Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > MAREK PILIP (VFX supervizor)

MAREK PILIP (VFX supervizor)

PraniKMani

Muž, kte­rý pra­cu­je na vizu­ál­ních efek­tech fil­mu, měl u Přání k mání i se svým týmem dva­nác­ti lidí co dělat.

Jestli někdo doká­že čaro­vat, tak je to ten­to člo­věk. Umí ze zamra­če­né oblo­hy udě­lat slu­neč­nou, vyma­zat lano, za kte­ré herec či kaska­dér visí, zaří­dit, aby z jed­no­ho mra­ku zača­lo sně­žit…

Ve fil­mu Přání k mání jste nemě­nil jen oblo­hu a neu­ma­zá­val lana, bylo toho dale­ko víc, že?

V tom­to fil­mu je oko­lo 270 tri­ko­vých zábě­rů, v běž­ném fil­mu je to tak 60 – 80, tak­že ano, upra­vo­va­li jsme mno­ho zábě­rů a někte­ré výraz­ně. Například u scé­ny v prá­del­ně jsou sku­teč­ní pou­ze dět­ští her­ci, všech­no ostat­ní je dodě­la­né. Dodělávali jsme noč­ní Karlovy Vary za oknem a mno­ho dal­ší­ho.

Jak vol­nou ruku jste měl při vytvá­ře­ní vizu­ál­ních efek­tů? Musel jste se držet přes­ných zadá­ní nebo byla mož­nost do fil­mu kre­a­tiv­ně zasáh­nout? Koho napadla ta zvlášt­ní rych­lodrá­ha nad měs­tem?

Režisér Vít Karas byl ote­vře­ný nápa­dům a návrhům ostat­ních a jeho výtvar­né poje­tí bylo inspi­ru­jí­cí. Architekt Ondřej Lipenský je vel­mi šikov­ný a jako zásad­ní posta­vu vidím i kame­ra­ma­na Pavla Berkoviče.

Režisér od nás vyža­do­val nápa­dy, sta­věl výzvy. Společně jsme se roz­mýš­le­li, jakým smě­rem půjde­me. Rychlodráha byl původ­ně můj nápad, zapra­co­val jsem tam při­po­mín­ky ostat­ních.

Jak jste s fil­mem spo­ko­je­ný? Povedlo se to?

Já nikdy nejsem úpl­ně spo­ko­je­ný. Vždy se dá ješ­tě něco udě­lat lépe. A samo­zřej­mě nikdy nemá­te úpl­ně vol­né pole, vždy exis­tu­jí ome­ze­ní, ať už finanč­ní, tech­nic­ké či časo­vé. Vzhledem k man­ti­ne­lům, kte­ré jsme měli, si mys­lím, že se nemá­me za co sty­dět. Film se pove­dl.

Je pro Vás film Přání k mání něčím zvlášt­ní, výji­meč­ný?

Na podob­ném fil­mu jsem ješ­tě nepra­co­val. Je to pro mě prv­ní dět­ský fan­ta­sy pří­běh. Lokace u fil­mu byly krás­ně vybra­né, hez­ky se to tre­fi­lo, Karlovy Vary jsou oprav­du kou­zel­né. Přání k mání pat­ří k těm nej­krás­něj­ším fil­mům, na kte­rých jsem pra­co­val.

Těšíte se na Vánoce? Jsou kou­zel­né? A co bys­te si přál, kdy­bys­te měl jed­no přá­ní?

Vánoce mám vel­mi rád a od té doby, co se nám naro­di­la dce­ra, jsou oprav­du kou­zel­né. Těším se na ně. Přeju si zdra­ví, pro všech­ny své blíz­ké.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80540 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53619 KB. | 21.09.2021 - 16:04:26