Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Domácí rady > Máme rádi geometrii

Máme rádi geometrii

img a288465 w1994 t1498828783
img a288465 w1994 t1498828783
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Geometrické vzo­ry jsou vel­mi nápa­di­té, a není vůbec tře­ba se jich pro jejich nápad­nost ihned vzdá­vat. Výborně a zají­ma­vě se vyjí­ma­jí jak v moder­ních inte­ri­é­rech, tak v rafi­no­va­ně a výraz­ně řeše­ných pro­sto­rách ve sty­lu retro. Také Etno styl je nanej­vý­še vhod­ným pro geo­me­t­ric­ké vzo­ry. V geo­me­t­ric­kých vzo­rech se nabí­ze­jí napří­klad moti­vy na roz­lič­ných tex­ti­li­ích, byto­vých dopl­ň­cích, náby­tek a nachá­zí­me je také jako mal­by na stě­nách.

kostka

Na barevném pozadí

U geo­me­t­ric­kých vzo­rů však pla­tí jed­na zása­da, a to je vzá­jem­né vzo­ry nemí­chat. Vždycky je ide­ál­ní dát důraz na geo­me­t­ric­ký vzor, kte­rý se nachá­zí na jed­no­ba­rev­ném poza­dí, nebo i kusech nábyt­ku. Geometrické vzo­ry, u kte­rých se nám poda­ří dát vynik­nout, budou v inte­ri­é­ru vždy vypa­dat jedi­neč­ně, atrak­tiv­ně a veli­ce efekt­ně.
v  Pokud jsou v čer­no­bí­lé vari­an­tě napří­klad vyve­de­ny kla­sic­ké a nad­ča­so­vé gra­fi­ky, nebo se bude jed­nat dokon­ce o díla moder­ní­ho umě­ní, vždy to bude veli­ce zají­ma­vý efekt. A pokud k tomu­to deko­ru zvo­lí­me něja­ký vyso­ce atrak­tiv­ní dopl­něk v míst­nos­ti, bude výsled­ný dojem doko­na­lý. Geometrické vzo­ry pros­tě spl­ní všech­ny este­tic­ké náro­ky na inte­ri­ér.

spirála

Rybí kost

Jedním z inte­ri­é­ro­vých oblí­be­ných deko­rů je che­v­ron, kte­rý veli­ce dob­ře zná­me pod zli­do­vě­lým názvem rybí kost. Tento zvlášt­ní kli­ka­tý vzor bude vyni­kat na pol­štá­řích, pře­ho­zech a také dekách. Můžeme s ním avšak vyta­pe­to­vat i celé stě­ny nebo zvo­lit kober­ce s tím­to vzo­rem.  Je to však vzor veli­ce nápad­ný, pro­to je tře­ba s tím­to vzo­rem postu­po­vat opa­tr­ně. Nejprve je dob­ré pou­žít jej pou­ze na kvě­ti­ná­če, obra­zo­vé rámy, nebo jím vyta­pe­to­vat pou­ze malé mís­to na stě­ně.

Trojúhelníkový vzor

Vhodným geo­me­t­ric­kým deko­rem, kte­rý se bude v našem inte­ri­é­ru nád­her­ně vyjí­mat, je také troj­ú­hel­ník. Tento vzor bude vypa­dat efekt­ně, když si vyzkou­ší­me růz­né vari­an­ty s jeho veli­kos­tí, tex­tu­rou nebo hra­vě s barva­mi.


3D tape­ty


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,10053 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61235 KB. | 30.05.2023 - 20:52:41