Kritiky.cz > Filmové recenze > Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské.

Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské.

Voskovec

Režisérka Libuše Rudinská pat­ří ke gene­ra­ci tři­ce­ti­le­tých a něco. Nechtěla mi říci ani kolik je jí let, ani kolik stál roz­po­čet na film. Natočila tři­cet hodin. Uplatila jenom 73 minut. V sále zazní­va­lo, že by to ješ­tě měla zkrá­tit, hlav­ně ukáz­ky z fil­mů, ve kte­rých Voskovec hrál v Americe. Nebylo toho tře­ba. Mám FAMU jako Rudinská. Ona stu­do­va­la fot­ku, já teo­rii umě­ní. Lubuše Rudinská se umě­la poprat neje­nom s tech­no­lo­gi­e­mi, kte­ré muse­la zpra­co­vat v doku­men­tu. Poprala se i s archi­vá­li­e­mi růz­ných medi­ál­ních tech­nik. Měla nahráv­ky z roz­hla­su, měla foto­gra­fie, měla roz­ho­vo­ry, dále měla sek­ven­ce z fil­mů. V rozpě­tí let 1952 až 1980 a sou­čas­nost. To je záběr bez­má­la 59 let. Dokument toči­la v letech 2009 -2011.

Můj otec George Voskovec si vypůj­či­la pro název fil­mu z úst jeho ado­p­tiv­ní dce­ry GIGI. Nikdo z nás nevě­děl, že Voskovec měl dvě ado­p­tiv­ní dce­ry do jejich 6 let. Zmizel z očí, zmi­zel z mys­li, zmi­zel z plát­na. Jako neob­lí­be­něj­ší Čech se oci­tl na mís­tě 98, Werich na mís­tě 4. Voskovec odchá­zel, z Čech, když mu bylo 45 let. Byl mla­dý, urost­lý, milý, měl rád humor. Byl vysa­zen na diva­dlo, měl cizí akcent, a nebyl obsa­zo­ván do fil­mu. Přeškolil se na tele­vi­zi. Zde hrál po boku Richarda Burtona, Michala Douglase, Liz Taylor. Když Gigi vzpo­mí­na­la na dět­ství a otce Voskovce, byla u něho od naro­ze­ní do svých 6 let. Pak se Voskovec potkal s ženou Chris, když jí bylo více než 40 let . Stala se jeho part­ner­kou v život­ní roli . Jako vdo­va po Voskovcovi , žila do svých 91 let. Voskovcův popel čekal v kra­bi­ci plných 30 let, aby se spo­jil s jejím. Počali dru­hý život , na dru­hé stra­ně bře­hu, v dru­hém man­žel­ském svaz­ku. Gigi se Barbarou, nete­ří Chris, roz­pty­lu­jí popel podél bře­hů pobře­ží , jak si Voskovec přál. Obě spo­leč­ně pro­ná­še­jí slo­va: “ Měly jsme vás rády.“ V dět­ství ale tomu neby­lo vždy tak. Když Chris nezvlád­la jejich výcho­vu, a bylo ji již více než 40 let . Dala Voskovcovi ulti­má­tum. Buď já nebo děti. Voskovec odve­zl děti k babič­ce a dědeč­ko­vi do Bostonu. Holčičky se s Chris nikdy pořád­ně neu­dobři­ly. Voskovec byl zván na samé par­ty s těmi nej­slav­něj­ší­mi. Chris si to taky uží­va­la. V Americe se sla­ví všech­no . I kou­pě nových bot. Může se to zdát směš­né, ale Liz Taylor to zro­di­la. Gigi s Barbarou , nete­ří Chris , se spřá­te­li­ly. Pak po dobu 20 let se již neroz­lou­či­li. Obě dospě­lé, Gigi a Barbara pro­chá­ze­jí pří­bě­hem, vodí nás po bytech, domech, kde Voskovec žil. Působil, a maji­te­lé oněch used­los­tí, bytů, domů, je ochot­ně pouš­tí dovnitř. Popíjejí při vzpo­mín­ce na Voskovce. Zanechal tak nesma­za­tel­né vzpo­mín­ky. Často se setká­val s Formanem. Trávili spo­lu veče­ře, a roz­mlou­va­li. Voskovec se ho jed­nou zeptal, proč ho zve na veče­ře a nedá mu žád­nou roli. Forman řekl, že nemá v jeho fil­mu pro něho roli. A dávat mu štěk, za pár dola­rů nechtěl. Voskovec vůbec nechtěl být pohřben v Čechách . Měl rád Sázavu, maleb­ný kraj. Přesto část pope­la Voskovce puto­va­la na olšan­ský hřbi­tov do spo­leč­né hrob­ky V + W. Jejich tvor­ba trva­la 20 let. Jejich ces­ty, plá­ny, tele­fo­ná­ty, na nás z plát­na zazní­va­jí. Dochovaly se. Nežije již ani jeden z nich. Tím, že Voskovec uměl ode­jít z Čech , zacho­val se na plát­ně v mno­ha epi­zod­ních rolích. Výrazná bude asi nej­ví­ce jeho role ve fil­mu Dvanáct rozhně­va­ných mužů. Jeho posta­vu porot­ce jsme si zapa­ma­to­va­li nej­ví­ce. Werich kon­ce svých let trá­vil v zapo­mě­ní. V setká­ních v archí­vu Filmového ústa­vu, v Praze na Žižkově, kde se díval na his­to­ric­ké fil­my. Na jed­no setká­ní s ním, si vzpo­mí­nám. Promítal se něja­ký vese­lý film. Zapomněla jsem se, a smá­la se z celé­ho srd­ce. Werich se ke mě naklo­nil, seděl za mnou, a říkal.“ Smějete se jako zvon­ko­hra.“ Škoda, že jsem si nene­cha­la pod­pis z toho dne. Pak jsem se s ním již nevi­dě­la. Chodím po Kampě a vždy se zasta­vím u jeho vily. I když již dáv­no není jeho. Ale jako­by duch jeho osob­nos­ti , byl stá­le pří­to­men. Jak adap­to­val svo­je dvě dce­ry svěd­čí o veli­kos­ti ducha Voskovce. V něja­ké faře bylo oslo­ve­no obe­cen­stvo, že se tam nachá­ze­jí dvě malé děti, k adop­ci. Voskovec se jich ujal, od mala a byl jim dob­rým tátou. Prožili s ním 6 let. Pak byly urče­ny k dal­ší adop­ci. Voskovec měl smy­sl pro humor, a radost z dětí si nedal vzít. Nebyl čle­nem diva­dla, ale člo­věk, kte­rý si vybí­rá prá­ci. Byl zná­mý jako diva­del­ní herec. Ale pro film byl cizi­nec, herec s akcen­tem. Byl obsa­zo­ván do diva­del­ních rolí slo­van­ských postav vel­kých auto­rů, rus­ké­ho půvo­du. Svoje roky v Americe Voskovec hod­no­tí slo­vy. „Nebylo na ces­to­vá­ní, aby bylo na steak, sklen­ku vína a pose­ze­ní s přá­te­li. “ Čím byl Voskovec vyjí­meč­ný ? Byl chyt­rý. Měl smy­sl pro humor. Byl uhla­ze­ný. Milující. To bylo nety­pic­ké pro Ameračana té doby. Chris po jeho boku zaží­va­la setká­ní s nej­před­něj­ší­mi lid­mi, a doži­la se 91 let. Přes ni, byly Rudinskou zachy­ce­né vzpo­mín­ky. Zesnula až v 3 /2009. Rudinská čer­pa­la mate­ri­á­ly z muzea z Bostonu, z archí­vu z Kampy, z fil­mo­té­ky v Americe. Z Českého roz­hla­su, uni­kát­ní roz­ho­vo­ry V + W přes oce­án , zda­li ty dva důchod­ci , stá­le hra­jí šachy. Voskovec v tu dobu byd­lel v rožá­ku , jehož okno míři­lo do par­ku a chod­ník se stal nej­frek­ven­to­va­něj­ším mís­tem růz­ných typů ze spo­leč­nos­ti. Dědci tam byli stá­le u šachů. Rudinské bylo 6, když zemřel Voskovec. Přežil Wericha jenom o rok. Nechala se strh­nout kore­s­po­den­cí a inves­ti­ga­tiv­ně zača­la pát­rat. Přes Gigi, vdo­vu po Voskovcovi, archí­vy, udě­la­la mra­ven­čí prá­ci. Rudinská není žád­ná archiv­ní myš, je urost­lá blon­dý­na, umí zaujmout vyprá­vě­ním, urči­tě umí si pro­sa­dit pro­jekt, a urči­tě o ní bude­me ješ­tě sly­šet. Dokument vytvo­ři­la s Michalem Janouškem. Rudinská pat­ří k těm štastným , kte­rým Fulbricht nada­ce ( 2003 - 2004) umož­ni­la stu­di­um v USA. Určitě i to hrá­lo vel­ký roz­měr v její tvor­bě se utkat s tím­to téma­tem. Potřebovala bych to vidět ješ­tě jed­nou, abych zachy­ti­la cel­ko­vý roz­měr fil­mu, mimi­ku her­ce Voskovce, a roze­bra­la motiv štěs­tí, kte­rý fil­mem pro­chá­zí. Voskovec se cítl v Americe štas­ten , jiný říka­li, že nebyl. Pokud se dívá­te do očí Voskovce, tak štas­ten byl. Dá se to vyčíst z celé jeho bytos­ti. My všich­ni jsme se sta­li kost­na­tý­mi, byli jsme nepo­psa­ný­mi lis­ty, když při­šla revo­lu­ce, děla­li jsme za minu­los­tí tlus­té čáry, a nako­nec všich­ni ti, co nás sužo­va­li za totá­če, se vrá­ti­li na vedou­cí mís­ta zpět. Alespoń vět­ši­na z nich. Buď do poli­ti­ky, nebo do regi­o­nál­ních rad­nic, nebo na mana­žér­ské posty. Proto se neda­ři­lo Werichovi, umí­ral na rako­vi­nu hlta­nu, a tře­ba již ani neměl humor o tom mlu­vit. Kdo z fil­ma­řů zachy­tí tak jako Rudinká osob­nost Voskovce , jeho neza­po­me­nu­tel­né­ho part­ne­ra Wericha. Na doku­ment o Werichovi se tepr­ve čeká, kdo se do toho pus­tí. Látka je to nesmír­ně plod­ná, a boha­tá na zpra­co­vá­ní dal­ším gene­ra­cím. Stejně jako téma Vlasta Burian.

Nakonec ješ­tě kde se to ode­hrá­va­lo. Přeplněný sál kul­tur­ní­ho Amerického cen­t­ra nám doku­ment před­sta­vi­la v blo­ku úspěš­ných stu­den­tů, kte­ří měli to štěs­tí, že byli na sti­pen­diu výmě­ny mezi Českou repub­li­kou a Spojenými stá­ty Americkými. Rudinská již v roce 2003 - 2004.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Horem pádem28. září 2004 Horem pádem Po Šakalích letech, Pelíškách, Musíme si pomáhat a Pupendu přišlo do kin další dílo od jednoho z nejlepších českých režisérů, Jana Hřebejka, který se tentokrát vrhl na aktuální devadesátá […]
  • Vlasy - O FILMU28. července 2018 Vlasy - O FILMU Miloš Forman měl se svým spolupracovníkem scenáristou Jeanem­-Claudem Carrièrem už od roku 1968 v plánu zfilmovat muzikál Vla­sy, který se koncem šedesátých let hrál s ohromným úspěchem na […]
  • Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii27. března 2017 Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii Jan Tříska filmový a divadelní herec přijel na Febiofest ze Spojených států, aby v Obecním domě převzal cenu Kristiána za mimořádný přínos světové kinematografii. Herec má na svém kontě […]
  • Film Život podle Václava Havla ukáže poprvé celý Havlův pozoruhodný život2. října 2014 Film Život podle Václava Havla ukáže poprvé celý Havlův pozoruhodný život O Václavu Havlovi byly natočeny stovky hodin materiálu, přesto biografický film zachycující celoživotního příběh velkého Evropana doposud chyběl. Pestrý Havlův život – rodinu, dětství, […]
  • Svoboda není žádný dar, který člověk získá jen tak snadno, říká host Febiofestu26. března 2017 Svoboda není žádný dar, který člověk získá jen tak snadno, říká host Febiofestu Energický Abel Ferrara je režisér filmů jako je například Pasolini, Vítejte v New Yorku, Hledání otce Pia, Anděl pomsty, Poručík. To je seznam filmů, které jsou k jeho poctě zařazeny do […]
  • Miloš Forman14. dubna 2018 Miloš Forman Miloš Forman, původně Jan Tomáš Forman (18. února 1932 Čáslav – 13. dubna 2018), byl režisér, scenárista a herec českého původu, žijící ve Spojených státech amerických. Byl držitelem […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Láska (Amour) - 65 %20. ledna 2013 Láska (Amour) - 65 % V pařížském bytě plném knih, obrazů a starého nábytku žije manželská dvojice učitelů hudby.  Georges (Jean-Louis Trintignant) i Anne (Emmanuelle Riva) mají své ranní rituály a jejich […]