Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mamma Mia!

Mamma Mia!

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Padly na Vás chmu­ry? Rozveselení by Vám moh­la při­nést Meryl Streep a její počet­ný dopro­vod­ný sbor křepčí­cí na nej­zná­měj­ší pís­ně od ABBY v nej­ký­čo­vi­těj­ší podí­va­né roku 2008. Muzikál Mamma Mia! se totiž sklá­dá z poně­kud smr­tí­cích ingre­di­en­cí (pře­de­vším pro muž­skou část pub­li­ka), ale přes­to má jakési nepo­pi­ra­tel­né kouz­lo.

Muzikálový žánr má své pev­né mís­to jak na prk­nech, kte­rá zna­me­na­jí svět, tak na fil­mo­vých plát­nech. Má své fanouš­ky i odpůr­ce, kte­rým je pro­ti srs­ti, že posta­vy náh­le pro­pu­ka­jí v halas­ný zpěv a vyprá­vě­ní se mění ve sty­li­zo­va­ný taneč­ní výstup. Pokud jste odpůr­ci muzi­ká­lů, oprav­du nemá smy­sl, abys­te se fil­mem Mamma Mia! zabý­va­li. Pokud však muzi­ká­ly může­te, čeká tu na Vás novin­ka, kte­rá se pokou­ší o něco nové­ho. Tentokrát tu totiž máme muzi­kál, u něhož není na prv­ním mís­tě pří­běh dopl­ně­ný pří­mo pro něj zkom­po­no­va­nou hud­bou. Mamma Mia! (původ­ně diva­del­ní muzi­kál, nyní film) vychá­zí z již dáv­no exis­tu­jí­cích hitů sku­pi­ny ABBA, k nimž se sna­ží něja­kou tu záplet­ka napa­so­vat.

Film se ode­hrá­vá na řec­kém ost­ro­vě, kde vol­no­myš­len­kář­ská Donna vycho­vá­vá svou dce­ru Sophii. Sophie prá­vě chys­tá svat­bu, ale trá­pí ji jed­na věc – chce najít své­ho otce, o němž ví pou­ze to, že pro­žil s její mat­kou krát­ký let­ní romá­nek a z Řecka odjel dřív než se o své dce­ři dozvě­děl. Sophie nalez­ne deník své mat­ky, z něhož vyply­ne, že má tři poten­ci­ál­ní otce. Jako ide­ál­ní řeše­ní je se jí nako­nec jeví, pozvat všech­ny tři muže na svou svat­bu s tím, že toho pra­vé­ho jis­tě rych­le pozná.

Samotná záplet­ka nezní úpl­ně špat­ně, bohu­žel je nako­nec z hle­dá­ní otce mezi tře­mi roz­díl­ný­mi muži vytě­že­no pře­kva­pi­vě málo. Příběhu také v urči­tém smys­lu ubli­žu­je to, že musí kore­spon­do­vat s pře­dem daný­mi pís­ně­mi. Děj se tedy musí pod­ři­zo­vat tex­tům zná­mých hitů a jeho vývoj je tak v někte­rých oka­mži­cích poně­kud krko­lom­ný, navíc je zde také zře­tel­né, že jis­té situ­a­ce a pro­blémy jsou zde pros­tě jen pro­to, že je potře­ba do fil­mu dostat ten či onen hit (např. Money, Money, Money). Zkrátka pokud na film půjde­te, nedě­lej­te to kvů­li pří­bě­hu, ale výhrad­ně kvů­li hudeb­ním čís­lům.

Hudba od ABBY v podá­ní jed­not­li­vých her­ců, obvykle dopl­ně­ná řád­ně roz­já­sa­ným taneč­ním výstu­pem, je zákla­dem celé­ho sním­ku. Lidé, kte­rým z nesmr­tel­ných hitů této švéd­ské čtve­ři­ce naska­ku­jí osyp­ky, by se mu měli vyhnout vel­kým oblou­kem. Zpívá se hod­ně a čas­to. Někdy muzi­ká­lo­vá čís­la zapad­nou do děje lépe, někdy hůře, někdy jsou vel­mi atmo­sfé­ric­ká, pří­jem­ná a při­mě­jí Vás k podu­pá­vá­ní si nohou do ryt­mu, jin­dy půso­bí spí­še trap­ně a pře­hrá­va­ně. Co se týče her­ců, tak všich­ni se výzvou zpí­vat vypo­řá­da­li poměr­ně dob­ře, jedi­nou výjim­kou je Pierce Brosnan, kte­rý se zpě­vem oči­vid­ně trá­pí a podob­ně se trá­pí i poslou­cha­jí­cí divák.

Věta o vyhý­bá­ní se fil­mu vel­kých oblou­kem pla­tí také pro všech­ny, kte­ří nemo­hou vystát byť jen názna­ky barev­né­ho, pře­plá­ca­né­ho, let­ně líbi­vé­ho kýče, neboť tím se Mamma Mia! jen hemží. Film je z toho­to hle­dis­ka oprav­du slo­žen ze smr­tí­cích ingre­di­en­cí, kýč jako bič z něj celou dobu čiší měrou vrcho­va­tou, ať už se jed­ná o cel­ko­vou sty­li­za­ci nebo zákru­ty pří­bě­hu. Naštěstí to všech­no povy­šu­je na vyš­ší úro­veň fakt, že Mamma Mia! si na nic vzne­še­né­ho nehra­je, pra­cu­je s pří­jem­nou atmo­sfé­rou a je sku­teč­nou esen­cí pra­vé let­ní poho­dy. Tento muzi­kál má zkrát­ka nespor­ně mno­ho zápo­rů, ale záro­veň doká­že skvě­le nala­dit a vykouz­lit na tvá­ři úsměv. Nepochybuji, že množ­ství divá­ků bude v jis­tém smys­lu zne­chu­ce­no, ale nema­lé množ­ství bude i těch, jimž tahle let­ní bláz­ni­vi­na parád­ně


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • "Thor: Láska jako hrom": vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok10. července 2022 "Thor: Láska jako hrom": vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok Marvelovský bůh hromu se vyrovnává s láskou a ztrátou a zároveň je vystaven výzvě ze strany božího zabijáka ve filmu Thor: Láska jako hrom, čtvrtém dílu filmového světa Marvelu a druhém […] Posted in Filmové recenze
  • Thor: Láska jako hrom (Thor: Love and Thunder) – Recenze – 40%10. července 2022 Thor: Láska jako hrom (Thor: Love and Thunder) – Recenze – 40% Severský bůh hromu Thor se jako první ze superhrdinské skupiny Avengers dočkal svého čtvrtého filmu. Zatímco první Thor svým stylem a díky režii Kennetha Branagha připomínal dramatické […] Posted in Filmové recenze
  • Thor: Láska jako hrom - 60 %8. července 2022 Thor: Láska jako hrom - 60 % Tak už máme čtvrtý díl Thora. A znovu je u toho  Taika Waititi. A znovu se jedná o svéráznou komedii. Jak je u sequelu jisté, tak se očekává, že se po předchozím dílu vrhne Thor do další […] Posted in Filmové recenze
  • Princezna4. července 2022 Princezna The Princess je vlastně i přes svou jednoduchost až překvapivě solidní akční počin, který rozhodně neškodí zhlédnout. Joey King se představuje jako nezdolná princezna à la John Wick, která […] Posted in Filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 0,94534 s | počet dotazů: 235 | paměť: 58131 KB. | 08.08.2022 - 15:58:47