Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Markéta Baňková: Maličkost. Rozhodně NE maličkost pro čtenáře...

Markéta Baňková: Maličkost. Rozhodně NE maličkost pro čtenáře...

Maličkost malá

Maličkost_malá

Nechtěla bych se dožít těch­to časů gene­ti­ky. Nechtěla bych se dožít toho, že se v Praze pře­mno­ží potka­ni s DNA jis­té­ho stu­dent­ka gene­ti­ky Tomáš, kte­rý o sobě smýš­lí, nebo vlast­ně je – tako­vý beta sam­cem lid­ské spo­leč­nos­ti. Z hle­dis­ka evo­luč­ní­ho. Svérázný stu­dent, své­ráz­ný pří­běh, u kte­ré­ho bude­te zaží­vat jis­tě roz­po­ru­pl­né poci­ty. Na jed­nu stra­nu jsem byla pří­bě­hem uchvá­ce­na, pro­to­že byl napros­to něčím jiným, než co jsem kdy čet­la. Nebo jen vzdá­le­ně mi při­po­mí­nal něco tak vzdá­le­né­ho, že sama ani nevím, co to bylo… Něco, snad zvlášt­ní styl sta­rých auto­rů, kte­ří ješ­tě psa­li pří­běh plni pono­ře­ní do děje, do svých postav bez ohle­du na to, co je zrov­na in a moder­ní a komerč­ně úspěš­né a bez ohle­du na to, co si o nich pomys­lí jejich oko­lí.

V tomhle má Markéta Baňková nezpo­chyb­ni­tel­ný talent a to musí­te uznat i v pří­pa­dě, že vám ten­to styl roman­ce nesed­ne. Dějově ho totiž klid­ně může­me odsou­dit a zaho­dit do koše, pro­to­že děj je vygra­do­va­ný až do sci-fi a ona pro­mí­se­nost s reá­li­e­mi Prahy, s chví­le­mi, kte­ré se podo­ba­jí oby­čej­né belet­rii, aby vás poté vytrh­ly do napros­to nesku­teč­ných udá­los­tí nebo do udá­los­tí, jež vás budou sva­zo­vat úzkos­tí, to oprav­du není mix emo­cí a dějů pro kaž­dé­ho. Bylo pár chvil, kdy jsem kni­hu chtě­la odlo­žit s tím že „na tohle nemám“, ale zvě­da­vost mi nikdy neda­la. Ano, mož­ná mi někdy vadi­la syro­vost, s jakou Tomáš smýš­lí o svě­tě. Lehkost a neteč­nost záro­veň. Tvrdé odsou­ze­ní toho, co při­jde. Ještě tvrd­ší odsou­ze­ní sou­čas­nos­ti.  Vše dokres­le­né autor­ský­mi ilu­stra­ce­mi samot­né autor­ky, kte­ré jsou stej­ně roze­vlá­té a roz­li­té, jako schi­zofren­ní myš­le­ní hlav­ní­ho hrdi­ny.

A při­tom v tom bylo tolik jem­ných dote­ků sou­čas­nos­ti a v mno­hém se může­me najít sami…

„Eliška vzhléd­la tro­chu pole­ka­ně od moni­to­ru. Vstala a ote­vře­la dvíř­ka skří­ně s nápi­sem DNA cle­an and con­cen­t­ra­tor – 25 kit a vytáh­la zevnitř čoko­lá­du. Nabídla i nám, jako vždy touhle dobou. Čokoláda zvy­šu­je pro­duk­ci hor­mo­nu štěs­tí. Elišku pohá­ní endor­fi­no­vý bič.“

„Už tři týd­ny se neo­zva­la. Projížděl jsem seznam lidí v mobi­lu. Jména, tvá­ře, kon­tak­ty sta­ré něko­lik let. Registr postav, kte­ré se mih­ly ope­rač­ní pamě­tí mého živo­ta. Některé jím jen pro­kouz­ly, ale i jejich sto­pa zůsta­la v pří­stro­ji pro­po­je­ném přes inter­net se soci­ál­ní­mi sítě­mi, a tak vzbu­zu­je ilu­zi, že jsem obklo­pen přá­te­li. Někteří jsou prá­vě onli­ne – to vzbu­zu­je pocit, že mám jejich život pod kon­t­ro­lou. Ve sku­teč­nos­ti i já jsem pro ně jen roz­pi­xe­lo­va­ná ikon­ka. Dojdu k tvé­mu jmé­nu a pohla­dím ho prs­tem. Představuji si, že cítíš lech­tá­ní. Doufám, že jsi neze­mře­la. Jak jinak si vysvět­lo­vat, žes dosud neod­po­vě­dě­la na mé pozvá­ní na kon­gres o pra­vě­kých pla­zech?“

Kniha, kte­rá se vám vry­je do pamě­ti: emoč­ně!

Musím říci, že ač s odstu­pem času ji vní­mám jako čirou fik­ci, jako něco, co mi mož­ná dějo­vě nezů­sta­ne v hla­vě déle než půl roku, tak co si roz­hod­ně zapa­ma­tu­ju, že pocit, emo­ce, do mor­ku kos­tí zalez­lé něco, něco, co autor­ka úchvat­ným způ­so­bem popsa­la a co ji patr­ně vynes­lo všech­nu tu lite­rár­ní síň slá­vy.

Umí doko­na­le vykres­lit atmo­sfé­ru, nechat čte­ná­ře nejen začíst, ale také mu roz­to­čit koleč­ka v moz­ku do tako­vé míry, že se začne­te někde pod kůží třást napě­tím, bez­o­styš­nou cham­ti­vos­ti po dal­ší strán­ce a záro­veň u toho krou­tit hla­vou, že toto pře­ce vůbec není mož­né. Ano, je to kni­ha, kte­rá vám bez­o­styš­ně vez­me mozek, prož­dí­me ho v uchva­cu­jí­cím, leč občas kru­tém a odpor­ném ději, a pak vám mozek zase vrá­tí. Snad s vidi­nou toho, že si bude­te více vážit sou­čas­nos­ti.

Například sou­čas­ných, reál­ně exis­tu­jí­cích hospů­dek v Praze, ulic a zákou­tí, ve kte­rých se oprav­du žád­ní gene­tic­ky upra­ve­ní potka­ni nevy­sky­tu­jí.

Tedy snad…

  • Pražské vinice19. února 2019 Pražské vinice Praha je nejen krásná a stovežatá. Taky to není jenom kulturní město. je také úrodná a požitkárská. Byla taková v těch šťastnějších časech v minulosti a je takovoi i dnes. Jednou z věcí, […] Posted in Recenze knih
  • Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY22. května 2018 Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY Olivier Herran světově proslulý dabér, který propůjčil svůj nezaměnitelný hlas luxusní italské značce Versace pro parfém „Eros Pour femme", míří se svým projektem do Prahy. Olivier je […] Posted in Hudba
  • Nenechte si ujít !16. května 2018 Nenechte si ujít ! Galerie Tančící dům otevírá 16. května největší filmovou výstavu od roku 1987, věnovanou nejznámějším filmům, pohádkám a seriálům, které byly natočeny v Československu v období od 60. do […] Posted in Zajímavosti
  • Filmová cena Český lev má novou podobu16. února 2018 Filmová cena Český lev má novou podobu Slavnostní odhalení nové podoby filmové ceny Český lev, se konalo v prodejně sklárny Rückl v centru Prahy, kterého se vedle českého designéra Rona Plesla, účastnil i majitel sklárny Martin […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • 25. ročník Febiofestu v novém kabátě1. února 2018 25. ročník Febiofestu v novém kabátě Pětadvacátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest bude slavnostně zahájen 15. března 2018 v pražském Obecním domě a v Praze bude probíhat až do 23. března. Následně na […] Posted in Festivaly
  • 77 pražských legend24. ledna 2018 77 pražských legend Praha je město s bohatou historií – a v té mají místo i legendy, které sesbírala Alena Ježková. Praha je město s tisíciletou tradicí. Město, v jehož ulicích se dotknete historie. Dlažba, […] Posted in Recenze knih
  • Kino v Praze zadarmo? Ano!2. srpna 2017 Kino v Praze zadarmo? Ano! Letní kino Černošice již popáté oživí závěr letních prázdnin od 24. do 27. srpna v Parku Berounka. Letošní program uvede rodinný pohádkový příběh Kuky se vrací, šokující životopisný […] Posted in Filmová místa
  • Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník27. dubna 2017 Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník V pátek 28. dubna skončí ve Zlíně Regionální ozvěny Febiofestu. Letošní ozvěny 24. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest se konaly postupně ve třinácti městech napříč […] Posted in Festivaly
  • Vzácná návštěva - Clemens Kuby25. března 2017 Vzácná návštěva - Clemens Kuby Hlavní město naší republiky se má na co těšit – do Prahy totiž přijede světoznámý spisovatel Clemens Kuby. Kdo by ho přece jen neznal, tak vězte, že se věnuje hlavně lidskému tělu a mysli. […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Festival bollywoodského filmu - Tentokrát také v Brně a v Plzni23. září 2015 Festival bollywoodského filmu - Tentokrát také v Brně a v Plzni Přehlídka indické kinematografie je opět tady - Festival bollywoodského filmu! Ve svém 13. ročníku tentokrát expanduje v rámci České republiky také mimo Prahu, na filmy z Indie se totiž […] Posted in Festivaly

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,87160 s | počet dotazů: 236 | paměť: 51673 KB. | 26.10.2021 - 22:50:31