Kritiky.cz > Recenze knih > María Hesseová – Frida Kahlo – Působivý ilustrovaný životopis

María Hesseová – Frida Kahlo – Působivý ilustrovaný životopis

016

Bohatě ilu­stro­va­ný netra­dič­ní prů­vod­ce živo­tem slav­né mexic­ké malíř­ky, naro­ze­né 6. čer­ven­ce 1907 v Coyoacánu, vás doslo­va pohl­tí. Vychází z jejích obra­zů, den­ních zázna­mů i mno­ha roz­ho­vo­rů. Je psán for­mou dení­ku a pro­vá­zí jej mno­ho obráz­ků, jež vychá­ze­jí z Fridiných děl.

Začátek půso­bí dět­sky a bez­pro­střed­ně, přes­to­že se v tex­tu již obje­vu­jí názna­ky uva­žo­vá­ní, jehož byla schop­na jako dospě­lá žena. Píše o dět­ství v obtíž­ném obdo­bí mexic­ké revo­lu­ce, vzpo­mí­ná na prv­ní lás­ku, Alejandra, i na setká­ní se svou nej­vět­ší lás­kou, malí­řem Diegem Riverou. Popisuje náraz auto­bu­su, jenž jí způ­so­bil čet­ná zra­ně­ní, i to, jak vše vní­ma­la. Tato tra­gic­ká udá­lost ji navzdo­ry vše­mu utr­pe­ní při­ved­la k malo­vá­ní, její vel­ké váš­ni. Jelikož zůsta­la na dlou­hou dobu upou­tá­na na lůž­ko, mat­ka jí zavě­si­la nad postel zrca­dlo a otec daro­val bar­vy. Ztvárňovala samu sebe, pro­to­že, jak říká, trá­vi­la mno­ho času o samo­tě a jedi­né, co zna­la nej­lé­pe, byla její oso­ba.

Když se zota­vi­la, s odhod­lá­ním Diegu Riverovi uká­za­la čty­ři své obráz­ky. Když mu při­nes­la pátý, pro­hlá­sil, že má talent. Jejich lás­ka vyús­ti­la ve svat­bu, kona­nou 21. srp­na 1929.

V roce 1930 se man­že­lé pře­stě­ho­va­li do Spojených stá­tů z důvo­du Diegových pra­cov­ních zaká­zek a o rok poz­dě­ji do New Yorku, jenž ji nadchl a pozna­la tam i Lucienne Blochovou, kte­rá se sta­la její dobrou pří­tel­ky­ní.

Následuje obdo­bí ces­to­vá­ní a návra­tů do Mexika, po němž se jí stýska­lo. Čtenářům se svě­řu­je se svým román­kem se Lvem Trockým i s dal­ší­mi lás­ka­mi.

„Nejsem surre­a­list­kou, jak řekl André Breton. Nikdy jsem nema­lo­va­la sny, ale vlast­ní sku­teč­nost,“ podo­tý­ká.

Před čte­ná­ři nic neza­stí­rá a odkrý­vá list po lis­tu mno­há tajem­ství své­ho živo­ta i srd­ce.  Naplnilo ji štěs­tím, když zača­la vysta­vo­vat v gale­rii v New Yorku a sta­la se uzná­va­nou díky dílu. Konečně vystou­pi­la ze stí­nu své­ho muže, kte­ré­ho vel­mi milo­va­la až do kon­ce živo­ta. Čtenář spo­lu s Fridou pro­chá­zí odlou­če­ním i návra­ty v jejím man­žel­ství. Bylo stej­ně bouř­li­vé a tem­pe­ra­ment­ní jako ona sama.

Z celé kni­hy sálá nezdol­ná tou­ha po živo­tě, tvor­bě, po roz­le­tu. Frida se zti­šu­je až na samém sklon­ku živo­ta, kdy se vli­vem mno­ha ope­ra­cí sta­hu­je do sebe a malu­je záti­ší. Až do posled­ní chví­le je znát, že tato uměl­ky­ně byla jedi­neč­nou osob­nos­tí, jež milo­va­la život a nachá­ze­la v sobě ohrom­nou vůli jít za svý­mi tou­ha­mi i sny.

Kniha upo­zor­ňu­je na její nej­vý­znam­něj­ší díla, mezi nimiž jsou i obra­zy: Frida a Diego Riverovi, Co jsem vidě­la ve vodě, Dvě Fridy, Laň či Ať žije život (Melouny).

Je znát, že María Hesseová věno­va­la zpra­co­vá­ní malíř­či­na pří­bě­hu mno­ho času a úsi­lí. Životopis je vel­mi čti­vý a neod­trh­la jsem od něj oči, dokud nebyl dočte­ný. Sálá z něj tou­ha Fridiny duše po roz­le­tu, přes­to­že její nemoc­né tělo ji táh­lo k zemi. Obrazový živo­to­pis je určen všem, kte­ří mají rádi dílo této talen­to­va­né tvůr­ky­ně.


 • Rok vydá­ní: 2019
 • ISBN: 978-80-264-2713-1
 • Nakladatel: CPRESS
 • Vazba: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
 • Počet stran: 152
 • Rozměry: 178,0 x 252,0 x 17,0 mm
 • Jazyk: čes­ky
 • Kategorie: fak­to­gra­fic­ká bio­gra­fie
 • Hodnocení: 97 %
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Frida Kahlo — Působivý ilu­stro­va­ný živo­to­pis
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Všechno je jinak - Vzpomínky prof. MUDr. Ervína Adama, M.D., Ph.D., (* 1922)16. ledna 2019 Všechno je jinak - Vzpomínky prof. MUDr. Ervína Adama, M.D., Ph.D., (* 1922) Když se v roce 2017 přehnal Texasem hurikán Harvey a napáchal velké škody, profesor Ervín Adam prožíval již devadesátý pátý rok svého života a stejně, jako se to stalo několikrát […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni5. února 2016 MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni Líbivá publikace na křídovém papíře využívá popularity televizního pořadu MasterChef Česko, který koncem loňského roku odvysílala televize Nova.  Ta soutěž prezentovala jako „velkolepou […]
 • Dmitry Glukhovsky - Soumrak9. listopadu 2019 Dmitry Glukhovsky - Soumrak Glukhovsky, známý autor populárního a oceňovaného postapokalyptického románu Metro 2033, který se dokonce dočkal i neméně slavné videoherní adaptace, přichází "na svět" s další knihou. […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou19. října 2019 Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou Luna je ještě velmi mladá stříbrná elfka, která je nadána mnoha magickými schopnostmi. Nežije však s lidmi, ale s vlky, kteří ji vychovali. Jelikož byla stále ještě moc mladá, tak […]
 • Andrea Corqueirová - Republikáni, šokující odhalení (1999)19. října 2019 Andrea Corqueirová - Republikáni, šokující odhalení (1999) Unholy Cathedral, Praha - 1999Mnoho z vás si jistě pamatuje na politickou stranu SPR-RSČ, která nám tuším že po dvě volební období seděla v Poslanecké Sněmovně. Já o nich teď dokonce píši […]
 • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […]
 • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […]
 • Ženy, klíč ke spokojenosti je v nás - sebevědomí, emoce, vztahy7. října 2019 Ženy, klíč ke spokojenosti je v nás - sebevědomí, emoce, vztahy Umět naslouchat, vyjádřit své emoce a umět s nimi pracovat, udržovat pozitivní vztahy s blízkými, s okolím, prožívat svou vnitřní harmonii, mít naplněný partnerský život, to jsou základní […]