Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Mám tě ráda, mami

Mám tě ráda, mami

mam te rada mami

Nevíte, jaký dárek dát mamin­ce k Vánocům? Chcete jí dát něco, co je ori­gi­nál­ní, jedi­neč­né a záro­veň osob­ní? Darujte jí kni­hu Mám tě ráda, mami!

Není to kla­sic­ká kni­ha, ve kte­ré se ukrý­vá vymyš­le­ný pří­běh vymyš­le­ných postav. Tato kni­ha vyprá­ví sku­teč­ný pří­běh. Jeho hlav­ní­mi hrdi­na­mi jste vy a vaše mamin­ka a hlav­ní záplet­ku tvo­ří vaše poci­ty, spo­mín­ky a vyzná­ní. A aby byl tenhle krát­ký román o vás dvou hez­ký i na pohled, při­dá­te ilu­stra­ce a zopár foto­gra­fií, a je to! Máte dárek, kte­rý potě­ší kaž­dou mámu.

Kniha je tvo­ře­na otáz­ka­mi a pod kaž­dou je mís­to na vaši odpo­věď. Zodpovědět někte­ré je snad­né, tře­ba jako napsat něco o hez­kých let­ních a zim­ních vzpo­mín­kách nebo pro­zra­dit, co jste se od mámy nau­či­li. Další už vyža­du­jí jis­tou dáv­ku kre­a­ti­vi­ty - tře­ba jako ta, kde máte nakres­lit vaše oblí­be­né jíd­lo, něco vybar­vit nebo vybrat vhod­né foto­gra­fie, kte­ré do kni­hy vle­pí­te. A pak jsou tu otáz­ky, nad kte­rý­mi je potře­ba se zamys­let. Co bys­te napří­klad řek­li své mámě, kdy­by ste jí moh­li říct už jen jed­nu jedinú větu?   

Při vypl­ňo­vá­ní kni­hy se poba­ví­te, bude­te vzpo­mí­nat na vaše nej­krás­něj­ší i ty méně hez­ké momen­ty z vaše­ho dět­ství a dospí­vá­ní a dosta­ne­te mož­nost říct vaší mámě všech­no, co jste jí doteď (mož­ná) neřek­li. Jelikož kni­ha bude obsa­ho­vat vaše odpo­vě­di a ilu­stra­ce, bude to dárek, s kte­rým daru­je­te i část své­ho srd­ce.

Hodnocení: 100%

Mám tě ráda, mami

Autorka: Alexandra Reinwarth

Originální název: Was ich an dir lie­be, Mama

Překlad: Iva Michňová

Vydáno: 2017, Grada

Počet stran: 96

Za recenz­ní výtisk děku­ju nakla­da­tel­ství Grada. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ju zakou­pit zde.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,58260 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53228 KB. | 02.12.2021 - 17:12:43