Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > MAREK PILIP (VFX supervizor)

MAREK PILIP (VFX supervizor)

PraniKMani

Muž, kte­rý pra­cu­je na vizu­ál­ních efek­tech fil­mu, měl u Přání k mání i se svým týmem dva­nác­ti lidí co dělat.

Jestli někdo doká­že čaro­vat, tak je to ten­to člo­věk. Umí ze zamra­če­né oblo­hy udě­lat slu­neč­nou, vyma­zat lano, za kte­ré herec či kaska­dér visí, zaří­dit, aby z jed­no­ho mra­ku zača­lo sně­žit…

Ve fil­mu Přání k mání jste nemě­nil jen oblo­hu a neu­ma­zá­val lana, bylo toho dale­ko víc, že?

V tom­to fil­mu je oko­lo 270 tri­ko­vých zábě­rů, v běž­ném fil­mu je to tak 60 – 80, tak­že ano, upra­vo­va­li jsme mno­ho zábě­rů a někte­ré výraz­ně. Například u scé­ny v prá­del­ně jsou sku­teč­ní pou­ze dět­ští her­ci, všech­no ostat­ní je dodě­la­né. Dodělávali jsme noč­ní Karlovy Vary za oknem a mno­ho dal­ší­ho.

Jak vol­nou ruku jste měl při vytvá­ře­ní vizu­ál­ních efek­tů? Musel jste se držet přes­ných zadá­ní nebo byla mož­nost do fil­mu kre­a­tiv­ně zasáh­nout? Koho napadla ta zvlášt­ní rych­lodrá­ha nad měs­tem?

Režisér Vít Karas byl ote­vře­ný nápa­dům a návrhům ostat­ních a jeho výtvar­né poje­tí bylo inspi­ru­jí­cí. Architekt Ondřej Lipenský je vel­mi šikov­ný a jako zásad­ní posta­vu vidím i kame­ra­ma­na Pavla Berkoviče.

Režisér od nás vyža­do­val nápa­dy, sta­věl výzvy. Společně jsme se roz­mýš­le­li, jakým smě­rem půjde­me. Rychlodráha byl původ­ně můj nápad, zapra­co­val jsem tam při­po­mín­ky ostat­ních.

Jak jste s fil­mem spo­ko­je­ný? Povedlo se to?

Já nikdy nejsem úpl­ně spo­ko­je­ný. Vždy se dá ješ­tě něco udě­lat lépe. A samo­zřej­mě nikdy nemá­te úpl­ně vol­né pole, vždy exis­tu­jí ome­ze­ní, ať už finanč­ní, tech­nic­ké či časo­vé. Vzhledem k man­ti­ne­lům, kte­ré jsme měli, si mys­lím, že se nemá­me za co sty­dět. Film se pove­dl.

Je pro Vás film Přání k mání něčím zvlášt­ní, výji­meč­ný?

Na podob­ném fil­mu jsem ješ­tě nepra­co­val. Je to pro mě prv­ní dět­ský fan­ta­sy pří­běh. Lokace u fil­mu byly krás­ně vybra­né, hez­ky se to tre­fi­lo, Karlovy Vary jsou oprav­du kou­zel­né. Přání k mání pat­ří k těm nej­krás­něj­ším fil­mům, na kte­rých jsem pra­co­val.

Těšíte se na Vánoce? Jsou kou­zel­né? A co bys­te si přál, kdy­bys­te měl jed­no přá­ní?

Vánoce mám vel­mi rád a od té doby, co se nám naro­di­la dce­ra, jsou oprav­du kou­zel­né. Těším se na ně. Přeju si zdra­ví, pro všech­ny své blíz­ké.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Na střeše - Herci a jejich role7. února 2019 Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar se například jmenuje podle hudebního skladatele Reného Rypara, který složil hudbu k oběma […]
  • Jakub Šmíd - rozhovor30. května 2018 Jakub Šmíd - rozhovor Váš celovečerní debut Laputa byl víceméně výpovědí o jedné, vám věkově blízké, generaci, zatímco hrdinové vašeho nového filmu jsou generačně rozvrstveni: kluk na prahu puberty, teenagerka, […]
  • JAKUB PRACHAŘ – Marek, přítel Lindy21. srpna 2019 JAKUB PRACHAŘ – Marek, přítel Lindy Film otevíráte tragikomickou scénkou s Petrou Hřebíčkovou. Improvizovali jste při ní, nebo jste se striktně drželi scénáře? Tam nešlo improvizovat, protože Petr Kolečko je tak fantastický […]
  • IVA K. JESTŘÁBOVÁ (scenáristka)7. března 2018 IVA K. JESTŘÁBOVÁ (scenáristka) „Byla to čirá radost“  Postavy vašeho příběhu zachycujeme v nelehké životní situaci. Přesto je příběh plný humoru a optimismu. Je to i váš pohled na zvládání obtíží? Rozhodně. Právě v […]
  • Jindřich Skokan (rozhovor)30. května 2018 Jindřich Skokan (rozhovor) Jaké pro tebe bylo samotné natáčení? Film Na krátko je mým prvním filmem. Do té doby jsem s kamerou a filmováním zkušenosti vůbec neměl. Pan režisér Jakub Šmíd si mě vybral při […]
  • MICHAELA PECHÁČKOVÁ (Johana. Ta, kterou miluje Albert, ta, která si říká Žoán)6. prosince 2017 MICHAELA PECHÁČKOVÁ (Johana. Ta, kterou miluje Albert, ta, která si říká Žoán) Míša hraje už od svých 4 let v reklamách, seriálech a zahrála si i v pohádce Tři bratři. Role Johany ve filmu Přání k mání je její první velkou rolí. Michaela zpívá, navštěvuje školu […]
  • JANA PREISSOVÁ - Maminka Heleny8. listopadu 2019 JANA PREISSOVÁ - Maminka Heleny Naposledy jste stála před filmovou kamerou v historickém dramatu Řád před patnácti lety. Proč jste přijala právě nabídku od režisérky Lenky Kny na tuhle zimní komedii? Je to o rodině a […]
  • Jirka Mádl, herec31. května 2019 Jirka Mádl, herec Jaká byla tvoje první reakce když si četl scénář Rafťáků? Dostal jsem ho den před natáčením a úplně jsem ho dočetl až asi čtrnáctej natáčecí den, takže moje reakce byla, že to holt nějak […]
  • Aleš Bílík - Matěj26. února 2016 Aleš Bílík - Matěj Kdo je vlastně váš Matěj? Je to jeden ze základní dvojice Kuba - - Matěj, což jsou „skorobráchové“. Matěj je rozumnější z té dvojice, klidnější, méně potrhlý… Zachraňuje všechny ty […]
  • Rozhovor s Arnoštem Goldflamem13. dubna 2017 Rozhovor s Arnoštem Goldflamem Jak se vám spolupracovalo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně potkali? Ó ano! Před lety mě režíroval v pohádce Zmrazený Vasil! Myslím, že to bylo jeho první dílo. A teď teda zas […]