar­vy kvě­tů. Jednoduché urču­jí­cí zna­ky a  jejich foto­gra­fie poří­ze­ny v jejich při­ro­ze­ném pro­stře­dí pomo­hou k jejich snad­né­mu urče­ní všem, kdo se zají­ma­jí o pří­ro­du a chtě­jí se dozvě­dět více o kon­krét­ním dru­hu. Kniha dále uvá­dí bota­nic­ké zařa­ze­ní rost­lin, lido­vé názvy, půvo­dy jmen, zají­ma­vos­ti i vyu­ži­tí rost­lin jako léči­vých byli­nek či zdra­vých potravin.Rostliny zařa­ze­né do této pub­li­ka­ce jsou pou­hým vzor­kem z pes­t­ré nabíd­ky pla­ně ros­tou­cích dru­hů, kte­ré nám naše pří­ro­da na kaž­dém kro­ku nabí­zí a kte­ré může­me na svých toul­kách pří­ro­dou spo­leč­ně obje­vo­vat. Cílem této kni­hy je sezná­mit lidi s těmi nejbšž­něj­ší­mi a pomo­cí jed­no­du­ché­ho vám pomo­ci s jejich základ­ním urče­ním.

Kniha je vel­mi pěk­ná, jedi­ná věc co to kazí je věc kte­rá tam chy­bí a to je něja­ký malý receptář. Kniha tedy dostá­vá ode mne 8/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,39037 s | počet dotazů: 246 | paměť: 58131 KB. | 10.08.2022 - 10:51:59