Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Marta Jandová

Marta Jandová

Jandova
Jandova
 • 44 let
 • zpě­vač­ka a muzi­ká­lo­vá hereč­ka, zná­má z půso­be­ní v němec­ké kape­le Die Happy
 • naro­di­la se v Praze, je dce­rou rocke­ra Petra Jandy – zpě­vá­ka legen­dár­ní kape­ly Olympic
 • jejím man­že­lem je gyne­ko­log Miroslav Verner, se kte­rým má pěti­le­tou dce­ru Marii
 • prv­ní a prů­lo­mo­vá deska kape­ly nese název Supersonic Speed a v Německu zazna­me­na­la vel­ký úspěch
 • byla něko­li­krát nomi­no­vá­na na nej­vý­znam­něj­ší hudeb­ní ceny Echo a 1LIVE Krone a ode­hrá­la přes 1000 kon­cer­tů
 • v roce 2011 se Marta s pís­ní Sister Hit the Goal, kte­rá byla ofi­ci­ál­ní hym­nou žen­ské­ho němec­ké­ho národ­ní­ho týmu, sta­la sou­čás­tí Mistrovství svě­ta ve fot­ba­lu žen
 • v němec­ké tele­vi­zi ZDF mode­ro­va­la jed­nou týd­ně svůj vlast­ní hudeb­ní pořad s názvem NeoMusic: Wanted
 • má zku­še­nos­ti s porot­co­vá­ním v růz­ných sou­tě­žích jak v ČR, tak v Německu
 • účin­ko­va­la v muzi­ká­lech – Krysař, Mona Lisa, Baron Prášil, Ať žije roke­nrol, Kat Mydlář, Bídníci, Hamlet – The rock ope­ra
 • hrá­la také v růz­ných seri­á­lech a vystu­po­va­la v zábav­ných pořa­dech, např. Máme rádi Česko, Show Jana Krause
 • repre­zen­to­va­la ČR na Eurovision Song Contest 2015 ve Vídni, kde skon­či­la jako dru­há nej­lep­ší z čes­kých inter­pre­tů v his­to­rii

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,36483 s | počet dotazů: 263 | paměť: 56645 KB. | 27.06.2022 - 22:39:06