Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Marek Epstein o vzniku scénáře k filmu Posel

Marek Epstein o vzniku scénáře k filmu Posel

E Epsteijn
E Epsteijn
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdy vzni­kl scé­nář a jaká byla jeho gene­ze?

 Na tuhle otáz­ku už nedo­ká­žu přes­ně odpo­vě­dět, mys­lím, že je to nejmé­ně pět let. Text puto­val z ruky do ruky, vět­ši­nou se líbil, ale nikdo neměl odva­hu ho točit. Záporný hrdi­na film před­ur­ču­je ke komerč­ní­mu neú­spě­chu.

Proč jste si pro ten­to pří­běh vybral jako hlav­ní­ho hrdi­nu mes­sen­ge­ra?

Přiznám se, že vel­mi rád jez­dím na kole. Nemyslím si, že dob­ře, vytr­va­le, ani tech­nic­ky. Kolo je pro mě pro­stře­dek k vel­mi rych­lé­mu pře­su­nu po vlast­ní ose. Znásobuje mé síly a mož­nos­ti. Dává mi svo­bo­du. Vidím v něm alter­na­ti­vu. Je to stroj, kte­rý doká­že para­dox­ně vra­cet své­ho maji­te­le do pří­ro­dy.

Je pro­stře­dí poslíč­ků něčím spe­ci­fic­ké?

Dělat poslíč­ka na kole roz­hod­ně nemů­že­te dlou­ho. Je to namá­ha­vé, vyčer­pá­va­jí­cí a nebez­peč­né. Přijde mi, že vět­ši­na mla­dých lidí, kte­ří se tím živí, sto­jí před roz­hod­nu­tím, co s živo­tem dál. A tako­vý moment je dra­ma­tic­ky zají­ma­vý.

Proč se hlav­ní hrdi­na roz­ho­dl skon­čit s dosa­vad­ním způ­so­bem živo­ta a živit se úpl­ně jinak?

V našem pří­bě­hu ho k tomu donu­tí tragé­die, kte­rou zavi­ní, ale nedo­ká­že si ji při­znat. Celý pří­běh je o tom, že před spous­tou pro­blé­mů se dá na kole ujet. Před sebou samým ale neu­je­de ani Armstrong, ani nikdo jiný. Jednou pros­tě musí­te slézt zpát­ky na zem.

Proč ve vašem pří­bě­hu mají dva mla­dí lidé potře­bu sta­rat se o něko­ho slab­ší­ho, jako­by tou­ži­li po tom, aby je někdo potře­bo­val, aby na nich byl závis­lý.

Myslím, že jste si i sama odpo­vě­dě­la. Protože po tom tou­ží mož­ná kaž­dý.

Jak odpo­ví­dá herec­ké obsa­ze­ní vašim před­sta­vám? Došlo u postav k věko­vé­mu posu­nu? Mé před­sta­vy nejsou důle­ži­té. Když jsem psal Posla, měl jsem před oči­ma hrdi­nu, kte­rý je sám sebou, doko­na­lý a jedi­neč­ný… ostat­ně jako kaž­dý hrdi­na, o kte­rém čte­te nebo dokon­ce píše­te. Myslím, že Matěj Hádek je talen­to­va­ný herec a Vláďa Michálek reži­sér, kte­rý doká­že z dob­rých her­ců vymač­kat výji­meč­né výko­ny.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,26837 s | počet dotazů: 241 | paměť: 59817 KB. | 17.08.2022 - 21:14:02