Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Mandalorian - 1. série

Mandalorian - 1. série

Mand
Mand

Seriál Mandalorian je zasa­zen 5 let po kon­ci udá­los­ti Star Wars: Epizody VI- Návratu Jediho a ode­hrá­vá se tak mezi pádem Impéria a vze­stu­pem Prvního řádu. Seriál sle­du­je naše­ho hlav­ní­ho hrdi­nu, kte­rý je všem znám pou­ze jako Mandalorian (Pedro Pascal), kte­rý vez­me zdán­li­vě oby­čej­nou zakáz­ku pro impe­ri­ál­ní pozůsta­tek aniž by věděl kam ho jeho nová mise a jeho cíl dove­de.....

Jakmile do něče­ho inves­tu­je­te 4 mili­ar­dy dola­rů, poku­sí­te se to logic­ky vydo­jit co to jde. Logicky mlu­vím o stu­diu Disney a jeho odkou­pe­ní Lucasfilmu a tím pádem pře­de­vším ságy Star Wars. Nejslavnější fil­mo­vá sága všech dob se pros­tě po odkou­pe­ní stu­di­em Disney dočka­la zno­vuzro­ze­ní a poté co jsme se v posled­ních 5 letech dočka­li 5 fil­mů bylo jas­né, že to je krom všech těch dal­ších knih, komik­sů a video­her (parád­ní Star Wars Jedi: Fallen Order!) jen začá­tek. A v tu samou chví­li došlo ozná­me­ní, že nově začnou vzni­kat i seri­á­ly, kte­ré budou umís­tě­né na nově vzni­ka­jí­cí stre­a­mo­va­cí služ­bu Disney+. A už v tu chví­li jsem si já říkal jest­li jsou zrov­na Star Wars znač­ka, kte­rá si zaslou­ží seri­á­lo­vou for­mu a jest­li nepů­jde o věc, kte­rá spíš Star Wars zlo­mí vaz. Jenomže najmu­tí Jona Favreaua jako showrun­ne­ra mě uklid­ni­lo a ve finá­le je výsle­dek po celé té kam­pa­ni díky­bo­hu úspěš­ným výsled­kem díky kte­ré­mu je Mandalorian jed­nou z nej­po­zi­tiv­něj­ších věcí na roce 2019 díky kte­ré nebu­du moc dospat násle­du­jí­cích sérií. Mandalorian je totiž sku­teč­ná pará­da, kte­rá Star Wars roz­hod­ně nedě­lá ostu­du, spí­še prá­vě nao­pak!

Projekt Jona Favreaua díky­bo­hu před­sta­vu­je pro svět Star Wars dosud více­mé­ně nepřed­sta­ve­né obdo­bí a pro­stře­dí. Konkrétně se pří­běh ode­hrá­vá prá­vě mezi Epizodami VI a VII a Mandalorian se tak dá brát jako jaká­si výplň mezi těmi­to dvě­ma výraz­ně roz­dě­le­ný­mi obdo­bí. Stojí ale za zmín­ku, že i když nás Mandalorian v jed­né epi­zo­dě sezná­mí s Novou Republikou (Konkrétně v Chapter 6), spí­še se ode­hrá­vá na kou­tě kde Nová Republika nee­xis­tu­je a díky tomu může dostat svůj pro­stor i Imperiální pozůsta­tek. Mandalorian nesle­du­je rytí­ře Jedi ani pokus o vysta­vě­ní Nové Republiky, spí­še se tu uka­zu­je oby­va­te­lé Galaxie, kte­ří si pou­ze chtě­jí vydě­lat a osud gala­xie je spí­še neza­jí­má. Právě tako­vý by se na prv­ní pohled mohl zdát i náš hlav­ní hrdi­na Mando, jak se ale uká­že tak má Mando uvnitř srd­ce dob­rá­ka a pro dobrou věc se ve finá­le nebo­jí zajít hod­ně dale­ko.

Mandalorian se nesmí zapo­me­nout oce­nit bez výko­nu Pedra Pascala. Ten sice Mandaloriana hra­je pou­ze pod mas­kou (ve finá­le dokon­ce vyšlo naje­vo, že mini­mál­ně v Chapter 4 posta­vu jen namlu­vil a posta­vu pod zbro­ji hrál nikdo jiný), jeho vokál­ní výkon je ale sku­teč­ně parád­ní i přes­to, že je prav­da, že Manda toho namlu­ví co nejmé­ně. Mando i po 1. sérii zaha­lu­je svůj cha­rak­ter spí­še tajem­ství­mi, přes­to je ale nut­né zmí­nit, že za prv­ních osm kapi­tol víme o Mandovi dost nato abychom s ním sou­cí­ti­li, lito­va­li ho, chá­pa­li ho a přá­li mu co nej­lep­ší konec. Ještě více pro­to, že mezi ním a naším milo­va­ným ´´Baby Yodou´´ sku­teč­ně pro­běh­ne jaká­si for­ma vzta­hu otce a syna, kte­rá by se dal­ší­mi díly moh­la jen a jen pro­hlu­bo­bat.

Baby Yoda nebo pros­tě jen Child se hod­ně snad­no brát jen jako sna­ha vydě­lat na násled­ném mer­chan­desin­gu co nej­ví­ce peněz, spí­še ale sázím na to, že má Favreau Yodu oprav­du rád a poku­sil se nám v Mandalorianovi uká­zat něco více o jeho dru­hu a vypa­dá, že bychom se v dal­ší sérii o tomhle dru­hu moh­li dozvě­dět více infor­ma­cí. I kdy­by ale ne, pořád máme toho­hle jed­no­ho čle­na, kte­rý je roz­to­mi­lý, kra­de si kaž­dou scé­nu pro sebe a mohl by jed­no­ho dne doká­zat v rám­ci Star Wars uni­ver­za ješ­tě vel­ké věci.

Favreau si ale krom vzta­hu Pascalova Mandaloriana a Baby Yody ovlá­da­né­ho růz­ný­mi lout­ká­ři (Werner Herzog je odstra­šil od nápa­du CGI tím, že tvůr­ce Manda ozna­čil za zba­běl­ce) posta­ral i cas­ting všech ved­lej­ších roli­ček. Je tu cool Werner Herzog i cool Nick Nolte, kte­ří se sice nedr­ží kdo­ví­jak dlou­ho, roz­hod­ně ale zane­cha­jí solid­ní dojem. Je tu Carl Weathers, kte­rý tu má po dlou­hé době výraz­něj­ší roli a je na něm vidět, že si návrat pod svět­la reflek­to­rů uží­vá. Je tu fajn Gina Carano, je tu straš­ně cool zlej Giancarlo Esposito, Natalia Tena, Mark Boone Junior, Ming-Na Wen, Taika Waititi jako hlas IG-11 nebo Jason Sudeikis ve zbro­ji storm­tro­o­pe­ra. Mandalorian ve finá­le není o tom jak moc vel­kou roli tu libo­vol­ný herec má ale spí­še o tom jak si svo­jí účast v Mandalorianovi uží­vá. A je hod­ně vidět, že je kaž­dý rád, že je ofi­ci­ál­ně sou­čás­tí svě­ta Star Wars!

Za celou 1. sérii se u Mandaloriana pro­stří­dá 5 režisérů- Dave Filoni (Chapter One a Chapter Five), Rick Famuyiva (Chapter Two a Chapter Six), Deborah Chow (Chapter Three a Chapter Seven), Bryce Dallas Howard (Chapter Four) a Taika Waititi (Chapter Eight). A je straš­ně fajn, že kaž­dá epi­zo­da (za před­po­kla­du, že jí reží­ru­je nový reži­sér) má svůj spe­ci­fic­ký styl. Chapter Eight má tře­ba kla­sic­kou dáv­ku humo­ru Taiky Waititiho a tím pádem vět­ší dáv­ku humo­ru obec­ně, Chapter One a Chapter Five jako by sku­teč­ně vypad­li ze seri­á­lu Klonové vál­ky nebo Povstalci (za kte­rý­mi seděl prá­vě Filoni), Chapter Three a Chapter Seven mají svůj skvě­lý komor­ní styl a vždy obě vygra­du­jí v parád­ní akč­ní závěr (potě­ší, že prá­vě Chow bude dělat celou mini­sé­rii s Obi-Wanem Kenobim) a Rick Famuyiwa u svých obou epi­zod zaří­dil aby ani jed­na z nich nese­šla­po­va­la z ply­nu. Chapter Four Bryce Dallas Howard je poté solid­ním režij­ním debu­tem, kte­rý svou záplet­kou vzdá­vá holt Sedmi sta­teč­ným a tím jak je kaž­dá epi­zo­da jiná se ve finá­le nedá vyčí­tat, že by seri­ál opa­ko­val stej­né postu­py a byl v rám­ci osmi dílů tím samým pořád doko­la.

Je nut­né zmí­nit fakt, že hlav­ní dějo­vou linií seri­ál strá­ví prv­ní tři epi­zo­dy a pak se dá říct, že se k hlav­ní vrá­tí až v posled­ních dvou. Epizody 4, 5 a 6 tudíž plní tak­zva­né ved­lej­ší mise, kte­ré ale ve finá­le plní vět­ší smy­sl než se zdá. Především v jed­né z nich Mando potká jed­nu oso­bu, kte­rá bude důle­ži­tá prá­vě v posled­ních dvou epi­zo­dách, záro­veň ale Mando putu­je napříč gala­xií a celá záplet­ka o tom, že je vlast­ně aktu­ál­ně vyvrhe­lem a sna­ží se pře­žít i přes fakt, že mu jde teď po krku celý cech nájem­ných lov­ců fun­gu­je. Zároveň Mando více uka­zu­je divá­ko­vi svůj cha­rak­ter, jed­nou to dokon­ce vypa­dá, že nemá dale­ko od toho aby se usa­dil a jed­nou to zase vypa­dá, že by mohl fun­go­vat jako funkč­ní men­tor. Vždy se to ale zvrt­ne a uka­zu­je se, že je vlast­ně Mando tra­gic­ká posta­va, kte­rá se své­ho kli­du v pře­da­le­ké gala­xii jen tak nedo­čká. A bůh ví jest­li vůbec.

I při roz­počtu 120 mili­o­nů dola­rů na celou sérii jinak vypa­dá Mando parád­ně a roz­hod­ně je vidět, že se seri­á­lu dopřá­la plná péče. Akční scé­ny nepů­so­bí mini­ma­lis­tic­ky a i přes níz­ký roz­po­čet pros­tě Mandalorian vypa­dá skvě­le. Všechna brně­ní, lodě, zví­řa­ta půso­bí co nej­re­a­lis­tič­tě­ji a akč­ní scé­ny vypa­da­jí oprav­du dra­ze. Nejvíc o sobě mlu­ví dvě akč­ní scé­ny v Chapter Two, tedy nahá­něč­ka s Jawy a sou­boj s Mudhornem. Mandalorian vypa­dá fakt skvě­le a jsem rád, že i přes rela­tiv­ně níz­ký roz­po­čet může něco vypa­dat tak vel­ko­le­pě.

A pře­de­vším se musí zmí­nit parád­ní soun­d­track Ludwiga Göranssona díky kte­ré­mu si bude­te chtít pouš­tět hlav­ní zněl­ku pořád doko­la. Do toho parád­ní kame­ra Grega Fraisera (může­me jen dou­fat, že u 2. sérii Matthew Jensen nekles­ne), skvě­le pra­co­vá­ní s roz­ší­ře­nou myto­lo­gii Star Wars, do očí nebí­jí­cí odka­zy, parád­ní budo­vá­ní atmo­sfé­ry napříč vše­mi kapi­to­la­mi a ve finál­ní epi­zo­dě i parád­ní­mu odká­zá­ní na věci budou­cí. Poslední dvě epi­zo­dy Mandaloriana navíc doká­žou i sku­teč­ně dojmout a můžu o Mandovi říct, že ve mně vzbu­dil všech­ny mož­né způ­so­by. Favreau jako kre­a­tiv­ní showrun­ner nezkla­mal a na 2. sérii se sku­teč­ně těším. Tak uvi­dí­me co nám před­ve­de na pod­zim 2020. I Have Spoken!

Trailer: 

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,64336 s | počet dotazů: 231 | paměť: 57022 KB. | 04.07.2022 - 06:53:40