Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Mandalorian - 2. série

Mandalorian - 2. série

Mand02Ser

Mandalorian (Pedro Pascal) byl pově­řen aby Dítě vrá­til k jeho lidem- Jediům. Mandalorian se tak s Dítětem vydá­vá na ces­tu napříč gala­xii, při kte­rém se setká se sta­rý­mi i nový­mi spo­jen­ci a záro­veň se bude muset popa­so­vat s mno­ha pře­káž­ka­mi včet­ně samot­né­ho Impéria, kte­ré po Dítěti pořád pát­rá...

Star Wars pro mě zna­me­na­jí oprav­du hod­ně. Společně s Harrym Potterem, Pánem prs­te­nů, původ­ním Spider-Manem Sama Raimiho nebo Piráty z Karibiku mi tyhle sním­ky uká­za­li, že lid­ská kre­a­ti­vi­ta nezná mezí a film tak může před­sta­vit fik­tiv­ní svě­ty, kte­ré jsou napros­to feno­me­nál­ně vymyš­le­né a jeho hrdi­no­vé záro­veň můžou zaží­vat zážit­ky o kte­rých se nám může pou­ze zdát. Star Wars George Lucase jsou v tomhle ohle­du dost mož­ná pro mě osob­ně nej­zá­sad­něj­ší, pro­to­že bys­te těž­ce jin­de hle­da­li svět, kte­rý má pro­mýš­le­ný svůj svět tak doko­na­le, že obsa­hu­je stov­ky ras, stov­ky pla­net a má též roz­pra­co­va­né pří­běhy pro nej­růz­něj­ší ved­lej­ší charaktery(jediný svět, kte­rý v tom­to může kon­ku­ro­vat je jenom Svět Středozemě J. R. R. Tolkiena). Když Disney kou­pil Star Wars za 4 mili­ar­dy dola­rů tak jsem pís­kal nad­še­ním, pro­to­že šan­ce, že někdy uvi­dím nové Star Wars na vel­kém plát­ně pros­tě ješ­tě v roce 2012 neby­li kdo­ví­jak vyso­ké a sám George Lucas dlou­hou dobu jakou­ko­liv tou­to vari­an­tu zavr­ho­val. Osobně mám fil­my z Disney éry ohrom­ně rád, brá­ním je kde můžu a nehod­lám s tím pře­stat dokud lidé nepře­sta­nou pro­hla­šo­vat nové fil­my za jas­ný odpad. Přece jen jsem se ale bál, když jsem zjis­til, že by se Star Wars měli dočkat hra­né­ho seri­á­lu na stre­a­mo­va­cí plat­for­mě Disney+. Osobně jsem neměl pro­blém s exis­ten­cí ani­mo­va­ných seri­á­lů Star Wars: Klonové vál­ky a Star Wars: Povstalci a dokon­ce jsem si tyto seri­á­ly hod­ně užil (Clone Wars je od dru­hé půl­ky 2. série čirá lahůd­ka), ovšem hra­né­ho seri­á­lu ze Světa Star Wars jsem se bál. A jak se před rokem uká­za­lo tak jsem se bál zby­teč­ně. 1. série Mandaloriana totiž byla feno­me­nál­ní a doká­za­la, že Star Wars na malé obra­zov­ce auto­ma­tic­ky nezna­me­na­jí spros­té slo­vo. 1. série Mandaloriana měla vylo­že­ně esen­ci toho vše­ho co dělá Star Wars Star Wars a pama­tu­ju si jak moc mě čeká­ní na 2. sérii bole­lo. A neje­nom, že nemůžu po kon­ci celé 2. série říct, že jsem byl zkla­ma­ný..... ale 2 série na těs­no 1. sérii pře­ko­ná­vá!

Základní klad­ný fak­tor zůstává- Seriál děla­jí tvůr­ci, kte­ří mají rádi Star Wars a vědí co Star Wars dělá tím co je. I v 2. sérii se daří dáv­ko­vat fanouškům toho­hle úžas­né­ho svě­ta to co chtě­jí a při­tom pořád nepla­tí, že je to fan ser­vi­ce tla­če­ný na sílu. Prostě jen pla­tí, že showrun­ner Jon Favreau a spo­lu­pra­cov­ní­ci kolem něj vědí co děla­jí, pra­cu­jí s pokra­čo­vá­ním Mandalorianovy pou­tě ele­gant­ně a pře­de­vším ješ­tě emo­ci­o­nál­ně sil­ně­ji budu­jí vztah otce se synem. Z Mandaloriana a Dítěte se defi­ni­tiv­ně stá­va­jí par­ťá­ci, kte­ří se navzá­jem mají rádi a Mando začí­ná čím dál tím více chá­pat, že pokud se mu něja­ké­ho toho Jedie poda­ří najít, bude to zna­me­nat, že při­jde o tu malou zele­nou potvůr­ku na kte­rou si zvy­kl a zami­lo­val si jí. Pořád zde pla­tí, že Pedro Pascal je pro tuhle roli výbor­ná vol­ba, pro­to­že díky fak­tu, že si Mando nadá­le vět­ši­nu času nechá­vá hel­mu na sobě musí před­sta­vi­tel této role vsa­dit čis­tě na řeč těla a hla­so­vý výkon. To Pascal zvlá­dá a díky tomu pozná­te, když má Mando strach, když má vztek nebo když bre­čí. Klasické mudro­vá­ní nad tím, že tuhle roli mohl hrát kdo­ko­liv je tak tro­chu hloupé, pro­to­že jde o těž­ší úlo­hu než se může zdát. A prá­vě Pascal z Dina Djarina udě­lal něco víc než cho­dí­cí­ho rytí­ře. Pořád o něm neví­me tolik (to si tvůr­ci nechá­va­jí pro 3. sérii), pro­ta­go­nis­ta seri­á­lu se zde ale čím dál tím více roz­ví­jí a během hle­dá­ní po Jediích dojde na i na řeše­ní toho co je vlast­ně ide­ál­ní před­sta­va Mandaloriana a zda je oprav­du nut­né mít tu hel­mu celou dobu na sobě.

2. série je jako celek sevře­něj­ší a celá dohro­ma­dy půso­bí ješ­tě více filmověji- Konce jed­not­li­vých epi­zod na tu násle­du­jí­cí nava­zu­jí­cí výraz­ně­ji než tomu bylo u 1. série a pře­de­vším to celé i díky vyš­ší­mu roz­počtu vypa­dá náklad­ně­ji. 2. série Mandaloriana tak půso­bí sku­teč­ně jako bloc­kbus­ter, kte­rý by se neztra­til ani v kla­sic­ké let­ní sezó­ně v kině. Tvůrci Mandaloriana neto­čí Občana Kanea a uvě­do­mu­jí si to. Mají pře­de­vším nato­čit seri­ál, kte­rý má mít esen­ci Star Wars, náboj Star Wars a buněč­nou stav­bu Star Wars. Daří se jim to a pře­de­vším se pořád daří při­jít s nový­mi nápa­dy, kte­ré chví­le­mi navíc těží z boha­té­ho svě­ta legend, kte­ré před odkou­pe­ním Star Wars stu­di­em Disney byli káno­nic­ké. Právě tohle čer­pá­ní z legend uka­zu­je, že kre­a­ti­vi­ta ješ­tě ve Star Wars mrt­vá není a tohle čer­pá­ní je vlast­ně sku­teč­ně ele­gant­ní řeše­ní.

U 2. série se vystří­da­lo cel­kem 7 režisérů- Jon Favreau (Chapter 9), Peyton Reed (Chapter 10, 16), Bryce Dallas Howard (Chapter 11), Carl Weathers (Chapter 12), Dave Filoni (Chapter 13), Robert Rodriguez (Chapter 14) a Rick Famuyiwa (Chapter 15). Někteří z nich ( Howard, Filoni, Famuyiwa) už zku­še­nost s natá­če­ním epi­zod Mandaloriana mají, dru­zí (Reed, Rodriguez) niko­liv. Přesto ale stej­ně jako u 1. série pla­tí, že si kaž­dý tvůr­ce zane­chá ve své epi­zo­dě kaž­dý styl a neje­de se tak pořád ve vylo­že­ně stej­ných vodách. Jon Favreau napří­klad nato­čil úvod­ní díl 2. série, kde se závě­reč­ná akč­ní sek­ven­ce ode­hrá­vá v roz­mě­rech 22×16 m a je sku­teč­ně vystři­že­ná jako z IMAXU, Favreau zde tak doká­že před­vést vel­ko­le­pé sek­ven­ce se kte­rý­mi má už něja­ké té zku­še­nos­ti. Rodriguez zase do Chapter 14 zvlá­dl zapo­jit někte­ré své kla­sic­ky šíle­né kre­a­tiv­ní nápa­dy (pře­de­vším bru­tál­ní úmr­tí) a něco mi říká, že kdy­by ochran­nou ruku nedr­žel Disney, Rodriguez by mohl v poho­dě nato­čit R-kové Star Wars, kte­ré by se mu ale moh­li roz­pad­nout pod ruka­ma stej­ně jako tako­vý Mačeta. Takový Peyton Reed zase zvlá­dl do Chapter 10 pro­sa­dit více humo­ru a je pře­kva­pi­vé, že finá­le doká­že nato­čit sku­teč­ně vel­ko­le­pě a epic­ky. Prostě co díl, to pev­ná fil­mař­ská ruka a tak to má být.

Tenhle seri­ál jinak dělá dob­ře ješ­tě jed­nu zásad­ní věc- Na prv­ní pohled zce­la nepo­třeb­né a zby­teč­né posta­vy vra­cí do popře­dí a pro­kres­lu­je je. Nenáviděli jste Mayfelda z Chapter 7? Zde se vrá­tí a vylo­že­ně si ho zami­lu­je­te. Chtěli jste více pro­kres­lit Caru Dune? Tady to máte. Bylo vám líto Mythrola? Neklesejte na mys­li. Zároveň 2. série Mandaloriana před­sta­ví posta­vy nové, kte­ré jsou nesku­teč­ně super a bude­te dou­fat, že je nevi­dí­te naposledy- Hned v Chapter 9 je to napří­klad Timothy Olyphant jako nesku­teč­ně cool Cobb Vanth, v Chapter 14 Rosario Dawson jako Ahsoka Tano (kte­rá si svůj spin-off po svém hra­ném debu­tu defi­ni­tiv­ně zaslou­ží) a pak je tu samo sebou Boba Fett, kte­rý se po 37 letech od Návratu Jediho vra­cí v plné for­mě a doka­zu­je, že pověst nej­vět­ší­ho zabi­já­ka gala­xie nemá pro sran­du krá­lí­kům. Staré posta­vy se tu pros­tě pro­kres­lu­jí, nové ide­ál­ně před­sta­vu­jí a záro­veň se to celé poma­lu uvá­dí do šir­ší­ho kon­tex­tu his­to­rie svě­ta Star Wars.

Díky obrov­ským pro­ducti­on valu­es ten seri­ál vypa­dá pros­tě narám­ně. Kameramani Matthew Jensen, Barry Idoine a David Klein jsou zod­po­věd­ní za mno­ho krás­ných zábě­rů, kte­ré už tak vizu­ál­ně krás­nou 1. sérii str­ka­jí do kapsy. Skladatel Ludwig Göransson se též vrá­til a vytvo­řil zce­la nové paměti­hod­né melo­die (Death Troopers!). I sty­lem line­ár­ní­ho vyprá­vě­ní 2. série sku­teč­ně půso­bí více fil­mo­vě a pře­de­vším doká­že sku­teč­ně pře­kva­po­vat na běží­cím páse.

S akcí tu pomá­hal Sam Hargrave, kaska­dér a reži­sér akč­ňá­ku Vyproštění. 2. série tak má více pro­maka­nou cho­re­o­gra­fii akč­ních scén a cel­ko­vě je po akč­ní strán­ce mno­hem láka­věj­ší. A dojde tu i na šer­míř­ské sou­bo­je, při­čemž jejich cho­re­o­gra­fie je záživ­ná a v tako­vé Chapter 13 se vylo­že­ně bra­vur­ně budu­je napě­tí. Zároveň se celá série navíc vydá někte­rý­mi neče­ka­ný­mi smě­ry a dá se říct jediné- To co při­jde nemů­že čekat vůbec nikdo!

Giancarlo Esposito si svým cha­rizma­tem jako Moff Gideon opět kra­de vět­ši­nu momen­tů pro sebe a ve finá­le se navíc uká­že, že to celé budo­vá­ní sku­teč­ně někam spě­lo. Opravdu se poma­lu ale jis­tě budo­val ten dojem­ný vztah, kte­rý nám v této sezó­ně nadě­lí jed­nu smut­nou teč­ku. Je to dojem­né a záro­veň vskut­ku neče­ka­né. Seriál se mož­ná na prv­ní pohled může točit v kru­hu, jenomže ve sku­teč­nos­ti tomu tak není. Stejně jako v kla­sic­kých Star Wars fil­mech se ces­tu­je z mís­ta na mís­to za něja­kým úče­lem, postří­lí se při­tom mno­ho nepřá­tel a vše má poté své násled­ky. 2. série celý pří­běh neče­ka­ně chytře uvá­že a záro­veň nechá poo­tevře­ná vrát­ka pro nový směr. Bude zají­ma­vé sle­do­vat jakým smě­rem přes­ně se 3. série Mandaloriana vydá a jak na tom budou i nad­chá­ze­jí­cí seri­á­lo­vé spin-offy jako Ahsoka nebo The Book of Boba Fett. Jenomže pořád pla­tí, že tyto seri­á­ly děla­jí lidi, kte­ří mají Star Wars rádi a rozu­mí jim. Star Wars tak díky ním nejsou mrt­vé a díky těm­to seri­á­lům aktu­ál­ně žijí. I díky fak­tu, že se tyto seri­á­ly (mini­mál­ně zatím co se týče Mandaloriana) vyrov­na­jí fil­mům tu Lucasfilmu zatím ros­te kva­lit­ní pšen­ka. Tak to chce aktu­ál­ně jen dou­fat, že se nekles­ne na mys­li a i dal­ší série Mandaloriana (+ dal­ší seri­á­ly) budou stát za to. O tom se ostat­ně pře­svěd­čí­me už příští Vánoce..

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


  • Mandalorian - 1. série30. října 2020 Mandalorian - 1. série Seriál Mandalorian je zasazen 5 let po konci události Star Wars: Epizody VI- Návratu Jediho a odehrává se tak mezi pádem Impéria a vzestupem Prvního řádu. Seriál sleduje našeho hlavního […] Posted in TV Recenze
  • Mandalorian: Chapter 11: The Heiress13. listopadu 2020 Mandalorian: Chapter 11: The Heiress Mandalorian (Pedro Pascal) se vydává na širé moře a přitom pozná nečekané spojence... Mandalorian: Chapter 11- Režii si vzala na starost Bryce Hallas Howard, přičemž tato herečka a […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 16: The Rescue (S02E08) - Čeká na nás nečekané cameo. :-)18. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 16: The Rescue (S02E08) - Čeká na nás nečekané cameo. :-) Mandalorian (Pedro Pascal) a jeho spojenci se vydávají na nebezpečnou záchranu... Mandalorian: Chapter 16- Finále druhé série se ujmul režisér Peyton Reed, tedy ten samý člověk, který již […] Posted in TV Recenze
  • Mandalorian - Chapter 9: The Search (S02E01)30. října 2020 Mandalorian - Chapter 9: The Search (S02E01) Mandaloriana (Pedro Pascal) jeho hledání po ostatních Mandalorianech zavede zpátky na Tatooine... Jsou Star Wars značka, která by měla být dojena skrz „televizní“ seriály? Ještě 2 roky […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 15: The Believer (S02E07)14. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 15: The Believer (S02E07) Mandalorian (Pedro Pascal) se vydává na nebezpečnou misi..... Mandalorian- Chapter 15: Abych se ve svých rozborech nejnovějších dílů Mandaloriana pořád jenom neopakoval, rozhodl jsem se […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 12: The Siege (S02E04)23. listopadu 2020 The Mandalorian - Chapter 12: The Siege (S02E04) Mandalorian (Pedro Pascal) se kvůli nové misi spojí se svými starými spojenci Carou Dune (Gina Carano) a Greefem Kargou (Carl Weathers)... Mandalorian: Chapter 12- Opravdu se nechci […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 14: The Tragedy (S02E06)6. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 14: The Tragedy (S02E06) Mandalorian (Pedro Pascal) a Dítě cestují na pradávné místo... Mandalorian: Chapter 14- Před rozborem nejnovějšího dílu mi to nedá a vyjádřím se k jistému obvinění o tom, že dávám každému […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 10: The Passenger (S02E02)6. listopadu 2020 The Mandalorian - Chapter 10: The Passenger (S02E02) Mandalorian (Pedro Pascal) musí na riskantní cestě přepravit cestujícího se vzácným nákladem... Režie už celkem 10. dílu prvního hraného seriálu ze světa Star Wars se ujmul Peyton Reed, […] Posted in TV Recenze
  • The Mandalorian - Chapter 13: The Jedi (S02E05)28. listopadu 2020 The Mandalorian - Chapter 13: The Jedi (S02E05) Mandalorian (Pedro Pascal) a Dítě pokračují na své cestě skrz nebezpečnou galaxii... Mandalorian: Chapter 13- Epizod Mandaloriana už vzniklo dost. Osobně se mi líbili opravdu všechny. Za […] Posted in TV Recenze
  • Škatuláci - 50 %26. září 2021 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,52462 s | počet dotazů: 215 | paměť: 53923 KB. | 30.11.2021 - 11:08:18