Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games již v únoru 2012 na Nintendu 3DS

Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games již v únoru 2012 na Nintendu 3DS

olympic
olympic

Mario a Sonic se dali dohro­ma­dy a zasou­tě­ží si na Olympiádě. Vůbec popr­vé se spo­lu Mario a Sonic před­sta­ví na Nintendu 3DS a sli­bu­jí, že to bude stát oprav­du za to. Hra bude obsa­ho­vat více než 50 ori­gi­nál­ních olym­pij­ských spor­tů a bude pod­po­ro­vat i mul­tipla­yer, tak­že bude­te moci vyzvat na sou­boj i své­ho kama­rá­da, či kama­rád­ku.

Díky doko­na­lé­mu 3D roz­mě­ru, ke kte­ré­mu nejsou zapo­tře­bí brý­le, se může­te těšit na oprav­do­vou pas­tvu pro oči. 3D roz­měr bude mít také za násle­dek úpl­ně nové mož­nos­ti při hra­ní. Hratelnost se totiž posou­vá úpl­ně nikam jinam, tak­že k tou­že­né zla­té medai­li může­te dojít i něko­li­ka růz­ný­mi kro­ky.

Vypadá to, že si vývo­já­ři dali oprav­du zále­žet, a tak se může­me těšit na doko­na­lou hru, kte­rá vás na dlou­hé desít­ky hodin zaujme neje­nom v sin­glepla­yer modu, ale také v mul­tipla­ye­ru, kte­rý sli­bu­je pro­dlou­že­ní doby hra­ní o dal­ší desít­ky hodin. Jak bude tato hra oblí­be­ná? Na odpo­věď si musí­me počkat ješ­tě pár měsí­ců, ale pod­le mě jde jed­no­znač­ně o trhák, na kte­rý se osob­ně moc těším, tak­že vydrž­te ješ­tě něja­kou dobu, než si ten­to kou­sek bude­te moci objed­nat. Jistě čeká­ní bude stát za to!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,07874 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56676 KB. | 29.06.2022 - 21:18:25