Kritiky.cz > Recenze knih > Mami, mám hlad - Recepty pro děti do jednoho roku

Mami, mám hlad - Recepty pro děti do jednoho roku

mami

Maminka dvou dětí Jana Šmíd Winterová při­ná­ší desít­ky recep­tů na chut­né příkr­my, kte­ré budou chut­nat a pro­spí­vat dětem do jed­no­ho roku.  Provede vás pří­pra­vou prv­ních příkr­mů až k po recept na dort k prv­ním naro­ze­ni­nám malé­ho stráv­ní­ka. Díky domá­cí­mu vaře­ní bude­te mít jis­to­tu, že své­mu dítě­ti dává­te to nej­lep­ší. Vaření doma pod­le Jany Šmíd Winterové není navíc nijak nároč­né – příkrm zvlád­ne­te i s pří­pra­vou do nanej­výš do tři­ce­ti minut. Na mno­hých, po úpra­vě dopo­ru­če­né pro star­ší děti a dospě­lé, si pochut­ná celá rodi­na.

Autorka není odbor­ni­ce na výži­vu, vychá­ze­la z vlast­ních zku­še­nos­tí a toho co chut­na­lo syno­vi a dce­ři. O postu­pu se radi­la s pedi­at­rem a výži­vo­vou porad­ky­ní. Knížka je roz­čle­ně­na do kapi­tol pod­le věku dítě­te – sezna­mu­je s recep­ty od 4. měsí­ce, od 6. měsí­ce, od 8. měsí­ce, od 10. měsí­ce  od 1 roku.

V úvo­du kni­hy radí autor­ka s vyba­ve­ním pro domá­cí vaře­ní příkr­mů. Dává na výběr z kal­sic­ké­ho hrn­ce a vaře­ní ve vodě či páře a moder­ních spo­tře­bi­čů a při­pouš­tí, že mul­ti­funkč­ní mixér zna­me­ná uleh­če­ní prá­ce. Se základ­ním vyba­ve­ním mamin­ky ovšem doká­žou příkr­my při­pra­vit ve stej­né kva­li­tě. Pomáhá také s výě­rem lžič­ky, mis­ky a bryn­dá­ku, při­čemž není tře­ba hle­dět na znač­ku, jako spí­še na tvar a funkč­nost. Na prv­ní lžič­ku by mělo být jak při­prav­né dítě, tak rodič. U obou je hlav­ní dob­rá nála­da. Autorka také radí, jak ucho­vá­vat potra­vi­ny, kte­ré dítě nesní.

Maminky urči­tě oce­ní roz­pis zele­ni­no­vých příkr­mů na celý prv­ní měsíc při­kr­mo­vá­ní. Nejde jen o mrkev, dýni, bram­bor, batát a cuke­tu, autor­ka zařa­zu­je i pastyňák, kuku­ři­ci nebo feny­kl. Od 6. měsí­ce začí­na­jí být recep­ty zají­ma­věj­ší a dá se říci, že po při­dá­ní soli nebo česne­ku si na nich pochut­na­jí i dospě­lí. Autorka zařa­zu­je do recep­tů i méně obvyk­lé suro­vi­ny – kokos, pohan­ko­vou mou­ku, man­go nebo fíky. Na své si při­jdou také milov­ní­ci slad­ké­ho, i když v leh­čí, dět­ské vari­an­tě. V kníž­ce najde­te recep­ty na oves­né kaše, per­ní­ko­vé sušen­ky, ter­mix, mini­bá­bo­vič­ky, smo­thie nbeo domá­cí ovoc­nou zmrz­li­nu.

U kaž­dé­ho recep­tu najde­te ingre­di­en­ce, popis, v rámeč­ku s tipem navíc najde­te tip pro mra­že­ní nebo ser­ví­ro­vá­ní. Další ráme­ček obsa­hu­je tip s úpra­vou recep­tu pro mamin­ky.

U kaž­dé­ho recep­tu jsou vyob­ra­ze­né tři lžič­ky, pol­de toho, kolik jich zakrouž­ku­je­te, si může­te lehce zazna­me­nat, jak daný recept vaše­mu dítě­ti chut­nal. Na kon­ci kníž­ky je dvou­strán­ka na poznám­ky. A také pro­stor pro foto­mil­ní­ky z jed­lí­ko­va živo­ta – nale­pit si sem může­te foto­gra­fii z prv­ní maso­vé lžič­ky, z prv­ní­ho jíd­la pří­bo­rem nebio z prv­ní návštěvy v restau­ra­ci.

Kniha Jany Šmíd Winterové je plná inspi­ra­tiv­ních recep­tů, kte­ré oce­ní všech­ny mamin­ky.


  • Mami, mám hlad. Recepty pro děti do jed­no­ho roku
  • Autor: Jana Šmíd Wnterová
  • Vydalo: Grada Publishing, a.s.
  • Rok vydá­ní: 2021
  • Počet stran: 168 stran
  • Hodnocení: 100 %

Foto: GRADA Publishing a.s.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,08717 s | počet dotazů: 208 | paměť: 52958 KB. | 14.06.2021 - 09:29:49