Malý pozemek a dům

img a277712 w1727 t1601809612


Veliký poze­mek u domu a pro stav­bu domu, nemu­sí vyho­vo­vat kaž­dé­mu. Jsou lidé, kte­ří sice oce­ní vol­ný pro­stor kolem sebe a sou­se­dy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o vel­ký poze­mek, pro­to­že čím vět­ší poze­mek, tím více prá­ce. Obdivovat vel­ké zahra­dy, skal­ky, ovoc­ný sad a jiné, sice může­me, kolik prá­ce se za tím skrý­vá si však ani nechce­me před­sta­vo­vat.
domek v košíku
Malé pozem­ky mají pro­to tu výho­du, že vám neza­be­rou tolik času při péči o ně. To oce­ní hlav­ně lidé, kte­ří mají málo času.  Také to oce­ní ti, kte­ří svůj čas chtě­jí věno­vat něče­mu jiné­mu, než seká­ní tráv­ní­ku a péči o dře­vi­ny. Každý není kutil a zahrád­kář a přes­to tito lidé oce­ňu­jí pro­stor a sou­kro­mí rodin­ných domů.

Pro lidi, kte­ří nema­jí psa, kte­rý by potře­bo­val pro­stor pro běhá­ní i pro lidi, kte­ří se nechtě­jí či nemo­hou sta­rat o vel­ký poze­mek kolem domu, jsou vhod­né men­ší pozem­ky. Velikost pozem­ku není tak důle­ži­tá, jak se může na prv­ní pohled zdát.  Podle naše­ho názo­ru jsou důle­ži­těj­ší kri­té­ria výbě­ru pozem­ku, než je jeho veli­kost.
malý pozemek
Další kri­té­ria výbě­ru pozem­ku
- tvar pozem­ku
- okol­ní stav­by  –  je potře­ba mys­let na to, že na pozem­ku nic nepo­sta­ví­me, pokud jsou okol­ní stav­by blí­že než 7 m
- vzdá­le­nost od sou­sed­ní­ho pozem­ku musí být min. 3m
- vyhláš­ka o zasta­vě­nos­ti plo­chy
- pří­jez­do­vé ces­ty – bez zajiš­tě­né pří­jez­do­vé ces­ty vás mohou v budouc­nu čekat vel­ké potí­že
- geo­lo­gic­ké pod­lo­ží – na jílo­vi­tém pod­lo­ží vás nákla­dy na stav­bu vyjdou dráž díky nut­nos­ti masiv­něj­ších zákla­dů vaše­ho domu
- ochran­né pásmo
- vyhnout se zápla­vo­vé­mu úze­mí – povod­ně jis­tě není něco, co bys­te si přá­li
- při­po­je­ní na sítě – bez mož­nos­ti při­po­je­ní se na plyn, vodo­vod a kana­li­za­ci, bude­te mít v budouc­nu jen dal­ší sta­ros­ti a nákla­dy
 
Na malém pozem­ku si prav­dě­po­dob­ně nebu­de­te moci posta­vit roz­leh­lý bun­ga­lov. Na dru­hou stra­nu vás malý poze­mek může inspi­ro­vat a může vám vznik­nout krás­ný pat­ro­vý dům, na kte­rý budou všich­ni obdiv­ně kou­kat.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,04208 s | počet dotazů: 212 | paměť: 46825 KB. | 20.01.2021 - 17:48:23