Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > MAREK NĚMEC - Mišo

MAREK NĚMEC - Mišo

Nemec

Hrajete zábav­né­ho milov­ní­ka žen­ské­ho poko­le­ní a navíc drs­né­ho čle­na Horské služ­by – to je doce­la pří­jem­ná herec­ká úlo­ha, ne? Jak jste si tuhle roli uží­val?

Já jsem si původ­ně dělal zálusk spíš na figu­ru Richarda, kte­ré­ho hra­je Martin Dejdar... (smích) Moje posta­va Mišo je pla­y­boy, což je pozi­ce, do kte­ré mě občas někdo vrh­ne. Je tako­vý bez­sta­rost­ný cha­lan. Fakt ale je, že při­ná­ší do děje urči­té odleh­če­ní, a to mě bavi­lo. Navíc reži­sér­ka Lenka Kny nám tu a tam umož­ni­la si s posta­va­mi hrát a růz­ně blb­nout.

Jak jste na tom se zim­ní­mi spor­ty? Nakolik za vás zaska­ko­va­li kaska­dé­ři?

Mišo sur­fu­je, lyžu­je, ská­če, jez­dí na skút­ru, potá­pí se, pokud zrov­na neo­te­ví­rá pro­sec­co na Everestu – dělá pros­tě všech­no a nej­líp! Na skút­ru jsem se musel nau­čit jez­dit, ale nebyl to pro­blém, jsem motor­kář. Na snow­bo­ar­du jsem taky jez­dil já, jen v jed­né nebez­peč­něj­ší scé­ně za mě zaska­ko­va­li kaska­dé­ři. Schválně, jest­li to divá­ci pozna­jí.

Jak vzpo­mí­ná­te na chlad­né natá­če­ní v tatran­ských výš­kách?

To jsem se jed­nou takhle vra­cel z noč­ní­ho natá­če­ní, kte­ré se pro­táh­lo dej­me tomu o tři hodi­ny. Jel jsem lanov­kou přes hře­ben zpát­ky do Jasné, ale ona se zasek­la a tři čtvr­tě hodi­ny jsme se v ní ve vět­ru hou­pa­li a mrz­li. Těšíte se, až se zahře­je­te na poko­ji v hote­lu, ale zjis­tí­te, že je tam ote­vře­né okno. A je noc, tope­ní neto­pí. Tak se chce­te zahřát hor­kou spr­chou, ale když pus­tí­te hor­kou vodu, namrz­lá spr­cho­vá vanič­ka prask­ne. Tak jako posled­ní mož­nost na zahřá­tí vypi­je­te celý mini­bar. A nako­nec skon­čí­te pod dekou a pouš­tí­te na sebe aspoň hor­ký vzduch fénem. To okno jsem samo­zřej­mě ráno ote­vřel já, abych si pěk­ně vyvět­ral… I tako­vé momen­ty jsem v Tatrách zažil.

Muži vět­ši­nou nehol­du­jí roman­tic­kým kome­di­ím. Vezmete občas něja­kou na milost?

No jas­ně. Když jsou dob­ře udě­la­né, což býva­jí vět­ši­nou brit­ské roman­tic­ké kome­die, je to nád­he­ra. Notting Hill, Čtyři svat­by a jeden pohřeb nebo Láska nebeská. Ta je exce­lent­ní. Mišo je moje prv­ní role v roman­tic­kém fil­mu. A klid­ně bych si zahrál něja­kou dal­ší. Nějakýho mrzou­ta, kte­rý se musí napra­vit, nebo křeh­ký­ho ele­gá­na, co si nevě­ří.

Jaká herec­ká part­ner­ka je Anička Polívková nada­ná neza­mě­ni­tel­ným komic­kým talen­tem?

Nejsme lidi stej­né krev­ní sku­pi­ny, naše živo­ty i vkus jsou dia­me­t­rál­ně odliš­né. Museli jsme to všech­no sla­dit.

Myslím, že se to ve finá­le zada­ři­lo.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85774 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53482 KB. | 27.09.2021 - 06:05:11