Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Marie Terezie a její Habsburkové - komiksový příběh největší české panovnice

Marie Terezie a její Habsburkové - komiksový příběh největší české panovnice

MarieTer
MarieTer

Zdeněk Ležák je čes­ký spi­so­va­tel, redak­tor časo­pi­su ABC a pub­li­cis­ta, kte­rý absol­vo­val lite­rár­ní aka­de­mii Josefa Škvoreckého v Praze. Vydal něko­lik romá­nů a něko­lik his­to­ric­kých komik­sů napří­klad Jail City, Stopa legi­o­ná­ře II., Ve jmé­nu Husa nebo Tři krá­lo­vé. Jeho nej­zná­měj­ší komiks je Karel IV. Pán svě­ta, kde je Karel IV. vykres­len jako super­hr­di­na. Knihu ilu­stro­val Rudolf Suran (naro­zen 1996), výtvar­ník a gra­fik, kte­rý navště­vu­je ate­li­ér vol­né gra­fi­ky a ilu­stra­ce Dušana Kállaya na VŠVU v Bratislavě.

Kniha na mě od začát­ku půso­bí jako dost nauč­ná a nevím, jest­li u ní děti vydr­ží až do kon­ce. Trochu mě zkla­ma­lo, že kníž­ka není celá v komik­su, mož­ná by nás v pro­čí­tá­ní našich dějin tolik nenu­di­la. Připomnělo mi to škol­ní léta, avšak obráz­ky byly aspoň men­ší odmě­nou za čte­ní naší těž­ké his­to­rie. Komiksu je věno­va­ná pou­ze cca 1/3 kni­hy a jed­ná asi 50 stran. Celá kni­ha obsa­hu­je 160 stran. Vazba kni­hy po prv­ním pře­čte­ní vypa­dá, že se bude asi brzy roz­pa­dat.

Tato kníž­ka nám při­blí­ží vlád­nu­tí jedi­né naší čes­ké panov­ni­ce. V kni­ze se dozví­me hod­ně infor­ma­cí o rodu Habsburků a nalez­ne­me zde i prů­řez vál­ka­mi, kte­rý­mi muse­la za své vlá­dy Marie Terezie pro­jít. Nejsou to jen vál­ky, kte­ré kom­pli­ko­va­ly její vlád­nu­tí. Ve vyprá­vě­ní nalez­ne­te i spous­tu dat, kte­rá jsou důle­ži­tá a byla opě­vo­vá­na ve vlas­ti­vě­dě, tak­že mla­dým čte­ná­řům tyto data aspoň tro­chu utkví v hla­vě, tedy pokud je kníž­ka bude bavit. Je vidět, že Zdeněk Ležák se věnu­je his­to­rii, v kni­ze je vše detail­ně popsá­no, ale mys­lím, že děti to moc neza­ujme a neo­ce­ní jeho sna­hu. Moc hez­ky je v kni­ze vlo­žen rodokmen Marie Terezie, kte­rý kaž­dé­mu obo­ha­tí mozek o kou­sek naší čes­ké his­to­rie. Poznáme tro­chu blí­že 16 dětí Marie Terezie, i kte­ré s dětí vydr­že­lo násled­ně nejdéle vlád­nout. Písmo je střed­ně veli­ké, a tak s ním nebu­de mít nikdo pro­blémy. Obrázky jsou veli­ce pěk­né a zapa­da­jí do vyprá­vě­né­ho tex­tu auto­rem. Doporučuji kni­hu číst po jed­not­li­vých kapi­to­lách s men­ším časo­vým odstu­pem, děti by se v ní totiž moh­ly lehce ztra­tit nebo by se jim z celé té his­to­rie dat a jed­not­li­vých názvů rodů a panov­ní­ků zamo­tat hla­va. Ke kníž­ce mám ješ­tě jed­nu výtku, nelí­bí se mi zvo­le­ný styl písma, kte­rým jsou pojme­no­vá­ny jed­not­li­vé kapi­to­ly, je matou­cí a občas neby­lo snad­né roz­luš­tit, o jaké pís­me­no se jed­ná, pro­to­že tak div­ně splý­vá, tak­že si mys­lím, že ten­to styl do kni­hy pro děti nepat­ří.

Komiksová část je veli­ce pěk­ná a moc mě zau­ja­la. Je zde prů­řez doby vlá­dy Marie Terezie od 10. dub­na 1741 až po 27. břez­na 1764. Na mal­bách si dal Rudolf Suran oprav­du zále­žet. Texty jsou vtip­né a sro­zu­mi­tel­né, jen ško­da, že o tom neby­la celá kni­ha. Komiks je zakon­čen vel­kou por­tré­to­vou mal­bou Marie Terezie přes celou stra­nu kni­hy, kte­rá kni­hu hez­ky ukon­či­la.

Pokud by kni­ha byla celá zpra­co­va­ná jako komiks, urči­tě by zau­ja­la více čte­ná­řů, tak­to mi to při­jde tro­chu odflák­nu­té. Spisovatel se chtěl zřej­mě zavdě­čit kaž­dé­mu, ale tak­to to bohu­žel nefun­gu­je a je to ško­da, pro­to­že nápad to byl dob­rý spo­jit his­to­rii s komik­sem, ško­da, že jen z 1/3.


  • Autor:Zdeněk Ležák, Rudolf Suran
  • Žánr:komiks, dět­ská nauč­ná edi­ce
  • Nakladatelstvi:EDIKA
  • Datum vydá­ní: 01.05.2017
  • Doporučeno od:9 let
  • EAN:9788026610694
  • Počet stran:160 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:210x297 - váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

Kniha ke kou­pi na Albatorosmedia.cz za 319 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68845 s | počet dotazů: 214 | paměť: 55862 KB. | 21.05.2022 - 23:42:29