Kritiky.cz > Recenze knih > Manipulace a propaganda na pozadí současné informační války

Manipulace a propaganda na pozadí současné informační války

Manipulace

Jak moc sebou nechá­me mani­pu­lo­vat? Do jaké míry vychá­ze­jí naše názo­ry oprav­du z nás? A je vůbec mož­né věřit ale­spoň z čás­ti maso­vým médi­ím? Nejen na tyto otáz­ky se sna­ží odpo­vě­dět kni­ha Jozefa Ftorka s názvem mani­pu­la­ce a pro­pa­gan­da na poza­dí sou­čas­né infor­mač­ní vál­ky.

Propaganda a sna­ha o ovliv­ně­ní veřej­né­ho míně­ní (ať už za úče­lem náku­pu něja­ké­ho pro­duk­tu nebo vstu­pu země do vál­ky) tu byly prak­tic­ky odne­pa­mě­ti. V této kni­ze vám autor na něko­li­ka pří­kla­dech uká­že, jak snad­né je docí­lit toho, aby si dav (kte­ré­ho jste sou­čás­tí i vy) mys­lel to, co si mys­let má. Aby zamě­řil svou pozor­nost „tím správ­ným smě­rem“ a urči­tí lidé díky tomu dosáh­li svých cílů. Jedna z prv­ních věcí, na kte­rou autor upo­zor­ní, je, že veš­ke­ré pub­lic relati­ons nebo­li PR není nic jiné­ho než pro­pa­gan­da s hez­čím názvem.

Kniha je roz­dě­le­na do cel­kem dva­nác­ti kapi­tol, při­čemž kaž­dá z nich obsa­hu­je ješ­tě něko­lik pod­ka­pi­tol. Každé téma je tedy pře­hled­ně zpra­co­vá­no, ačko­liv čte­nář má pocit, že vše se neu­stá­le točí kolem fak­tu, že jsme prak­tic­ky v kaž­dém oka­mži­ku naše­ho živo­ta ovliv­ňo­vá­ni. Televize, rádio, novi­ny, kul­tur­ní akce, zkrát­ka ve všech odvět­vích kolem nás jsou lidé, kte­ří nás potře­bu­jí někam nasmě­ro­vat. Mohlo by se zdát, že tato myš­len­ka hra­ni­čí s para­no­i­ou, ale na zce­la kon­krét­ních pří­kla­dech může­me vidět, že je to spíš nao­pak. Náš pocit, že se může­me svo­bod­ně roz­ho­do­vat, byl až dět­sky naiv­ní.

Záměrem auto­ra ale urči­tě neby­lo jen vydě­sit čte­ná­ře. Snaží se pře­de­vším dopo­drob­na vysvět­lit způ­so­by, kte­rý­mi se nás pokou­ší tzv. eli­ta ovliv­ňo­vat a tím pádem snad i při­spět k tomu, abychom do budouc­na při­stu­po­va­li ke kaž­dé infor­ma­ci kri­tic­ky a obe­zřet­ně.

Tuto kni­hu bys­te si roz­hod­ně měli poří­dit, pokud se chce­te zamýš­let nad otáz­ka­mi, kte­ré by byly pro mno­ho lidí nepří­jem­né.

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Grada.cz za 298 Kč.


Manipulace a propaganda na pozadí současné informační války
Hodnocení: 4.7 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky26. června 2018 Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky S upířími sériemi jako by se v posledních desetiletích roztrhl pytel. Troufám si ale říct, že Bratrstvo černé dýky pohltí i toho, kdo upírům jinak příliš neholduje. Válka, tvrdé boje, […]
  • Pravidla copywritingu rychle a jednoduše11. srpna 2019 Pravidla copywritingu rychle a jednoduše Co si představíte pod pojmem copywriting? Většina lidí by odpověděla, že to má něco společného s psaním. Ano, měla by pravdu, i když jen částečně. Copywriting je totiž více než jen pouhé […]
  • Deník, který vám pomůže být tady a teď2. října 2018 Deník, který vám pomůže být tady a teď Kolikrát se denně přistihnete, že myšlenkami bloudíte v budoucnosti či minulosti, aniž byste pořádně vnímali, co se děje kolem vás právě v přítomném okamžiku? Nová knížka Tady a teď je […]
  • Za plotem - kniha - recenze - 100 %11. dubna 2017 Za plotem - kniha - recenze - 100 % V téhle knize se zabývá hlavní hrdina doktor Dvořák o záhadných případech, se kterými se potkal, pozor lidově řečeno – v blázinci, jinak psychiatrické léčebně. K tomu má i pomoc a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Uč se protiklady s kouzelným kolečkem8. června 2018 Uč se protiklady s kouzelným kolečkem Hezký záměr naučit děti protiklady si klade za cíl kniha Uč se protiklady s kouzelným kolečkem.  Děti se za pomoci kouzelného kolečka a doprovodných obrázků naučí rozlišovat, co je velké a […]