Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Manuál pro milovníka kávy - Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu

Manuál pro milovníka kávy - Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu

ManualKava
ManualKava

Milujete kávu, ale nemů­že­te cho­dit po kavár­nách? Chcete si doma při­pra­vit sku­teč­ně dobrou kávu, ale neví­te jak? Právě v tomhle vám pora­dí tato kni­ha, díky kte­ré se nau­čí­te, jak si doma jed­no­du­še a lev­ně při­pra­vit výbor­nou kávu, kte­rou bude­te milo­vat.

Kniha je pro milov­ní­ky kva­lit­ní kávy oprav­du doko­na­lá. Najdete tam všech­no pro to, abys­te si doma moh­li dělat kva­lit­ní kávu, kte­rou si bude­te vychut­ná­vat vždy, když bude­te chtít. Navíc je celá kni­ha krás­ně gra­fic­ky zpra­co­vá­ní, což vás při čte­ní urči­tě potě­ší a i jenom samot­né lis­to­vá­ní kni­hou je vel­ká radost.

V kni­ze se dozví­te spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí. Dozvíte se všech­no až od úpl­ných zákla­dů fil­tra­ce, přes dru­hy kávy a posu­zo­vá­ní chu­tí až po to, jak vybrat to správ­né vyba­ve­ní. Hodně jsem oce­ňo­va­la, že když byla kapi­to­la o vyba­ve­ní, uvá­dě­ly se i ceny a vy si tak může­te vytvo­řit kon­krét­ní před­sta­vu o tom, kolik bude­te muset inves­to­vat do cel­ko­vé­ho vyba­ve­ní.

Kapitola, kte­rá se mi také vel­mi líbi­la, byla ta, kde byly popi­so­vá­ny všech­ny mož­né meto­dy pří­pra­vy. Vždy je tam uve­de­na základ­ní spe­ci­fi­ka­ce, ingre­di­en­ce, postup a pří­pad­ně něja­ké tipy a rady. Je to sku­teč­ně skvě­lé. Další mnou hod­ně oce­ňo­va­ná věc, byla pří­lo­ha, kde byly sepsá­ny všech­ny tipy, rady a tri­ky. Díky tomu se nau­čí­te dělat kávu tak, abys­te moh­li říct, že to je ta nej­lep­ší káva, kte­rou jste kdy chut­na­li.

Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ju všem, co milu­jí kávu a chtě­jí si ji doma při­pra­vit jako pro­fe­si­o­nál, pro­to­že věřím, že ta kni­ha z vás doká­že udě­lat pro­fe­si­o­ná­la.


Žánr:
Literatura světová, Kuchařky
Vydáno:2018, Grada
Počet stran:264
ISBN:978-80-271-0640-

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,78624 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56625 KB. | 29.06.2022 - 05:49:13