Kritiky.cz > Recenze knih > María Hesseová – Frida Kahlo – Působivý ilustrovaný životopis

María Hesseová – Frida Kahlo – Působivý ilustrovaný životopis

016

Bohatě ilu­stro­va­ný netra­dič­ní prů­vod­ce živo­tem slav­né mexic­ké malíř­ky, naro­ze­né 6. čer­ven­ce 1907 v Coyoacánu, vás doslo­va pohl­tí. Vychází z jejích obra­zů, den­ních zázna­mů i mno­ha roz­ho­vo­rů. Je psán for­mou dení­ku a pro­vá­zí jej mno­ho obráz­ků, jež vychá­ze­jí z Fridiných děl.

Začátek půso­bí dět­sky a bez­pro­střed­ně, přes­to­že se v tex­tu již obje­vu­jí názna­ky uva­žo­vá­ní, jehož byla schop­na jako dospě­lá žena. Píše o dět­ství v obtíž­ném obdo­bí mexic­ké revo­lu­ce, vzpo­mí­ná na prv­ní lás­ku, Alejandra, i na setká­ní se svou nej­vět­ší lás­kou, malí­řem Diegem Riverou. Popisuje náraz auto­bu­su, jenž jí způ­so­bil čet­ná zra­ně­ní, i to, jak vše vní­ma­la. Tato tra­gic­ká udá­lost ji navzdo­ry vše­mu utr­pe­ní při­ved­la k malo­vá­ní, její vel­ké váš­ni. Jelikož zůsta­la na dlou­hou dobu upou­tá­na na lůž­ko, mat­ka jí zavě­si­la nad postel zrca­dlo a otec daro­val bar­vy. Ztvárňovala samu sebe, pro­to­že, jak říká, trá­vi­la mno­ho času o samo­tě a jedi­né, co zna­la nej­lé­pe, byla její oso­ba.

Když se zota­vi­la, s odhod­lá­ním Diegu Riverovi uká­za­la čty­ři své obráz­ky. Když mu při­nes­la pátý, pro­hlá­sil, že má talent. Jejich lás­ka vyús­ti­la ve svat­bu, kona­nou 21. srp­na 1929.

V roce 1930 se man­že­lé pře­stě­ho­va­li do Spojených stá­tů z důvo­du Diegových pra­cov­ních zaká­zek a o rok poz­dě­ji do New Yorku, jenž ji nadchl a pozna­la tam i Lucienne Blochovou, kte­rá se sta­la její dobrou pří­tel­ky­ní.

Následuje obdo­bí ces­to­vá­ní a návra­tů do Mexika, po němž se jí stýska­lo. Čtenářům se svě­řu­je se svým román­kem se Lvem Trockým i s dal­ší­mi lás­ka­mi.

„Nejsem surre­a­list­kou, jak řekl André Breton. Nikdy jsem nema­lo­va­la sny, ale vlast­ní sku­teč­nost,“ podo­tý­ká.

Před čte­ná­ři nic neza­stí­rá a odkrý­vá list po lis­tu mno­há tajem­ství své­ho živo­ta i srd­ce.  Naplnilo ji štěs­tím, když zača­la vysta­vo­vat v gale­rii v New Yorku a sta­la se uzná­va­nou díky dílu. Konečně vystou­pi­la ze stí­nu své­ho muže, kte­ré­ho vel­mi milo­va­la až do kon­ce živo­ta. Čtenář spo­lu s Fridou pro­chá­zí odlou­če­ním i návra­ty v jejím man­žel­ství. Bylo stej­ně bouř­li­vé a tem­pe­ra­ment­ní jako ona sama.

Z celé kni­hy sálá nezdol­ná tou­ha po živo­tě, tvor­bě, po roz­le­tu. Frida se zti­šu­je až na samém sklon­ku živo­ta, kdy se vli­vem mno­ha ope­ra­cí sta­hu­je do sebe a malu­je záti­ší. Až do posled­ní chví­le je znát, že tato uměl­ky­ně byla jedi­neč­nou osob­nos­tí, jež milo­va­la život a nachá­ze­la v sobě ohrom­nou vůli jít za svý­mi tou­ha­mi i sny.

Kniha upo­zor­ňu­je na její nej­vý­znam­něj­ší díla, mezi nimiž jsou i obra­zy: Frida a Diego Riverovi, Co jsem vidě­la ve vodě, Dvě Fridy, Laň či Ať žije život (Melouny).

Je znát, že María Hesseová věno­va­la zpra­co­vá­ní malíř­či­na pří­bě­hu mno­ho času a úsi­lí. Životopis je vel­mi čti­vý a neod­trh­la jsem od něj oči, dokud nebyl dočte­ný. Sálá z něj tou­ha Fridiny duše po roz­le­tu, přes­to­že její nemoc­né tělo ji táh­lo k zemi. Obrazový živo­to­pis je určen všem, kte­ří mají rádi dílo této talen­to­va­né tvůr­ky­ně.


  • Rok vydá­ní: 2019
  • ISBN: 978-80-264-2713-1
  • Nakladatel: CPRESS
  • Vazba: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • Počet stran: 152
  • Rozměry: 178,0 x 252,0 x 17,0 mm
  • Jazyk: čes­ky
  • Kategorie: fak­to­gra­fic­ká bio­gra­fie
  • Hodnocení: 97 %
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Frida Kahlo — Působivý ilu­stro­va­ný živo­to­pis
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...