Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Mandalorian: Chapter 11: The Heiress

Mandalorian: Chapter 11: The Heiress

Mand11

Mandalorian (Pedro Pascal) se vydá­vá na širé moře a při­tom pozná neče­ka­né spo­jen­ce...

Mandalorian: Chapter 11- Režii si vza­la na sta­rost Bryce Hallas Howard, při­čemž tato hereč­ka a začí­na­jí­cí reži­sér­ka nemá s prv­ním hra­ným Star Wars seri­á­lem v his­to­rii prv­ní zku­še­nost. Dcera Rona Howarda (reži­sé­ra Solo: Star Wars Story) už před­tím reží­ro­va­la Chapter 4- The Sanctuary, kte­rá mož­ná v souč­tu pat­ři­la mezi ty slab­ší epi­zo­dy prv­ní série, přes­to šlo ale teh­dy o jed­nu z prv­ních zku­še­nos­tí s režií a Chapter 4 měla veskr­ze výbor­né dra­ma­tur­gic­ké tem­po, památ­né momen­ty a pře­de­vším před­sta­vi­la jed­nu z dulě­ži­tých postav seriálu- Cara Dune. A prá­vě ohled­ně setká­vá­ní nových a zásad­ních postav si zřej­mě Bryce Dallas Howard po Chapter 11 udě­lá v rám­ci Mandaloriana jas­ný tra­de­mark.

Stejně jako Chapter 4 před­vá­dí Chapter 11 v rám­ci seri­á­ly nové posta­vy, kte­ré urči­tě nevi­dí­me napo­sle­dy a pře­de­vším jde dokon­ce v jed­nom pří­pa­dě o posta­vu, kte­rá se v rám­ci káno­nu neob­je­vu­je popr­vé. Definitivně se totiž vra­cí posta­va Bo-Katan Kryze ze seri­á­lů Star Wars: Klonové vál­ky a Star Wars: Povstalci a její živou tvář jí pro­půj­či­la její seri­á­lo­vá hla­so­vá před­sta­vi­tel­ka Katee Sackhoff. To ovšem není jedi­ná zají­ma­vá věc na celé Chapter 11.

Definitivně se musí potvr­dit po tře­tí epi­zo­dě dru­hé série jed­na věc- Mandalorian II vypa­dá ješ­tě vel­ko­le­pě­ji a řeme­sl­ně doko­na­le­ji než 1. série. Celý seri­ál ve své dru­hé sérii zatím půso­bí ješ­tě více fil­mo­vě a opět se tu před­vá­dí akč­ní sek­ven­ce, kte­ré by na vel­kém plát­ně jed­no­du­še divá­ka posa­di­li do sedač­ky.

Dosud Mandalorian před­sta­vo­val spí­še eas­ter eggy a pomrk­nu­tí na šir­ší svět Star Wars, tepr­ve až zde se ale defi­ni­tiv­ně seri­ál (A vlast­ně celá hra­ná tvor­ba Star Wars) pro­lí­ná s udá­lost­mi ani­mo­va­ných seri­á­lů, čímž se tyto seri­á­ly defi­ni­tiv­ně stá­va­jí důle­ži­tou sou­čás­tí zave­de­né­ho káno­nu. Opět se na začát­ku epi­zo­dy nava­zu­je přes­ně na konec epi­zo­dy před­cho­zí a opět jsme vrže­ni do akč­ní půl­ho­di­no­vé jízdy, kde dochá­zí k dal­ším eas­ter eggům (AT-AT, Mon Calamari!) a pře­de­vším se defi­ni­tiv­ně vrhá­me do udá­los­ti, kte­ré roz­hod­ně budou mít vliv na dal­ší dění a tudíž se tato epi­zo­da dá nazvat vším, jenom ne výplň­ko­vou.

Dochází sice k leh­ké­mu odka­zo­vá­ní na udá­los­ti z ani­mo­va­ných seri­á­lu, ono­mu setká­vá­ní se zná­mou posta­vou z těch­to seri­á­lů, ale ani chví­li to neza­vá­ní fan ser­vi­cem, kte­rý je tla­če­ný na sílu. Naopak setká­ní se sta­ro­no­vou posta­vou je v podá­ní Kate Sackhoff nesku­teč­ně fajn a jsem rád, že jsme Bo-Katan urči­tě nevi­dě­li napo­sle­dy. I její par­ťá­ci v podá­ní Mercedes Varnado a Simona Kassianidese jsou fajn, nej­víc mi ale udě­lal radost Titus Welliver, kte­rý se zde obje­vil v roli nepo­jme­no­va­né­ho impe­ri­ál­ní­ho kapi­tá­na, v téhle roli mě ale nesku­teč­ně bavil a dou­fám, že jsme ho též nevi­dě­li napo­sle­dy.

Tahle epi­zo­da je plná skvě­lých prak­tic­kých efek­tů, epic­kých a úžas­ných akč­ních sek­ven­cí (hned něko­lik půjde řadit mezi dosa­vad­ní vrcho­ly seri­á­lu) a pře­de­vším sku­teč­né osu­do­vos­ti. Skutečně máte po epi­zo­dě pocit, že tyhle udá­los­ti budou mít na násle­du­jí­cí dění něja­ké násled­ky. Titulní Mandalorian je při­tom všem uve­den do inter­ak­ce s Mandaloriany, kte­ří nema­jí pro­blém si svou mas­ku sun­dat a vzni­ká tak mezi nimi zají­ma­vý kon­flikt, kte­rý pří­pad­ně jed­nou též může vyús­tit ve změ­ny Mandovým ide­á­lů. Fakt, že se tu pořád doká­že zají­ma­vým způ­so­bem pra­co­vat s hlav­ním hrdi­nou je výbor­ný a tahle posta­va se stá­vá čím dál tím více kom­plex­něj­ší a zají­ma­věj­ší než se na samot­ném počát­ku seri­á­lu moh­lo zdát.

Vidět par­tu Mandalorianů v akci sku­teč­ně stá­lo za to a dru­há série zatím sku­teč­ně vykro­či­la vět­ším, epič­těj­ším a pře­de­vším doko­na­lej­ším sty­lem, kte­rý se snad v rám­ci dal­ších epi­zod poda­ří pone­chat. A věřím tomu, zvláš­tě když se již brzy potká­me s dal­ší legen­dár­ní posta­vou z ani­mo­va­ných seri­á­lů, kte­rá na svůj hra­ný debut pořád čeká. This Is the Way!

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


  • Mandalorian - 2. série29. prosince 2020 Mandalorian - 2. série Mandalorian (Pedro Pascal) byl pověřen aby Dítě vrátil k jeho lidem- Jediům. Mandalorian se tak s Dítětem vydává na cestu napříč galaxii, při kterém se setká se starými i novými spojenci a […] Posted in TV Recenze
  • Mandalorian - Chapter 9: The Search (S02E01)30. října 2020 Mandalorian - Chapter 9: The Search (S02E01) Mandaloriana (Pedro Pascal) jeho hledání po ostatních Mandalorianech zavede zpátky na Tatooine... Jsou Star Wars značka, která by měla být dojena skrz „televizní“ seriály? Ještě 2 roky […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 16: The Rescue (S02E08) - Čeká na nás nečekané cameo. :-)18. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 16: The Rescue (S02E08) - Čeká na nás nečekané cameo. :-) Mandalorian (Pedro Pascal) a jeho spojenci se vydávají na nebezpečnou záchranu... Mandalorian: Chapter 16- Finále druhé série se ujmul režisér Peyton Reed, tedy ten samý člověk, který již […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 12: The Siege (S02E04)23. listopadu 2020 The Mandalorian - Chapter 12: The Siege (S02E04) Mandalorian (Pedro Pascal) se kvůli nové misi spojí se svými starými spojenci Carou Dune (Gina Carano) a Greefem Kargou (Carl Weathers)... Mandalorian: Chapter 12- Opravdu se nechci […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 10: The Passenger (S02E02)6. listopadu 2020 The Mandalorian - Chapter 10: The Passenger (S02E02) Mandalorian (Pedro Pascal) musí na riskantní cestě přepravit cestujícího se vzácným nákladem... Režie už celkem 10. dílu prvního hraného seriálu ze světa Star Wars se ujmul Peyton Reed, […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 14: The Tragedy (S02E06)6. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 14: The Tragedy (S02E06) Mandalorian (Pedro Pascal) a Dítě cestují na pradávné místo... Mandalorian: Chapter 14- Před rozborem nejnovějšího dílu mi to nedá a vyjádřím se k jistému obvinění o tom, že dávám každému […] Posted in TV Recenze
  • Mandalorian - 1. série30. října 2020 Mandalorian - 1. série Seriál Mandalorian je zasazen 5 let po konci události Star Wars: Epizody VI- Návratu Jediho a odehrává se tak mezi pádem Impéria a vzestupem Prvního řádu. Seriál sleduje našeho hlavního […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 15: The Believer (S02E07)14. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 15: The Believer (S02E07) Mandalorian (Pedro Pascal) se vydává na nebezpečnou misi..... Mandalorian- Chapter 15: Abych se ve svých rozborech nejnovějších dílů Mandaloriana pořád jenom neopakoval, rozhodl jsem se […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 13: The Jedi (S02E05)28. listopadu 2020 The Mandalorian - Chapter 13: The Jedi (S02E05) Mandalorian (Pedro Pascal) a Dítě pokračují na své cestě skrz nebezpečnou galaxii... Mandalorian: Chapter 13- Epizod Mandaloriana už vzniklo dost. Osobně se mi líbili opravdu všechny. Za […] Posted in TV Recenze
  • Vřískot 210. ledna 2022 Vřískot 2 V kině začíná houstnout atmosféra. Všude kolem jsou lidé v maskách s fosforeskujícími noži (pozornost od filmové společnosti). Začíná premiéra nového filmu Ostří, který byl natočen podle […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47691 s | počet dotazů: 211 | paměť: 54207 KB. | 18.01.2022 - 19:41:01