Kritiky.cz > Recenze knih > Malypetr Marcel: Československé motorarity

Malypetr Marcel: Československé motorarity

DSCN4369

Výroba při­bli­žo­va­del jaké­ho­ko­liv dru­hu je tvo­ři­vá čin­nost, na jejímž kon­ci bývá čas­to jedi­neč­ně vozi­dlo, kte­ré má kouz­lo pře­de­vším pro své­ho tvůr­ce. Je to jed­not­li­vec nebo sku­pi­na nad­šen­ců, kdo s nad­še­ním vizi­o­ná­ře a urput­nos­tí prů­kop­ní­ka pra­cu­jí na usku­teč­ně­ní své­ho snu. Výsledkem může být vozi­dlo, kte­ré se pro­sa­dí na trhu a zane­chá za sebou nesma­za­tel­nou sto­pu. Je jed­no, zda bylo vyro­be­no v díl­ně nebo v továr­ně s uzná­va­ným jmé­nem. Důležité je, že výsled­kem tvor­by je jedi­neč­ný výro­bek, někdy nefo­rem­ný, jin­dy s kapo­tá­ží, ale vždy ten­to stroj odrá­ží nad­še­ní svých tvůr­ců. Takový byl kapo­to­va­ný moto­cy­kl Jawa 350, kte­rý pou­ží­va­la Veřejná bez­peč­nost v 60. letech minu­lé­ho sto­le­tí. Za to podlouh­lé dál­ní­ky jsou pro své jedi­neč­né řeše­ní zají­ma­vé pře­de­vším pro moto­ris­tic­ké nad­šen­ce.

Nakladatelství Grada Publishing,a.s. vyda­lo útlou kníž­ku Československé moto­ra­ri­ty od auto­ra Marcela Malypetra, kte­rá tak roz­ši­řu­je svou sbír­ku pub­li­ka­cí věno­va­ných výro­bě moto­rek (Československé sajd­ká­ry, Skútr Čezeta, Skútry Manet a Tatran, Československé sajd­ká­ry - his­to­rie, vývoj, roz­dě­le­ní, jíz­da). Kniha je roz­dě­le­na do něko­li­ka čás­tí: Dálníky, Tříkolky moto­ro­vé, Vozítka a Kapotované moto­cy­kly. Všechny kapi­to­ly začí­na­jí úvod­ním slo­vem s obec­nou cha­rak­te­ri­za­cí zařa­ze­ných vozi­del nebo moto­rek. Následují popi­sy jed­not­li­vých stro­jů dopl­ně­né o čer­no­bí­lé foto­gra­fie.  Právě foto­gra­fie uka­zu­jí roz­ma­ni­tost pro­ve­de­ní jed­not­li­vých stro­jů. Popisy jsou v růz­ném roz­sa­hu, ale v zása­dě shr­nu­jí základ­ní tech­nic­ké i his­to­ric­ké úda­je. Několik strá­nek je také věno­vá­no Janu Anderlemu, kon­struk­té­ru dál­ní­ku. V kni­ze jsou uve­de­ny i stro­je, kte­ré se dosud vyrá­bě­jí a může­me je vidět občas na našich sil­ni­cích.

DSCN4370

Kniha je zají­ma­vá svým zamě­ře­ním a roz­sah tex­tu nemů­že niko­ho zahl­tit. Škoda jen, že malý for­mát kni­hy, 22x17 cm, vyža­du­je i malé for­má­ty foto­gra­fii. Tak uni­ka­jí zají­ma­vé detai­ly nebo mají  fot­ky malou vypo­ví­da­jí­cí hod­no­tu (str.48. nebo 68). Je jas­né, že někte­ré stro­je jsou zachy­ce­né na his­to­ric­kých foto­gra­fi­ích a je obtíž­né poří­dit foto­gra­fie nové. Přesto se domní­vám, že kva­li­ta foto­gra­fií moh­la být lep­ší a ani růžo­vé písmo popi­sek u foto­gra­fií nebyl dob­rým nápa­dem. Barevně se však poved­ly před­ní i zad­ní des­ky kni­hy, kde jsou pou­ži­té výraz­né bar­vy a pěk­ně výraz­né foto­gra­fie od Ing. Zdeňka Patery.

Doporučuji kníž­ku pro moto­ris­tic­ké nad­šen­ce a obdi­vo­va­te­le tech­nic­kých schop­nos­tí člo­vě­ka. Je však potře­ba ke kni­ze při­stu­po­vat s leh­kým nad­hle­dem a brát ji jako moti­va­ci k dal­ší­mu stu­diu a vyhle­dá­vá­ní infor­ma­cí o vybra­ných stro­jích. Kniha dopl­ňu­je auto­ro­vu řadu kní­žek o moto­cy­klech, kte­ré již vyšly.


  • Autor: Malypetr Marcel
  • Formát / stran: 22×17 cm, 112 stran
  • Datum vydá­ní: 21.06.2016
  • Katalogové čís­lo: 5692
  • ISBN: 978-80-247-5587-8
  • Edice: Retro
  • Kategorie: Historie

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,52983 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53322 KB. | 24.06.2021 - 01:14:13