Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily postav > Marilyn Monroe by se dnes dožila 95 let

Marilyn Monroe by se dnes dožila 95 let

obrazek 2021 06 01 132524
obrazek 2021 06 01 132524
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Proslavila se kome­di­ál­ní­mi role­mi „blon­ďa­té sex­bom­by“, sta­la se jed­ním z nej­po­pu­lár­něj­ších sexu­ál­ních sym­bo­lů 50. a počát­ku 60. let 20. sto­le­tí a byla sym­bo­lem dobo­vé sexu­ál­ní revo­lu­ce. Na vrcho­lu herec­ké­ho žeb­říč­ku vydr­že­la pou­hých deset let, ale její fil­my vydě­la­ly v době její smr­ti v roce 1962 200 mili­o­nů dola­rů. I dlou­ho po své smr­ti zůstá­vá význam­nou iko­nou pop­kul­tu­ry. V roce 1999 zařa­dil Americký fil­mo­vý insti­tut Monroeovou na šes­té mís­to své­ho sezna­mu nej­vět­ších žen­ských legend fil­mo­vé­ho plát­na ze zla­té­ho věku Hollywoodu.

Monroeová se naro­di­la a vyrůs­ta­la v Los Angeles, vět­ši­nu dět­ství strá­vi­la v pěs­toun­ských rodi­nách a sirot­čin­ci a v 16 letech se vda­la. Během dru­hé svě­to­vé vál­ky pra­co­va­la v továr­ně, když se sezná­mi­la s foto­gra­fem z First Motion Picture Unit a zača­la úspěš­nou kari­é­ru pin-up model­ky, kte­rá ved­la ke krát­ko­do­bým fil­mo­vým smlou­vám s 20th Century Fox a Columbia Pictures. Po řadě men­ších fil­mo­vých rolí pode­psa­la kon­cem roku 1950 novou smlou­vu se spo­leč­nos­tí Fox. Během násle­du­jí­cích dvou let se sta­la oblí­be­nou hereč­kou díky rolím v něko­li­ka kome­di­ích, včet­ně fil­mů As Young as You Feel a Monkey Business, a v dra­ma­tech V osidlech noci a Klepáním se neob­tě­žuj. Čelila skan­dá­lu, když vyšlo naje­vo, že před­tím, než se sta­la hvězdou, pózo­va­la na nahých foto­gra­fi­ích, ale tato his­tor­ka její kari­é­ru nepo­ško­di­la a nao­pak ved­la ke zvý­še­né­mu zájmu o její fil­my.

V roce 1953 byla Monroe jed­nou z nej­pro­dá­va­něj­ších holly­wo­od­ských hvězd; měla hlav­ní role ve fil­mu noir Niagara, kte­rý se zamě­řo­val na její sex-appeal, a v kome­di­ích Páni mají rad­ši blon­dýn­ky a Jak si vzít mili­o­ná­ře, kte­ré vytvo­ři­ly její hvězd­nou image „hloupé blon­dýn­ky“. V témže roce byly její nahé sním­ky pou­ži­ty jako ústřed­ní foto­gra­fie a na obál­ce prv­ní­ho čís­la časo­pi­su Playboy. Během své kari­é­ry se význam­ně podí­le­la na vytvá­ře­ní a říze­ní své­ho veřej­né­ho obra­zu, ale byla zkla­ma­ná, když byla typi­zo­vá­na a nedo­sta­teč­ně pla­ce­na stu­di­em. Na začát­ku roku 1954 byla na krát­kou dobu suspen­do­vá­na za odmít­nu­tí fil­mo­vé­ho pro­jek­tu, ale vrá­ti­la se a zahrá­la si ve fil­mu Slaměný vdo­vec (1955), jed­nom z nej­vět­ších kasov­ních úspě­chů své kari­é­ry.

Když se stu­dio stá­le zdrá­ha­lo změ­nit Monroeinu smlou­vu, zalo­ži­la v roce 1954 vlast­ní fil­mo­vou pro­dukč­ní spo­leč­nost. Rok 1955 zasvě­ti­la budo­vá­ní spo­leč­nos­ti a zača­la stu­do­vat meto­dic­ké herec­tví u Lee Strasberga v Actors Studio. Ještě téhož roku jí spo­leč­nost Fox udě­li­la novou smlou­vu, kte­rá jí posky­to­va­la vět­ší kon­t­ro­lu a vyš­ší plat. Mezi její dal­ší role pat­řil kri­ti­kou oce­ňo­va­ný výkon ve fil­mu Autobusová zastáv­ka (1956) a její prv­ní samo­stat­ná pro­duk­ce ve fil­mu Princ a taneč­ni­ce (1957). Za roli ve fil­mu Někdo to rád hor­ké (1959), kte­rý byl úspěš­ný u kri­ti­ky i komerč­ně, zís­ka­la Zlatý gló­bus pro nej­lep­ší hereč­ku. Jejím posled­ním dokon­če­ným fil­mem bylo dra­ma Mustangové (1961).

Velké pozor­nos­ti se dosta­lo Monroeině pro­ble­ma­tic­ké­mu sou­kro­mé­mu živo­tu. Bojovala se závis­los­tí a poru­cha­mi nála­dy. Její man­žel­ství s vyslou­ži­lou base­ballo­vou hvězdou Joem DiMaggiem a s dra­ma­ti­kem Arthurem Millerem byla vel­mi medi­a­li­zo­vá­na a obě skon­či­la roz­vo­dem. Dne 4. srp­na 1962 zemře­la ve věku 36 let na pře­dáv­ko­vá­ní bar­bi­tu­rá­ty ve svém domě v Los Angeles. Její smrt byla ozna­če­na za prav­dě­po­dob­nou sebe­vraž­du, ačko­li v dese­ti­le­tích násle­du­jí­cích po její smr­ti bylo navr­že­no něko­lik kon­spi­rač­ních teo­rií.


Foto: George Barris | Volné dílo


Translated with www.DeepL.com/Translator z Wikipedie.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,74423 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58551 KB. | 05.02.2023 - 08:08:16