Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Marek Lambora opustil romantiku a představí se ve filmu UBAL A ZMIZ

Marek Lambora opustil romantiku a představí se ve filmu UBAL A ZMIZ

LAMBORA 007 foto Vojtech Resler
LAMBORA 007 foto Vojtech Resler

Marek Lambora opus­til roman­ti­ku a před­sta­ví se ve fil­mu UBAL A ZMIZ jako obdi­vo­va­ný divo­ký rocker, kte­ré­ho zbož­ňu­jí davy fany­nek

 

Na něko­li­ka mís­tech Prahy v těch­to dnech pokra­ču­je natá­če­ní kome­die Ubal a zmiz, jejíž děj se ode­hrá­vá v prů­bě­hu jed­né šíle­né noci. Autor scé­ná­ře a reži­sér fil­mu Adam Hobzik, kte­rý se nechal vol­ně inspi­ro­vat sty­lem fil­mů reži­sé­ra Guye Ritchieho, sní­mek ozna­ču­je slo­vy „Sbal pra­chy a vypad­ni po čes­ku“. Diváky v kinech čeká vel­ká fil­mo­vá bláz­ni­vá noč­ní jíz­da, kde jde o vel­ké pení­ze, podiv­ný kšeft s balí­kem trá­vy a o seká­ní malíč­ků.

Na noč­ní Žižkov zablou­di­la celebri­ta v podá­ní Marka Lambory, aby zde zaži­la neu­vě­ři­tel­nou noc. André (Marek Lambora) je rocker. Ale má pro­blém. Podepsal smlou­vu, ve kte­ré se zava­zu­je k nato­če­ní třech popo­vých alb pro tee­nage­ry. André se na veřej­nos­ti tvá­ří jako hvězda, jen­že uvnitř šílí. Celý svůj byt, auto i slá­vu by vymě­nil za jed­nu pořád­nou rocker­skou noc. A přes­ně to se mu spl­ní, když si na letiš­ti omy­lem vez­me cizí kufr. Příběh se dohrá­vá v žiž­kov­ské čtvr­ti, oci­tá­me se v praž­ském Bronxu, jak řekl Marek Lambora„Tato role je tro­chu akč­něj­ší, než jsem do této chví­le hrál. Je zde tro­š­ka tes­toste­ro­nu, tak­že jsem to vzal oka­mži­tě. Je to pro mě pří­jem­ná změ­na. Moje posta­va Andrého je duší rocker, kte­rý ale bohu­žel blá­zen pode­psal smlou­vu s mana­že­rem na tři roky, kdy se upsal tak tro­chu ďáblu a musí vydá­vat CD, kte­ré mu někdo píše. Je pod vel­kou kon­t­ro­lou a jeho tvor­ba je cíle­ná na tee­nage­ry – na fanyn­ky, což není jeho šálek kávy. A tato dneš­ní noc mu nabíd­ne, to, co vždyc­ky chtěl. Něco pořád­né­ho zaži­je a vrá­tí se tam, kde kdy­si začal.“

Postava Andrého milu­je koži­chy a po vzo­ru Davida Bowieho jsou pro něj znač­kou roc­ku, záro­veň talisma­nem a sou­čás­tí jeho extra­va­gant­ní image, kte­rou se slav­ný mla­dík vyzna­ču­je. Marek Lambora kro­mě nápad­né­ho kos­tý­mu, výraz­né­ho úče­su a líče­ní, pro­zra­dil s nad­sáz­kou, co vše se musel pro tuto roli nau­čit: „Mlátit lidi popel­ní­kem umím, tak­že to je v poho­dě. Jediné čeho se obá­vám, bude rych­lá honič­ka v autě, mám řídit  nadu­pa­nou  čer­ve­nou  Corvettu s obsa­hem přes 500 koní a bude tam vel­ká akč­ní jíz­da s kaska­dé­ry a část tra­sy mám řídit i já.“

Marek Lambora si na noč­ním natá­če­ní na Žižkově pochva­lo­val vtip­ný scé­nář a výbor­nou spo­lu­prá­ci se sce­náris­tou a reži­sé­rem Adamem Hobzikem: „Nemám rád, když se točí kome­die na prv­ní dobrou a pokud se posta­vy pře­tva­řu­jí, což reži­sér Adam Hobzik nechce. Takže to vypa­dá, že kome­die Ubal a zmiz, bude jiná, nepů­jde zde o trap­ný humor.“ Režisér Adam Hobzik vzka­zu­je divá­kům, na co se můžou v kině těšit: „Ubal a zmiz bude čer­ná kome­die, bude to tako­vý rych­lý, barev­ný, zábav­ný film, kde se řeší spous­ta pří­bě­hů najed­nou.“

 

Film Ubal a zmiz bude mít pre­mi­é­ru 11. břez­na 2021 a do kin jej uve­de dis­tri­buč­ní spo­leč­nost CinemArt.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87059 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56621 KB. | 02.07.2022 - 17:19:09