Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Divadelní recenze > Man & Mahler - padlo Ponec (Malá inventura)

Man & Mahler - padlo Ponec (Malá inventura)

a64cfa3d52 91807190 o2
a64cfa3d52 91807190 o2

Tanec zrov­na není z pů Thálie vystou­pe­ním, kte­ré bych navště­vo­val nějak čas­to. Z čás­ti pro­to také bylo pro mě před­sta­ve­ní Man Mahler dost výji­meč­nou zále­ži­tos­tí, o kte­ré se však nepí­še zrov­na snad­no.

V rám­ci fes­ti­va­lu Malá Inventura 2013 je beze­spo­ru mož­né shléd­nout něko­lik zají­ma­vých před­sta­ve­ní (Man Mahler zašťi­ťo­va­lo Dánsko, odkud také konec­kon­ců před­sta­ve­ní pochá­zí). V zása­dě jde o tanec na hud­bu Gustava Mahlera, zná­zor­ňu­jí­cí typic­ky muž­ský svět, kte­rý se sna­ží inter­pre­to­vat žena, ta je tam jen jed­na a mužů hned osm. Muži se před­vá­dě­jí v zají­ma­vých situ­a­cích, kte­ré mají demon­stro­vat jejich typic­ké atri­bu­ty (síla, sou­pe­ře­ní, apod.). V někte­rých scé­nách jsou muži oble­če­ni, v jiných jsou nazí (full fron­tal!) a v jed­né scé­ně dokon­ce jeden z taneč­ní­ků leží, na svém peni­su má uvá­za­ný jaký­si pro­vá­zek a na jeho kon­ci (snad) baló­nek, kte­rým točí. Zajímavé - beze­spo­ru, leč pro mě (jakož­to laic­ké­ho páka) čas­to nesro­zu­mi­tel­né.

Představení se mi nicmé­ně líbi­lo, bylo to něco „zase tro­chu jiné­ho“ a hlav­ně, vše tam bylo brá­no s nad­sáz­kou a humo­rem, což jsou věci, kte­ré vždy doká­ži oce­nit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72085 s | počet dotazů: 215 | paměť: 55668 KB. | 24.05.2022 - 13:25:16