Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Mandalorian - Chapter 9: The Search (S02E01)

Mandalorian - Chapter 9: The Search (S02E01)

Mad09

Mandaloriana (Pedro Pascal) jeho hle­dá­ní po ostat­ních Mandalorianech zave­de zpát­ky na Tatooine...

Jsou Star Wars znač­ka, kte­rá by měla být doje­na skrz „tele­viz­ní“ seri­á­ly? Ještě 2 roky nazpá­tek bych vám řekl, že niko­liv a jaké­ko­liv teh­dej­ší plá­ny na to, že Jon Favreau chys­tá pro stre­a­mo­va­cí služ­bu Disney+ hra­ný Star Wars seri­ál bych hned­ka začal odsu­zo­vat. Jenomže čím dál tím více sli­bů o tom, že nás čeká vel­ko­le­pý záži­tek, kte­rý se z fle­ku vyrov­ná fil­mo­vé tvor­bě a pře­de­vším luxus­ně vypa­da­jí upou­táv­ky nazna­či­li, že jsem mož­ná byl až za pří­liš pře­hna­né­ho pozé­ra. No a pak před rokem při­šel výsledek- 1. série Mandaloriana byla úžas­ná, spl­ňo­va­la více­mé­ně vše, co chce fan­da Star Wars od Star Wars a pře­de­vším se sku­teč­ně vyrov­na­la celo­ve­čer­ním fil­mům a v pří­pa­dě ose­ká­ní na dél­ku celo­ve­čer­ní­ho fil­mu by na vel­kém plát­ně bez­po­chy­by půso­bi­la jako jeden z nej­vět­ších bloc­kbus­te­rů loň­ské­ho roku. Šlo o úspěch jak po kri­tic­ké tak i divác­ké strán­ce a tak logic­ky muse­lo dojít na obno­ve­ní seri­á­lu pro 2. sérii, kte­rou nám naštěs­tí situ­a­ce kolem COVID-19 neod­lo­ži­la a tudíž se od dneš­ní­ho dne může­me sku­teč­ně rado­vat z toho, že kaž­dý pátek dora­zí nová epi­zo­da Mandaloriana. A naštěs­tí to navíc vypa­dá, že se dru­hou sérii kle­sat nebu­de.

První epi­zo­da dru­hé série/Devátá epi­zo­da celé­ho seri­á­lu s podti­tu­lem The Marshal je reží­ro­va­ná samot­ným Jonem Favreauem. Ten je tvůr­cem, showrun­ne­rem i sce­náris­tou seri­á­lu, během 1. série ovšem nesti­hl reží­ro­vat byť jen jedi­ný díl a mrze­lo ho to. Hned star­tem 2. série si ale svou absen­ci na režij­ní žid­li 1. série vyku­pu­je a ujmul se tak režie epi­zo­dy, kte­rá by měla roze­vřít vrát­ka skrz celé 2. sérii a doká­zat, že 2. sérii se oprav­du kle­sat nebu­de. A poved­lo se mu to!

Druhá série svým star­tem vůbec nekle­sá opro­ti té původ­ní. Hned od začát­ku se daří budo­vat auru, že se opět dívá­me na něco vel­ko­le­pé­ho, na něco obrov­ské­ho, co by si svou pří­tom­nost na vel­kém plát­ně vylo­že­ně zaslou­ži­lo. Start Mandaloriana II sku­teč­ně vypa­dá jako obrov­ský fil­mo­vý bloc­kbus­ter, kte­rý chce­te vidět na co nej­vět­ším plát­ně a to pře­de­vším, když se v závě­reč­né akč­ní sek­ven­ci roz­táh­ne obra­zov­ka na 25 x 14 met­rů a sku­teč­ně to půso­bí jako ta vel­ko­le­pá sek­ven­ce, kte­rá se v IMAXU roz­táh­ne na co nej­vět­ší šíř­ku a veli­kost, abys­te si tuhle epic­kou závě­reč­nou bitvu moh­li užít, co to jde.

Mandalorian se opět před­sta­vu­je jako nesku­teč­ně cool hrdi­na a už v úvod­ní sek­ven­ci se před­ve­de jako nesku­teč­ný bad ass, kte­rý sice pod beska­ro­vou zbro­jí skrý­vá čis­té srd­ce, to ovšem nezna­me­ná, že bys­te ho chtě­li roz­zu­řit, o čemž se mimo­cho­dem pře­svěd­čí i posta­va Gora Koreshe v podá­ní Johna Leguizama, při­čemž bit­ka s jeho pohůn­ky je stej­ně tak sty­lo­vá, jak nazna­čo­va­li ukáz­ky. Zároveň je tu pořád nej­roz­to­mi­lej­ší McGuffin všech dob AKA Baby Yoda, kte­rý s Mandem pořád tvo­ří tu nej­víc neprav­dě­po­dob­nou dvo­ji­ci a je radost na tuhle zvlášt­ní dvo­ji­ci pohle­dět.

2. sérii Mandaloriana se už v samot­ném úvo­du opět poda­ří před­sta­vit vše co si od Star Wars představuje- Očividně pes­t­rý svět růz­ných ras, vylo­že­nou atmo­sfé­ru a pocit toho, že jsme ve svě­tě pře­da­le­ké gala­xie, což se daří i díky méně či více oči­vid­ným odka­zům na širo­ký svět Star Wars a pře­de­vším sku­teč­nou atmo­sfé­ru toho, že se dívá­me na epic­kou sci-fi jízdu.

Pilot dru­hé série si vět­ši­nu času drží vybu­do­va­nou wes­ter­no­vou atmo­sfé­ru, kde ten­to­krá­te opět trá­ví­me čas na pla­ne­tě Tatooine, což je opět sta­vi­dlem pro něko­lik odka­zů od legen­dár­ní­ho dro­i­da R5, kte­rý je dost mož­ná nej­ví­ce neu­zna­ný hrdi­na pře­da­le­ké gala­xie až po Sarlaccovu jámu. Přitom ale nehro­zí, že byl Chapter 9 nut­ně kopí­ro­va­la Chapter 5, pro­to­že se Mando ten­to­krá­te vydá na zce­la jiný okruh pla­ne­ty Tatooine a pře­de­vším se zde funkč­ně poda­ří napo­jit seri­ál na šir­ší myto­lo­gii svě­ta Star Wars.

Zatím co 1. série před­sta­vi­la zce­la nové posta­vy, 2. série by měla více sázet na zná­mé posta­vy, kte­ré tak seri­ál defi­ni­tiv­ně zapo­jí do šir­ší­ho kon­tex­tu. Velmi funkč­ně se zde uká­že, jak na zni­če­ní Hvězdy smr­ti II zrov­na moh­la rea­go­vat malá ves­nič­ka na Tatooine a pře­de­vším se zde koneč­ně začí­ná pra­co­vat s posta­vou Boby Fetta. Ne, Boba Fett si tuto epi­zo­du pro sebe neu­krad­ne. Je tu ovšem posta­va Cobba Vantha, kte­rý si od Jawů zakou­pil Fettovo brně­ní a nyní tak brá­ní své měs­to jakož­to mar­šál v brně­ní Mandaloriana. Do role Vantha zde byl obsa­zen Timothy Olyphant, kte­rý je v téhle roli nesku­teč­ně sym­pa­tic­ký a pře­de­vším i přes začá­teč­ní roze­pře pra­me­ní­cí z toho, že Mandalorian tak úpl­ně nesne­se, že man­da­lo­ri­án­ské brně­ní nosí někdo, kdo není Mandalorian poda­ří mezi těmi­to dvě­ma muži vybu­do­vat vzá­jem­ný respekt a více­mé­ně přá­tel­ství. Cobb Vanth je pře­de­vším posta­va, kte­rá se svou expo­zi­cí skrz (mimo­cho­dem vel­mi funkč­ně vyu­ži­tý) fla­shback před­sta­ví jako vel­mi zají­ma­vý cha­rak­ter a tak začne­te dou­fat, že Cobba Vantha v podá­ní Olyphanta nevi­dí­me napo­sled.

Chapter 9 sku­teč­ně před­sta­vu­je wes­ter­no­vou záplet­ku, kde ves­nič­ku tero­ri­zu­je jeden Kraytský drak a je tak na Mandovi a Vanthovi, aby ve spo­lu­prá­ci s tusken­ský­mi jezd­ci tuto stvů­ru zasta­vi­li. Design téhle potvo­ry je nesku­teč­ně zají­ma­vý a pře­de­vším ta závě­reč­ná kon­fron­ta­ce s ní, kte­rá je sku­teč­ně vystři­že­na jako z IMAX plát­na a je jed­no­du­še kuler­vou­cí a bude zají­ma­vé sle­do­vat, zda se něja­ká akč­ní sek­ven­ce v 2. sérii bude moc vůbec této kon­fron­ta­ci vyrov­nat.

Kameraman Baz Idione parád­ně pra­cu­je s osví­ce­ním a už pilo­tem 2. série se uka­zu­je, že vizu­ál­ně se oprav­du níž nepů­jde. Je to nesku­teč­ně nád­her­ný a pře­de­vším se opět daří budo­vat ilu­zi, že vše kolem je živé. Poušť vypa­dá rea­lis­tic­ky, veš­ke­ré kuli­sy vypa­da­jí živě a po strán­ce kos­tý­mů se tu opět někdo nesku­teč­ně vyřá­dil a pře­de­vším zbroj Boby Fetta sku­teč­ně jako by vypadla té z Impéria vra­cí úder a Návratu Jediho.

Skladatel Ludwig Göransson vytvo­řil též novou muzi­ku, kte­rá se též vyrov­ná té ze série prv­ní a cel­ko­vě je Chapter 9 ide­ál­ním před­po­kla­dem toho, že 2. série sku­teč­ně pokle­sem nebu­de. A jen dou­fám, že s tím závě­reč­ným WOW momen­tem se bude ješ­tě nějak pra­co­vat. Protože jenom pohled na toho­to dří­ve nej­ne­bez­peč­něj­ší­ho a aktu­ál­ně oči­vid­ně zni­če­né­ho zabi­já­ka mi dává do hla­vy jedi­nou myš­len­ku..... CHCI VÍC!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


  • Mandalorian - 2. série29. prosince 2020 Mandalorian - 2. série Mandalorian (Pedro Pascal) byl pověřen aby Dítě vrátil k jeho lidem- Jediům. Mandalorian se tak s Dítětem vydává na cestu napříč galaxii, při kterém se setká se starými i novými spojenci a […] Posted in TV Recenze
  • Mandalorian: Chapter 11: The Heiress13. listopadu 2020 Mandalorian: Chapter 11: The Heiress Mandalorian (Pedro Pascal) se vydává na širé moře a přitom pozná nečekané spojence... Mandalorian: Chapter 11- Režii si vzala na starost Bryce Hallas Howard, přičemž tato herečka a […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 16: The Rescue (S02E08) - Čeká na nás nečekané cameo. :-)18. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 16: The Rescue (S02E08) - Čeká na nás nečekané cameo. :-) Mandalorian (Pedro Pascal) a jeho spojenci se vydávají na nebezpečnou záchranu... Mandalorian: Chapter 16- Finále druhé série se ujmul režisér Peyton Reed, tedy ten samý člověk, který již […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 14: The Tragedy (S02E06)6. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 14: The Tragedy (S02E06) Mandalorian (Pedro Pascal) a Dítě cestují na pradávné místo... Mandalorian: Chapter 14- Před rozborem nejnovějšího dílu mi to nedá a vyjádřím se k jistému obvinění o tom, že dávám každému […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 12: The Siege (S02E04)23. listopadu 2020 The Mandalorian - Chapter 12: The Siege (S02E04) Mandalorian (Pedro Pascal) se kvůli nové misi spojí se svými starými spojenci Carou Dune (Gina Carano) a Greefem Kargou (Carl Weathers)... Mandalorian: Chapter 12- Opravdu se nechci […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 15: The Believer (S02E07)14. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 15: The Believer (S02E07) Mandalorian (Pedro Pascal) se vydává na nebezpečnou misi..... Mandalorian- Chapter 15: Abych se ve svých rozborech nejnovějších dílů Mandaloriana pořád jenom neopakoval, rozhodl jsem se […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 13: The Jedi (S02E05)28. listopadu 2020 The Mandalorian - Chapter 13: The Jedi (S02E05) Mandalorian (Pedro Pascal) a Dítě pokračují na své cestě skrz nebezpečnou galaxii... Mandalorian: Chapter 13- Epizod Mandaloriana už vzniklo dost. Osobně se mi líbili opravdu všechny. Za […] Posted in TV Recenze
  • Mandalorian - 1. série30. října 2020 Mandalorian - 1. série Seriál Mandalorian je zasazen 5 let po konci události Star Wars: Epizody VI- Návratu Jediho a odehrává se tak mezi pádem Impéria a vzestupem Prvního řádu. Seriál sleduje našeho hlavního […] Posted in TV Recenze
  • Vřískot 210. ledna 2022 Vřískot 2 V kině začíná houstnout atmosféra. Všude kolem jsou lidé v maskách s fosforeskujícími noži (pozornost od filmové společnosti). Začíná premiéra nového filmu Ostří, který byl natočen podle […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,54434 s | počet dotazů: 204 | paměť: 54797 KB. | 26.01.2022 - 07:20:27