Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Marie Fredrikssonová

Marie Fredrikssonová

Fredrikssonová

Marie Fredrikssonová, původ­ním jmé­nem Gun-Marie Fredriksson (* 30. květ­na 1958 Össjö - † 9. pro­sin­ce 2019), byla švéd­ská zpě­vač­ka, skla­da­tel­ka a pia­nist­ka. Proslula pře­de­vším ve sku­pi­ně Roxette, kte­rou zalo­ži­la spo­lu s Perem Gesslem roku 1986. Na svém kon­tě však měla i sólo­vé pro­jek­ty. Zemřela ráno 9. pro­sin­ce 2019 po dlou­hé nemo­ci ve věku 61 let.

Začátky

Začínala v kape­le Strul, kte­rou vedl její teh­dej­ší pří­tel. Její dal­ší kape­la, vytvo­ře­ná s novým pří­te­lem, se jme­no­va­la MaMas Barn. S ní hrá­la po barech ve měs­tě Halmstad. Zde si její­ho talen­tu povšimli v polo­vi­ně 80. let spo­leč­ně Per Gessle (v té době zpě­vák popu­lár­ní švéd­ské sku­pi­ny Gyllene Tider) a zná­mý švéd­ský zpě­vák Lasse Lindbom. Ten jí nabí­dl, aby spo­lu nazpí­va­li duet (Så nära nu). Gessle i Lindbom Marii pře­svěd­čo­va­li, aby zahá­ji­la sólo­vou kari­é­ru. Marie tak nato­či­la své prv­ní sólo­vé album Het vind, kte­ré pro­du­ko­val Lindbom. Roku 1986 vyda­la dru­hé sólo­al­bum Den sjun­de vågen, kte­ré z ní uči­ni­lo jed­nu z nej­zná­měj­ších zpě­va­ček ve Švédsku.

Globální úspěch s Roxette

Gessle, Lindbom, Marie a Mats Persson se poté poku­si­li roz­jet novou kape­lu nazva­nou Spännande Ostar, ale Gessle při­šel brzy s novým kon­cep­tem: duo, kte­ré by tvo­řil on a Marie, a kte­ré by zpí­va­lo ang­lic­ky a poku­si­lo se pro­ra­zit mimo hra­ni­ce Švédska. Zvolil název Roxette. Kapela měla rych­le úspěch, přes­to Marie stá­le sou­běž­ně zpí­va­la sólo­vě a švéd­sky a roku 1987 vyda­la tře­tí sólo­vé album Efter stor­men. Zlom při­šel roku 1989, kdy Roxette nahrá­li super­hit The Look, kte­rý zazna­me­nal mimo­řád­ný mezi­ná­rod­ní úspěch a vytvo­řil z Roxette jed­ny z nej­zná­měj­ších švéd­ských uměl­ců ve svě­tě. Z alba Look Sharp! (dru­hé album Roxette) ihned zazna­me­nal podob­ný úspěch i song Listen to Your Heart. Marie se tedy zača­la věno­vat plně Roxette. Popularitu Roxette, zejmé­na v USA, umoc­nil hit It Must Have Been Love k fil­mu Pretty Woman s Julií Robertsovou a Richardem Gerem v hlav­ních rolích. Roku 1991 Roxette při­šli s tře­tím albem Joyride. V roce 1992 Marie nahrá­vá vel­mi osob­ní a intim­ní album Den stän­di­ga resan. Další des­ku „I En Tid Som Var“ vyda­la roku 1996.

Rakovina a comeback

V počát­cích Roxette, roku 1987

Roku 2002 u ní léka­ři obje­vi­li zhoub­ný mozko­vý nádor.[1] Podstoupila ope­ra­ci, sérii che­mo­te­ra­pií a radi­o­te­ra­pií a nároč­nou rekon­va­lescen­ci. Učila se zno­va číst, psát, počí­tat. Vyhledávala klid a zača­la malo­vat. Údajně oslep­la na pra­vé oko. Dva roky se vyhý­ba­la veřej­nos­ti, při­šla si v té době pře­vzít pou­ze vyzna­me­ná­ní od krá­le Carla Gustafa XVI. Až roku 2005 poskyt­la roz­ho­vor dení­ku Aftonbladet, kde ozná­mi­la, že rako­vi­nu pora­zi­la a chce se vrá­tit k hud­bě. Učinila tak dvě­ma sólo­vý­mi des­ka­mi, její prv­ní ang­lic­kou The Change a švéd­sky zpí­va­nou deskou cover ver­zí Min Bäste Vän. Připravila také výsta­vu svých obra­zů nazva­nou After The Change. Roku 2009 po del­ší době obno­vi­la spo­lu­prá­ci s Perem Gesslem. Roxette vystou­pi­li jako hlav­ní hvězdy tur­né Night of the Proms se sym­fo­nic­kým orchestrem v pro­jek­tu spo­ju­jí­cí­ho popu­lár­ní a váž­nou hud­bu. Mimořádný zájem pub­li­ka je při­měl k regu­lér­ní­mu come­bac­ku a vydá­ní nové­ho stu­di­o­vé­ho alba Charm School roku 2011. Následovalo úspěš­né svě­to­vé tur­né v letech 2011-2012, kdy vystou­pi­li také ve vypro­da­ných halách v Praze a Ostravě. Do Prahy se vrá­ti­li zno­vu v roce 2015 a 21. květ­na toho roku vystou­pi­li v O2 aré­ně.[2]

Diskografie

  • Het vind (1984)
  • Den sjun­de vågen (1985)
  • Efter stor­men (1987)
  • Den stän­di­ga resan (1992)
  • I en tid som vår (1996)
  • The Change (2004)
  • Min bäs­te vän (2006)
  • Nu! (2013)

Reference

  1.  VLASÁK, Vladimír. Zpěvačka kape­ly Roxette pora­zi­la rako­vi­nu. iDNES.cz [onli­ne]. 2005-11-01 [cit. 2015-05-22]. Dostupné onli­ne.
  2.  VEDRAL, Honza. RECENZE: Tryznu za Roxette neroz­prou­di­la ani vybrn­ká­va­ná Holka mod­ro­o­ká. iDNES.cz [onli­ne]. 2015-05-22 [cit. 2015-05-22]. Dostupné onli­ne.

Foto:

Popis
English: Marie Fredriksson of Roxette live at Odderøya Live 2012
Datum
ZdrojVlastní dílo
AutorJørund F Pedersen
Další ver­ze

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04253 s | počet dotazů: 241 | paměť: 53938 KB. | 01.08.2021 - 17:56:09