Malý pozemek a dům

img a277712 w1727 t1601809612


Veliký poze­mek u domu a pro stav­bu domu, nemu­sí vyho­vo­vat kaž­dé­mu. Jsou lidé, kte­ří sice oce­ní vol­ný pro­stor kolem sebe a sou­se­dy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o vel­ký poze­mek, pro­to­že čím vět­ší poze­mek, tím více prá­ce. Obdivovat vel­ké zahra­dy, skal­ky, ovoc­ný sad a jiné, sice může­me, kolik prá­ce se za tím skrý­vá si však ani nechce­me před­sta­vo­vat.
domek v košíku
Malé pozem­ky mají pro­to tu výho­du, že vám neza­be­rou tolik času při péči o ně. To oce­ní hlav­ně lidé, kte­ří mají málo času.  Také to oce­ní ti, kte­ří svůj čas chtě­jí věno­vat něče­mu jiné­mu, než seká­ní tráv­ní­ku a péči o dře­vi­ny. Každý není kutil a zahrád­kář a přes­to tito lidé oce­ňu­jí pro­stor a sou­kro­mí rodin­ných domů.

Pro lidi, kte­ří nema­jí psa, kte­rý by potře­bo­val pro­stor pro běhá­ní i pro lidi, kte­ří se nechtě­jí či nemo­hou sta­rat o vel­ký poze­mek kolem domu, jsou vhod­né men­ší pozem­ky. Velikost pozem­ku není tak důle­ži­tá, jak se může na prv­ní pohled zdát.  Podle naše­ho názo­ru jsou důle­ži­těj­ší kri­té­ria výbě­ru pozem­ku, než je jeho veli­kost.
malý pozemek
Další kri­té­ria výbě­ru pozem­ku
- tvar pozem­ku
- okol­ní stav­by  –  je potře­ba mys­let na to, že na pozem­ku nic nepo­sta­ví­me, pokud jsou okol­ní stav­by blí­že než 7 m
- vzdá­le­nost od sou­sed­ní­ho pozem­ku musí být min. 3m
- vyhláš­ka o zasta­vě­nos­ti plo­chy
- pří­jez­do­vé ces­ty – bez zajiš­tě­né pří­jez­do­vé ces­ty vás mohou v budouc­nu čekat vel­ké potí­že
- geo­lo­gic­ké pod­lo­ží – na jílo­vi­tém pod­lo­ží vás nákla­dy na stav­bu vyjdou dráž díky nut­nos­ti masiv­něj­ších zákla­dů vaše­ho domu
- ochran­né pásmo
- vyhnout se zápla­vo­vé­mu úze­mí – povod­ně jis­tě není něco, co bys­te si přá­li
- při­po­je­ní na sítě – bez mož­nos­ti při­po­je­ní se na plyn, vodo­vod a kana­li­za­ci, bude­te mít v budouc­nu jen dal­ší sta­ros­ti a nákla­dy
 
Na malém pozem­ku si prav­dě­po­dob­ně nebu­de­te moci posta­vit roz­leh­lý bun­ga­lov. Na dru­hou stra­nu vás malý poze­mek může inspi­ro­vat a může vám vznik­nout krás­ný pat­ro­vý dům, na kte­rý budou všich­ni obdiv­ně kou­kat.


Foto: Pixabay

  • Začněte vhodným projektem8. ledna 2021 Začněte vhodným projektem Stavba rodinného domu je pro mnohé z nás jistě velkým a důležitým životním krokem. Ovlivní to náš život na spoustu let dopředu a velmi výrazně to změní i naše fungování během celého […] Posted in Pro domov
  • Výhody bungalovů24. prosince 2020 Výhody bungalovů Bungalov je oblíbený typ domu, ve kterém nemusíte vůbec používat schody, což je jedna z jeho hlavních výhod. Nad touto výhodou jistě zajásají všichni invalidé, pro které je […] Posted in Pro domov
  • Odškodnění za zpoždění28. listopadu 2020 Odškodnění za zpoždění Určitě je dobré, když využijete své šance a necháte se od společnosti finančně odškodnit. Někoho by ani nenapadlo, že by měl nárok na finanční kompenzaci, ale tohle je naprosto jasné. […] Posted in Pro domov
  • Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu24. listopadu 2020 Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu Láká vás vlastní bydlení v rodinném domě se zahradou a rozhodujete se co za dům si necháte od profesionální firmy postavit? V posledních letech jsou stále více rozšířené a oblíbené […] Posted in Pro domov
  • Dřevostavba, neznamená stodola22. listopadu 2020 Dřevostavba, neznamená stodola Slovo dřevostavba ve vás asociuje něco levného? Máte pocit, že se jedná o levné a tudíž neplnohodnotné bydlení pro rodinu? Vybavíte si vždy nějakou dřevěnou stodolu, v lepším případě […] Posted in Pro domov
  • Zjistěte o firmě co nejvíce16. listopadu 2020 Zjistěte o firmě co nejvíce Při výběru zhotovitele vaší nové dřevostavby se musíte zaměřit na několik důležitých hledisek. V první řadě budete jistě překvapeni množstvím firem, které se dřevostavbou zabývají. A […] Posted in Pro domov
  • Budoucnost autonomních kamionů23. října 2020 Budoucnost autonomních kamionů V Německu byl v roce 2019 dokončen pilotní výzkumný projekt sponzorovaný Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury, kdy jeden řidič řídil dva dálkově elektronicky […] Posted in Pro domov
  • Nový plakát k Sebevražednému oddílu 2Představení postav a...24. srpna 2020 Nový plakát k Sebevražednému oddílu 2Představení postav a... Nový plakát k Sebevražednému oddílu 2Představení postav a herců: https://www.youtube.com/watch?v=0Nj3vNuRav4 Posted in Krátké filmové aktuality
  • Tři bratři - 68 %14. srpna 2014 Tři bratři - 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a nejmladší Matěj. Jako malí kluci si rádi hráli a dělali různé skopičiny, ale postupně vyrostli […] Posted in Filmové recenze
  • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,61288 s | počet dotazů: 220 | paměť: 46891 KB. | 23.01.2021 - 02:58:01