Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Mark Hamill - Všichni lidé na Zemi, kteří alespoň jednou viděli Star Wars jej znají a spojují si jej jen a jen s rolí Luka Skywalkera.

Mark Hamill - Všichni lidé na Zemi, kteří alespoň jednou viděli Star Wars jej znají a spojují si jej jen a jen s rolí Luka Skywalkera.

Mark

Jeho fil­mo­gra­fie je však mno­hem bohat­ší, pro­to prá­vě jím ote­ví­rám rubri­ku legen­dár­ních her­ců. První legen­dou není nikdo jiný než Mark Hamill.

Mark Hamill se naro­dil roku 1951 v kali­forn­ském Concordu. Na svém kon­tě má k dneš­ní­mu dni, jak uvá­dí ser­ver imdb.com, 283 herec­kých vystou­pe­ní, šest pro­du­cent­ských zku­še­nos­tí a desetkrát se podí­lel na soun­d­trac­ku.

Ukázka Hamillova pěvec­ké­ho umu v seri­á­lu Simpsonovi

Během stu­dií diva­del­ní­ho herec­tví v Los Angeles se Mark pro­sa­dil do něko­li­ka tele­viz­ních seri­á­lů, až byl v roce 1977 anga­žo­ván do prv­ní­ho (dneska už čtvr­té­ho) dílu Star Wars, kte­rý z něj udě­lal prvotříd­ní hvězdu.

Možnost zahrát si hlav­ní roli ve vel­ko­le­pém vesmír­ném vel­ko­fil­mu chy­til Mark pořád­ně za pače­sy a vyslou­žil si nej­vyš­ší hono­rář ze všech her­ců (dokon­ce vyš­ší než Alec Guinness či Harrison Ford). Luka Skywalkera ztvár­nil s bra­vu­rou a v Nové Naději jej před­sta­vil jako naiv­ní­ho far­má­ře, kte­rý tepr­ve začí­ná obje­vo­vat své schop­nos­ti.

Krátce po úspěš­né pre­mi­é­ře Nové Naděje měl Mark vel­mi váž­nou doprav­ní neho­du, kte­rá málem zni­či­la jeho sluš­ně roz­běh­nu­tou kari­é­ru. Rovněž zpoz­di­la natá­če­ní dal­ší epi­zo­dy Star Wars.

V roce 1980 si Mark zopa­ko­val svou nej­slav­něj­ší roli v dal­ší epi­zo­dě SW Impérium vra­cí úder, kde ztvár­nil Luka jako již zku­še­něj­ší­ho bojov­ní­ka, kte­rý si osvo­jil něja­ké ty schop­nos­ti rytí­řů Jedi. Ve fil­mu byla jas­ně vidět jeho zra­ně­ní ze zmí­ně­né neho­dy, čehož tvůr­ce vesmír­né ságy Lucas vyu­žil bra­vur­ně, když nechal Skywalkera bojo­vat se sněž­nou stvůrou Wampou.

Během tří let mezi pátou a šes­tou epi­zo­dou SW si Mark zahrál v krát­ko­me­tráž­ním spin-offu Return of the Ewok, ztvár­nil jed­nu z hlav­ních rolí ve sním­ku Velká čer­ve­ná jed­nič­ka, a mihl se ve ved­lej­ší roli i ve fil­mu Nemocnice Britannia, kde měl tu čest hrát s Malcolmem MacDowellem.

Roku 1983 vpa­dl do kin posled­ní díl sta­ré tri­lo­gie SW, Návrat Jediů (u nás dří­ve nespráv­ně pře­klá­dán jako Návrat Jediho). Markův Luke se vyvi­nul z far­mář­ské­ho ustra­šen­ce v sebe­vě­do­mé­ho rytí­ře řádu Jedi, kte­rý úspěš­ně pře­ko­nal všech­ny nástra­hy a doká­zal pora­zit Dartha Vadera. V plá­nu zde ovšem byl i tem­ný konec, kte­rý měl zahr­no­vat mimo­ji­né i nasa­ze­ní Vaderovy iko­nic­ké mas­ky na Lukův obli­čej, což by sym­bo­li­zo­va­lo pád svét­lé­ho rytí­ře do náru­če tem­no­ty.

Po skon­če­ní SW si Mark odsko­čil hrát na Broadway, kde ztvár­nil spous­tu slav­ných rolí na diva­del­ních prk­nech, čímž pro­ká­zal svou herec­kou vše­stran­nost.

Roku 1989 si Hamill odsko­čil na natá­če­ní do Evropy, kon­krét­ně do Británie, kde vzni­kal ambi­ci­óz­ní sci-fi film Vítr zká­zy (Slipstream). Snímek, ve kte­rém herec ztvár­nil námezd­ní­ho lov­ce Willa Taskera se však nikdy neu­vá­děl ve Spojených stá­tech, neboť totál­ně pro­pa­dl i na evrop­ském kol­biš­ti. Toto dílo tedy může­me pova­žo­vat za jeden z nej­hor­ších poči­nů v Hamillově kari­é­ře.

Ve stej­ném roce nato­čil Mark ješ­tě jeden evrop­ský film - francouzsko-belgické dra­ma z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky Pád orlů. Ztvárnil zde důstoj­ní­ka nacis­tic­ké­ho wehr­mach­tu, kte­rý se uchá­zí o krás­nou Lili, ale jeho koke­to­vá­ní je pře­ru­še­no odve­le­ním na fron­tu. Byť si ve fil­mu zahrál i legen­dár­ní Christopher Lee, nemů­že­me jej hod­no­tit klad­ně.

Roku 1990 vpa­dl do ame­ric­kých tele­vi­zí komik­so­vý seri­ál Flash. Mark Hamill si tak při­psal na kon­to dal­ší iko­nic­kou roli, když zde ztvár­nil super­pa­dou­cha Trickstera. Toho může­me s kli­dem ozna­čit za jed­nu z nej­lep­ších postav, kte­ré kdy ztvár­nil.

 

A roku 1992 to koneč­ně při­šlo. Hamill popr­vé nada­bo­val Jokera, arci­pa­dou­cha z Gothamu, Batmanovu nej­vět­ší neme­sis. Tímto aktem zís­kal svou dru­hou život­ní roli, kte­rá jej udr­že­la ve sta­tu­tu celebrit. Tohoto šíle­né­ho bláz­na dabo­val Mark už v něko­li­ka desít­kách fil­mů, video­her a seri­á­lů. Připomeňme napří­klad fil­my Batman a Fantom (1993), Batman a Superman (1998) či Batman Budoucnosti: Jokerův návrat (2000). Velmi ceněn je i jeho dabing v her­ní sérii Arkham. K rados­ti fanouš­ků komik­so­vých ani­má­ků navíc Mark s tou­to pra­cí zda­le­ka nekon­čí, letos totiž ješ­tě uvi­dí­me film Batman: The Killing Joke.

Kromě Jokera dabo­val Mark i něko­lik postav ze stá­je Marvelu - Green Goblina či Hobgoblina. Zkrátka a jis­tě, Luke se od kon­ce osm­de­sá­tých let do roku 2014 živil hlav­ně svým hla­sem a na plát­ně či obra­zov­kích se moc nevy­sky­to­val.

Vše se zlo­mi­lo poté, co DC Comics vyslal do svě­ta seri­ál The Flash, kde si Mark zopa­ko­val roli Trickstera. Kritici i fan­do­vé jeho účin­ko­vá­ní hod­no­ti­li mno­hem lépe nž v deva­de­sá­tých letech. Posuďte sami...

Trickster se před­sta­vu­je!

A loň­ský pro­si­nec zna­me­nal pro Hamilla jeden vel­ký návrat. 17.12. totiž do kin vtrh­la sed­má epi­zo­da Star Wars zva­ná Síla se pro­bou­zí. Vrátili se do ní posta­vy z ori­gi­nál­ní tri­lo­gie včet­ně Luka, kte­rý sice na plát­ně moc nepo­byl, ale jeho antrée doja­lo mili­ó­ny fanouš­ků po celém svě­tě včet­ně mě.

Kariéra Marka Hamilla je vel­mi boha­tá a sám herec v ní pokra­ču­je oprav­du ve vel­kém. Letos jej usly­ší­me v již zmi­ňo­va­ném Batman: The Killing Joke a za rok si opět vyzkou­ší roli Luka Skywalkera v epi­zo­dě VIII. Další díla zatím nemá ofi­ci­ál­ně ozná­me­ná, věř­me však, že herec a dabér jeho kva­lit bude obšťast­ňo­vat naše oči i uši ješ­te dlou­hou dobu.

Výběr fil­mo­gra­fie

Star Wars: Epizoda IV - Nová Naděje (1977)

Velká čer­ve­ná jed­nič­ka (1980)

Star Wars: Epizoda V - Impérium vra­cí úder (1980)

Nemocnice Britannia (1982)

Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediů (1983)

Vítr zká­zy (1989)

Flash (TV seri­ál, 1990)

Flash: Tricksterova pomsta (1991)

Batman (TV seri­ál, 1992)

Spiderman (TV seri­ál, 1994)

Batman Budoucnosti: Jokerův návrat (2000)

Arkham Asylum (video­hra, 2009)

Flash (TV seri­ál, 2014)

Kingsman: Tajná služ­ba (2014)

Star Wars: Síla se pro­bou­zí (2015)


Photo © Image Entertainment

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,35170 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53372 KB. | 27.09.2021 - 05:52:28